umtsno.de

Neu hinzu | Beweise | Recht | Kontakt | Grenzwerte


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


dalsze teksty

teksty inżyniera Kłoszewskiego:
Telefonia komórkowa, masowy eksperyment na ludziach | Zobrazowanie zakresu poziomów promieniowania mikrofalowego oraz związanego z nim ryzyka zdrowotnego | zobrazowanie stopnia zagrożenia zdrowia w świetle natężeń pola EM | Stacja telefonii komórkowej w Słubicach jest zbudowana i pracuje nielegalnie | Elektroskażenia - ujawnić prawdę | Wnioski dotyczące dokumentacji ze Świdnicy, "Wszystkie stacje bazowe telefonii komórkowej w Polsce są budowane i pracują nielegalnie" | Przeniesienie wieży z Banacha jest iluzją | Zagrożenie zdrowia od elektroskażeń, apel do ministra zdrowia, profesora Religi | Postulaty Ruchu Przeciw Elektroskażeniom w Polsce | Słubice, Opracowanie eksperckie: Telefonia komórkowa oparta na istniejącej technologii jest chorobotwórcza.
| Radio Maryja; Ojcze Tadeuszu Rydzyk - nie zabijaj mikrofalami !
| Mgr inż. Marian Kłoszewski, Opinia Ekspercka w sprawie opracowania pt.: Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, materiał dowodowy w sprawie, czerwiec 2010


STACJA TELEFONII KOMÓRKOWEJ W SŁUBICACH
JEST ZBUDOWANA I PRACUJE NIELEGALNIEwyrok sądu: 1 str. | 2 str. | 3 str. | 4 str. | 5 str.


W dniu 20 stycznia 2005 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Wojewody Mazowieckiego utrzymującą w mocy decyzje Starosty Płockiego w sprawie budowy ww. stacji.

Obydwie decyzje były zaskarżone przez Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom w Grzybowie (SPE). W skardze tej SPE zwróciło uwagę na rażące naruszenie prawa przez organa wydające ww. decyzje, co Sąd uznał za słuszne.

Przypomnijmy, że stacja należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi. Dlatego prawo przewiduje udział społeczeństwa w postępowaniu i w ocenie oddziaływania na środowisko. Tymczasem nie dopuszczono społeczeństwa do udziału i nie ma oceny oddziaływania zgodnej z prawem. Wydane decyzje implikują zagrożenie zdrowia dla okolicznej ludności. A przecież stacja jest zlokalizowana w centrum Słubic, w pobliżu: osiedla, szkoły, poczty, urzędu gminy, policji, banku, kościoła, sklepów GS i pałacu. Wszyscy ludzie, którzy tu mieszkają lub przebywają są narażeni na napromieniowanie o bardzo wysokim poziomie. Wiadomo, że społeczeństwo nie ma wystarczającej wiedzy na temat zagrożeń, o których tu mówimy. Tej wiedzy mają również decydenci. Ale ich obowiązkiem jest rozpoznanie sprawy i postępowanie zgodne z prawdą. Dotyczy to urzędników wszystkich szczebli: gminy, powiatu, i województwa, a szczególnie inspektoratów sanitarnego i ochrony środowiska.

Wszystkie te instytucje w swym postępowaniu okłamały społeczeństwo i to w celu "skoku na kasę". O kasę chodzi państwu i operatorom. Mamy już nadmiar sieci komórkowych, ale wpuszcza się nowych operatorów, bo tym łata się dziurę budżetową.

W prawdzie WSA nie rozstrzygnął kwestii, czy inwestycja stwarza zagrożenie, czy nie stwarza, bo Sąd Administracyjny nie jest właściwy do takich rozstrzygnięć. Ale uchylenie decyzji obydwu szczebli administracyjnych jest dowodem słuszności skargi i ważności argumentacji, ponadto świadczy o złamaniu prawa przez władzę. Przy czym nie jest to przypadkowy błąd prawniczy, jest to złamanie prawa z premedytacją, bowiem przed podjęciem tych decyzji był protest ludności przeciw budowie stacji, w którym były argumenty uznawane przez Sąd za słuszne.

Ww. władze administracyjne z Urzędem Gminy Słubice włącznie, zamiast postępowania zgodnego z prawem dopuściły się matactwa i kłamstwa, aby ukryć realne zagrożenie zdrowia okolicznej ludności.

Działania Wojewody Mazowieckiego, Starosty Płockiego i Wójta Gminy Słubice pokazały, że ludność nie ma nic do powiedzenia nawet w sprawie ważnych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Suwerennych obywateli potraktowano jak niewolników.

Władze uważają kłamliwych argumentów wziętych z reklam i lobbingu. Jest ignorowana cała dotychczasowa wiedza dotycząca elektroskażeń. Np. przemilcza się zalecenia Dyrekcji Naukowej Parlamentu Europejskiego, która postuluje normy 1000 razy niższe od normy polskiej, a sytuację ludności zamieszkałej w pobliżu stacji bazowych określa jako masowy eksperyment na ludziach. Minęły 4 lata, a ww. dokumenty nie są jeszcze przetłumaczone na język polski.
Komuś w Polsce bardzo zależy, aby te dokumenty pozostały nieznane.
Oto cytat z ww. wydawnictwa (europarl.eu.int.):

"Szczególny niepokój i oburzenie wywołuje bezustanne napromieniowanie ludności przez stacje telefonii komórkowej, zwłaszcza zainstalowane w pobliżu domów mieszkalnych, szkół i szpitali. Środowisko życia tej ludności tej ludności jest permanentnie skażone. Jest to stan nie do zaakceptowania, budzący poważne zastrzeżenia natury etycznej i jest sprzeczny z Prawami Człowieka. Ludzie ci nie mają dostępu do rzetelnej informacji i nie mają możliwości obrony.
Są oni bezwolnym obiektem masowego eksperymentu."

dalej

oryginał dokumentu
Uwaga umtsno: wersja angielska tutaj, wersja niemiecka tutaj
Tytuł dokumentu: STOA - Scientific and Technological Options Assessment Options Brief and Executive Summary PE nr. 297.574 March 2001; dalszy dokument godny tłumaczenia, tutaj wersja niemiecka: "Zdrowie a Pola EM"-Themenpapier Nr. 05/2001 DE PE Nr. 297.563 Februar 2001 "Elektromagnetische Felder und Gesundheit"

Adwersarze powiedzą, że dokumenty powyższe nie są obowiązujące. Odpowiedź jest taka sama: żadne ustalania zagranicznych organizacji, nawet międzynarodowych, jak np. ICNIRP, nie są w Polsce obowiązujące, mimo to władza w Polsce powołuje się na zalecenia ICNIRP, dlaczego? Bo te zalecenia są wygodne dla tworzenia wysokich norm, co jest w interesie inwestorów i państwa. A ludziom mówi się o ochronie zdrowia?

Uwaga umtsno: ICNIRP jest prywatnym związkiem 16 ludzi związanych z przemysłem telefonii komórkowej z siedzibą w Monachium- (85764 München-Oberschleissheim) Informacje jakoby ten prywatny związek miał mandat Światowej Organizacji Zdrowia WHO okazał się perfidnym kłamstwem. W odpowiedzi na listy przeciwników budowy masztów ze Szwajcarii, Sekretariat Kofi Anana zaprzeczył twierdzeniom ICNIRP i napisał, że ta organizacja nie ma ani z ONZ ani z organizacją ONZ-tu WHO oficjalnie nic wspólnego !! Znamienne jest jednak, że główne osoby z ICNIRP są lub były zatrudnione w programie WHO- EMF Project jak Dr. Michael Repacholi. Doktor Repacholi jeździ po świecie i wpływa na decydentów krajowych by przejęły normy ICNIRP. Tak stało się w ostanim roku 2004 z Chinami.

"Komórki" rozmnożyły się w Polsce jak stonka ziemniaczana.
I tak się składa, że powszechnie odczuwa się wzrost zachorowalności: bezsenność, nerwice, depresje, bóle głowy, ogólne osłabienie, nadciśnienie, osłabienie układu immunologicznego, zaburzenia płodności, choroby oczu, szmery w uszach, choroby nowotworowe i inne. Schorzenia te mogę mieć związek przyczynowy z promieniowaniem elektromagnetycznym od źródeł technicznych. Ponadto wiadomo, że promieniowanie to działa na sferę psycho-nerwową, stąd może być współprzyczyną nasilających się zjawisk patologicznych w społeczeństwach państw wysoko uprzemysłowionych.

Wiem, że wiele moich ziomków ze Słubic ma i będzie mieć nadal wątpliwości, co do moich wywodów, może je nawet agresywnie krytykować-jest to normalne zjawisko w świecie. Przecież nawet Chrystusa ukrzyżowali, i to za głoszenie prawdy. Mnie chodzi o prawdę. To, co pisze i o co walczę, nie jest moim prywatnym poglądem, jest to wiedza o stanie faktycznym. A zatem ostrzeganie o tych zagrożeniach jest moją powinnością. Zdrowie jest kardynalną wartością, nieprzeliczalną na żadne pieniądze i ono decyduje, czy będziemy żyć długo i szczęśliwie, czy będziemy wymierać w zgryzotach i konfliktach.

To natura stworzona przez Boga, nieskażona i czysta zapewnia nam zdrowie. Natomiast każde jej skażenia, w tym najbardziej rozpowszechnione skażenia elektromagnetyczne wywołują zjawiska chorobowe.

P.s. 1. Przypuszczam, że władza nie zleci rozebrania stacji i wyda następną decyzję, w której będzie musiała usunąć obecne uchybienia prawne. Czy będzie to zgodne z prawdą? Zobaczymy.

P.s. 2. Dla powyższej sprawy jest znamiennym fakt, że w ostatnim czasie Starosta Płocki wyróżnił Wójta Gminy Słubice i przewodniczącą Rady Gminy Słubice za działalność ekologiczną. Z kolei za taka samą działalność Wojewoda Mazowiecki wyróżnił Starostę Płockiego i dyrektora inspektoratu środowiska. Jak wynika z opisanej sprawy, wszystkie osoby wyróżnione za działalność ekologiczną i Wojewoda Mazowiecki, wyróżniły się tym, że działały na rzecz degradacji środowiska naturalnego. Przypomnijmy, że oprócz stacji komórkowej, w polu ich działania jest dzikie wysypisko śmieci w Grabowcu. Żeby szyderstwu stało się zadość, właśnie te osoby i radny powiatowy ze Słubic są inspiratorami odpustów ekologicznych w Słubicach, zwanych dniem ziemi gdzie dzieci ładnie śpiewają o świętym Franciszku i o ratowaniu bocianów, a same żyją w zasięgu odoru z wysypiska i chorobotwórczych promieni stacji komórkowych, właśnie dzięki wyróżnionym "ekologom".

Przedstawiciel
Stowarzyszenia Przeciwko Elektroskażeniom
Marian Kłoszewski.


Uwaga!

Do kontaktu z umtsno wystarcza zwykły mail z tekstem bez opcji html, a napisany w kodowaniu Latin 2 czyli iso 8859-2. Listy bez polskich nagłówków nie sciągam z servera tylko niszczę bez czytania. Załączników .exe itp nie otwieram. Otwieram: .pdf, .doc, .rtf, .gif , .jpg i worda od znanych mi adresów

pozdrowienia
administrator

ze względu na globalną zensurę tematu szkodliwości promieniowania EM wyklejanie plakatów przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejszą metodą poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. Do plakatów, można też zamówić nieodpłatnie własną treść (webmaster@umtsno.de) ***


| polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | Apel Freiburdzki