iddd.de

Dla wpisów i kontaktów: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi
dodatek 4.3

Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi

Spis treści:

streszczenie
wstęp

 1. Taktyka palenia książek
 2. Taktyka fałszowania badań i wyników badań.
 3. Bełkotanie
 4. Korupcja i przekupstwo
 5. Związki przyczynowe
 6. Badania mające siłę dowodową w ramach procesów o odszkodowania i demontaż stacji bazowych.
 7. Zaburzenia patologiczne
 8. Dalsze błędy ekspertyzy Kucharza i Staśkiewicza oraz ich ocena
 9. Wykaz piśmiennictwa
 10. Dodatek 1
 11. Dodatek 2
 12. Dodatek 3
 13. Dodatek 4-Ustawy
 14. Dodatek 5
 15. GSM i Sen

 1. 2002 Projekt poselski USTAWA o uzdrowiskach
 2. 28 7. 2005, Ustawa o Uzdrowiskach
 3. 8/05 NIK Informacja o Kontroli
 4. RRM Dz.U.2007 nr 158
 5. Ustawa o ochronie środowiska 2008
 6. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Najwyższa Izba Kontroli prosi obywateli o współpracę

Lublin, 2 Styczeń 2008 r.

Komunikat, informacja oryginalna

Najwyższa Izba Kontroli w ramach swoich kompetencji może badać prawidłowość postępowań i decyzji administracyjnych, dotyczących budowy stacji bazowych telefonii komórkowej.

Dlatego zwracamy się z prośbą o informacje, które mogą być przydatne w takiej kontroli.

Na obecnym etapie chodzi tylko o decyzje zapadłe w sprawach dotyczących Lublina lub województwa lubelskiego.

Chodzi przy tym o decyzje ostateczne - np. sprawa lubelskiej Poręby nie wchodzi w grę, ponieważ nie jest jeszcze rozstrzygnięta.

Poszukujemy najbardziej jaskrawych przypadków, w których istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy podejmowaniu decyzji doszło do istotnych nieprawidłowości, a nie drobnych uchybień formalnych. Warto się skupić na takich przypadkach, jeśli bowiem kontrola okaże się "wynikowa", to może stanowić podstawę do podjęcia kontroli ogólnopolskiej.

Powyższy warunek ("jaskrawego przypadku") spełniają decyzje, które były oprotestowane przez społeczeństwo i dobrze przy tym udokumentowane przez protestujących - np. na Porębie jest materiał fotograficzny, ilustrujący nieprawidłowe powiadamianie społeczeństwa przez Wydział Ochrony Środowiska i pisemne oświadczenia mieszkańców w tym zakresie.

Poniżej wymieniamy podstawowe nieprawidłowości, które wystąpiły na Porębie i takie, o których dowiedzieliśmy się przy okazji rozmów dot. innych lokalizacji:

a) nieprawidłowe powiadamianie społeczeństwa; tu szczególnie potrzeba konkretnych informacji od strony społecznej, bo samodzielne badanie tej kwestii przez kontrolerów NIK nie wchodzi w grę (ze względu na czas)

b) podejmowanie decyzji sprzecznych z ustawą o ochronie środowiska, tj. m.in.:
- na podstawie raportów o oddziaływaniu na środowisko, które nie spełniały wymagań art.52 ustawy Prawo ochrony środowiska,
- w lokalizacjach niezgodnych z planem zagospodarowania przestrzennego lub - przy braku planu - bez decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

c) podejmowanie decyzji budowlanych z pominięciem sąsiadów lub z naruszeniem ich interesu prawnego

d) nielegalne modyfikacje pracujących instalacji, np. bez sporządzenia kolejnego raportu o oddziaływaniu na środowisko, bez wymaganych decyzji, bez powiadomienia sąsiadów

Zapewne będą inne nieprawidłowości. Może nawet "dzikie" budowy lub budowy na zgłoszenie (jeśli nie pozwalał na to w danym momencie stan prawny). Przepisy "komórkowe" szybko się zmieniały w ostatnich latach - wiadomo dlaczego :( i żeby stwierdzić nielegalność lub nieprawidłowość decyzji, trzeba brać pod uwagę stan prawny w chwili podejmowania tej decyzji.

Potrzebne są zatem konkretne informacje o istotnych nieprawidłowościach, których dopuścili się urzędnicy. Informacje, które da się udokumentować podczas kontroli.
Proszę je przesyłać na adres:
webmaster@iddd.de
oraz do urzędników NIK:
protestnaszafirowej@wp.plexInformacja o wynikach kontroli ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym
exPliki do pobrania, .pdf, 907 KBNr ewid. 113/2005/P04117/KSR
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA
I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Informacja
o wynikach kontroli
ochrony środowiska
przed elektromagnetycznym
promieniowaniem
niejonizującym
Dyrektor Departamentu Środowiska, Rolnictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego
Tadeusz Bachleda-Curuś
Akceptuję:
Zbigniew Wesołowski
Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli
Zatwierdzam:
Mirosław Sekuła
Prezes
Najwyższej Izby Kontroli
Warszawa, dnia 10 sierpnia 2005 r.
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa
tel./fax: 0-xxxx-22-444 55 00

http://nik.gov.

Spis treści
1. Wprowadzenie......................................................................................................... 5
2. Podsumowanie wyników kontroli......................................................................... 7
2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności......................................................... 7
2.2. Synteza wyników kontroli ................................................................................. 9
2.3. Uwagi końcowe i wnioski ............................................................................... 15
3. Ważniejsze wyniki kontroli ................................................................................. 16
3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i
organizacyjnych ................................................................................................ 16
3.1.1. Stan prawny................................................................................................16
3.1.2. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne ........................................28
3.2. Istotne ustalenia kontroli ................................................................................. 31
3.2.1. Problematyka promieniowania elektromagnetycznego w zadaniach
i wewnętrznych przepisach administracji publicznej. ..................................31
3.2.2. Rejestry i ewidencje źródeł elektromagnetycznego promieniowania
niejonizującego...........................................................................................32
3.2.3. Pozwolenia na lokalizację obiektów związanych z instalacjami/
urządzeniami emitującymi pola elektromagnetyczne...............................38
3.2.4. Decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o pozwoleniu na
budowę wydawane w związku z instalacjami/urządzeniami emitującymi
pola elektromagnetyczne............................................................................41
3.2.5. Udzielanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych.............44
3.2.6. Dopuszczanie do użytkowania obiektów związanych z emitowaniem pól
elektromagnetycznych.................................................................................47
3.2.7. Kontrole użytkowania instalacji emitujących pola elektromagnetyczne.........50
3.2.8. Monitorowanie środowiska w zakresie elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego...............................................................54
3.2.9. Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego przeprowadzone na terenie
m.st. Warszawy ..........................................................................................56
3.2.10. Skargi związane z realizacją instalacji/urządzeń emitujących
promieniowanie elektromagnetyczne........................................................60
4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli........................................ 62
4.1. Przygotowanie kontroli.................................................................................... 62
4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli............. 63
5. Załączniki............................................................................................................... 67
Podsumowanie wyników kontroli 2.1.

Ogólna ocena kontrolowanej działalności Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, ujęte w przepisach ustawy - Prawo ochrony środowiska1, w kontrolowanym okresie obejmowały zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie obiektów, pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych, a także kontroli poziomu ich natężenia w środowisku. W ocenie NIK, właściwe organy administracji publicznej " samorządowe i rządowe - nie były organizacyjnie i merytorycznie przygotowane do realizacji zadań w tym zakresie. Niewystarczające też były ich działania na rzecz ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, także w celu ustalenia lokalizacji, liczby i rodzaju istniejących instalacji/urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. W wyniku niedostatecznych działań organów a równocześnie dokonywanych zmian w przepisach prawnych, żaden z nich nie posiadał pełnych informacji o istniejących t


1 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska ? Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.

Podsumowanie wyników kontroli W większości skontrolowanych gmin, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nie uwzględniano zapisów związanych z ochroną środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, pomimo istnienia wybudowanych instalacji emitujących omawiane promieniowanie. W sposób niewystarczający egzekwowano realizację warunków zawartych w wydanych decyzjach administracyjnych. Nie podejmowano działań dla potwierdzenia rzetelności wyników pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych przedkładanych przez przedsiębiorców po uruchomieniu urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Wyniki kontroli wskazują, że istnieje potrzeba pełnej realizacji zadań, związanych z szeroko rozumianym monitorowaniem pól elektromagnetycznych przez organy administracji publicznej oraz dostosowania ich działalności do zmieniających się uwarunkowań prawnych a także wynikających z uruchamiania i wykorzystywania instalacji/ur


2 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane ? Dz.U. Nr 93, poz. 888
3 ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy ? Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 113, poz. 954
4 Dz.U. Nr 283, poz. 28393.2.10. Skargi związane z realizacją instalacji/urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne

Jak już wspomniano niniejsza informacja uwzględnia wyniki kontroli NIK przeprowadzonej w związku z otrzymanymi skargami dotyczącymi budowy stacji bazowych telefonii komórkowej w Świdnicy i w miejscowości Ponik, w Gminie Janów, oraz domniemanego szkodliwego ich wpływu na zdrowie mieszkańców, powodowanego emitowaniem pól elektromagnetycznych. W związku z inwestycją stacji bazowej telefonii komórkowej PTC "ERA", wybudowanej u zbiegu ul. Dąbrowskiego i Prądzyńskiego w Świdnicy, kontrola NIK wykazała, że w dniu 24 sierpnia 1999 r. Naczelnik Wydziału Architektury, z upoważnienia Prezydenta Miasta Świdnicy, na podstawie wniosku spełniającego wymagania określone w art. 41 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wydał decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji PTC "ERA" pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie stacji transformatorowej u zbiegu ul. Dąbrowskiego i Prądzyńskiego w Świdnicy". Decyzja ta była zgodna z ustaleniami obowiązującego wówczas Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnicy, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 9 grudnia 1994 r. Wydanie ww. decyzji poprzedzone zostało postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W ocenie oddziaływania na środowisko, sporządzonej przez biegłego z listy Ministra Ochrony Ważniejsze wyniki kontroli Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa stwierdzono, że w myśl obowiązujących przepisów, uruchomienie sWydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Świdnicy, w kwietniu 2001 r., zlecił Poradni Medycyny Pracy w Świdnicy przeprowadzenie badań lekarskich pod kątem narażenia na pole elektromagnetyczne pięciu wybranych mieszkańców, najbardziej narażonych na działanie pól elektromagnetycznych. W wyniku badań stwierdzono, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zgłaszane przez pacjentów objawy mają związek z narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne, jednak podobne objawy mogą występować również w przebiegu innych chorób o podłożu somatycznym lub nerwicowym.

W sierpniu 2001 r. Urząd Miasta zlecił do Biura Kształtowania Środowiska GEOBIOTECHNIKA w Bielsku Białej, wskazanego przez skarżących, przeprowadzenie badań rozkładu przestrzennego pól elektromagnetycznych niskich częstotliwości na obszarze zabudowy mieszkaniowej w rejonie ww. stacji bazowej telefonii komórkowej. Pomiary środowiska nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości promieniowania niejonizującego.

Mieszkańcy miejscowości Ponik, gm. Janów, złożyli do Najwyższej Izby Kontroli skargę dotyczącą wybudowanych dwóch wież zlokalizowanych we wsi Ponik, w odległości około 70 m od siebie i około 540 m od najbliższych zabudowań, na których zainstalowano 3 nadawczo-odbiorcze stacje telefonii komórkowej. Według skarżących wybudowanie stacji miało szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie mieszkańców, z powodu występowania pola elektromagnetycznego wytwarzanego w trakcie eksploatacji ww. instalacji.

Kontrola wykazała m.in., że w badanym okresie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, wpłynęło zażalenie mieszkańców Gminy Janów, na postanowienie Starosty Powiatowego w Częstochowie z dnia 27 listopada 2000 r., którym uzgodnił on - w zakresie ochrony środowiska - projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji, polegającej na instalacji anten i urządzeń systemu telefonii komórkowej w sieci ERA GSM na istniejącej wieży w miejscowości Ponik. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, postanowieniem z dnia 16 stycznia 2001 r. utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie. Rozpatrując złożoną skargę w ww. sprawie, Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach wyrokiem z dnia 15 stycznia 2003 r. uchylił zaskarżone postanowienie. Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że mieszkańcy Gminy Janów złożyli także skargę do NSA na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2001 r. utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Janów z dnia 19 lutego 2001 r. ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla ww. inwestycji. NSA wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2003 r. uchylił obie decyzje. Biorąc pod uwagę, iż inwestycja została zrealizowana i postępowanie w omawianej sprawie stało się bezprzedmiotowe, Wójt Gminy Janów, decyzją z dnia 4 września 2004 r. postępowanie to umorzył, a od decyzji w tej sprawie skarżący nie wnieśli odwołania.