umtsno.de


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: to demokracja bezpośrednia w gminie. Zadziałaj, zorganizuj się!

Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


Walcz z mafią telefonii komórkowej


 1. Świdnica, położenie
 2. stara strona
 3. 14.03.2006, do Prof. Zbigniewa Religii: Naród nie może być bez końca rzucany na pastwę i bezkarność koncernów telefonii komórkowej
 4. Stowarzyszenie Ekologiczne "Ojczyzna", zdjęcie założycieli
 5. Deklaracja członkowska
 6. Regulamin nr R-01/06
 7. Regulamin nr R-02/06, Ewidencja finansowa Stowarzyszenia
 8. 08.05.2006, Świdnica, do Ministra Szyszko: modyfikacja prawa jest konieczna, plik, .doc, 176 KB
 9. 20.09.2006, skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z Wałbrzycha, nr SKO 4111/76/2006 z dnia 24.08.2006r. do WSA we Wrocławiu
 10. Marian Kłoszewski Wnioski dotyczące dokumentacji pt.: "Świdnica, Raport w sprawie oddziaływania na środowiska projektowanej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA"
 11. 04.10.2006, Świdnica, do Ministra i Profesora Szyszko: dot. podjęcia naprawy wadliwego prawa, godzącego w Konstytucję, środowisko i zdrowie Narodu, plik, .doc, 4,3 MB
 12. 28.09.2006, Zestawienie manipulacji prawnych, godzących w środowisko i zdrowie Narodu, plik, .doc, 256 KB
 13. 28.11.2006, Skarga do Prezesa Rady Ministrów dr Jarosława Kaczyńskiego, plik, .doc, 331,6 KB
 14. 15.01.2007r., UM, Przewodnicząca RM, Justyna Rogulska, Burmistrz inż. Andrzej Laszkiewicz, 58-350 MIEROSZÓW, opinia w sprawie planowanej lokalizacji potężnej stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC-ERA nr 49627 w Unisławiu Śląskim nr 142B - działka nr 580, plik, .doc, 928,6 KB
 15. 23.01.2007r., UM, Sz. Pan Prezydent Wojciech Murdzek, opinia w sprawie dalszej lokalizacji i rozbudowy mocy stacji bazowych telefonii cyfrowej obok zabudowań mieszkalnych w Świdnicy, plik, .doc, 226,1 KB
 16. Opinia oraz protest do projektu zmian do Dz.U.04.257.2573, opracowany przez Min. Środowiska, nr EK-99/07 z dnia 29.06.2007 r, plik, .doc, 171,8 KB
 17. O czujności- list do Krzysztofa Puzyny
 18. Wybrane cytaty Profesora Włodzimierza Sedlaka- jako fotokopie
  a. Mała monografia bioelektroniki, Radom 2000
  b. Teologia Światła, czyli sięganie Nieskończoności, Radom 1997
  c. Mała monografia i Teologia Światła powiększone, około 700 KB
 19. Prawne dowody, sygn. akt IISA/Wr 512/07 na szkodliwe oddziaływanie mikrofalowych pól elektromagnetycznych na zdrowie ludności wokół stacji bazowej tel. cyfrowej nr 49521 (rozprawa dn. 09.01.2008r. - sygn. akt II SA/Wr 512/07), plik oryginalny w całości, .doc, 192 KB
 20. 28.02.2008, EK-55/08 Ministerstwo Środowiska, Sz. Pan Minister Maciej Nowicki, skarga na usiłowanie wykorzystywania przez Departament Ocen wstecz przestępczego prawa, godzącego w środowisko, ludność i Konstytucję, plik, .doc, 285 KB
 21. 12.12.2007, EK-124/07, WSA, Dotyczy: nałożenie na Ministra Środowiska grzywny, plik, .doc, 162,1 KB
 22. 15.01.2008, EK- 16/08, Minister Sprawiedliwości Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, Skarga, plik, .doc, 217,9 KB
 23. 04.03.2008, EK-60/08, Ministerstwo Środowiska, Maciej Nowicki, dodatkowe dowody prawne na przestępcze manipulacje Prawodawcy, plik, .pdf, 1287 KB
 24. 14.09.2007, EK-156/07, URZĄD MIEJSKI, Prezydent Wojciech Murdzek, Dot.: opinii w sprawie planowanej budowy nowej stacji bazowej tel. cyfrowej nr 2039/4357 - PTK CENTERTEL przy ul. K. Szymanowskiego nr 13 w Świdnicy plik .doc, 400,7 KB
 25. EK-156/07, szkic obrazujący lokalizację stacji bazowej nr 2039/4357 przy ul. K. Szymanowskiego nr 13 w Świdnicy.
 26. EK-156/07, szkic z obliczeniami gęstości mocy mikrofalowych PEM, emitowanych do bloków mieszkalnych przez stację bazową tel. cyfrowej nr 2039/4357.
 27. EK-156/07, dowód na interpretacyjne oszustwo o braku szkodliwego oddziaływania mikro-falowych PEM o gęstości mocy poniżej 0,1 [W/m2] na zdrowie ludzi i środowisko, emitowanych przez stację bazową tel. cyfrowej nr 2039/4357.
 28. 15.04.08, EK- 88/08, WSA Wrocław, Skarga o stwierdzenie nieważności Decyzji SKO- Wałbrzych nr SKO 4131/12/2008 z dn. 11.03.2008r. oraz DECYZJI Prezydenta Świdnicy Nr 10/Ś/08 plik oryginalny w całości, .pdf, 7411,8 KB
 29. 20.11.2007, EK-200/07, Skarga do Premiera Donalda Tuska na dokonane przez 3 Strony Przeciwne manipulacje w prawie ochrony środowiska, zdrowia i prawie budowlanym, godzące w środowisko, zdrowie Narodu i Konstytucję RP.
 30. EK-200/07, zobrazowanie zapromieniowania terenu mikrofalowymi Polami Elektro-Magnetycznymi (PEM) przez stację bazową telefonii cyfrowej (komórkowej).
 31. EK-200/07, Foto, Pomnik urzędniczego i prawodawczego bezprawia. Stacja bazowa telefonii cyfrowej nr 49521
 32. 30.01.08, EK-25/08, KLUB PARLAMENTARNY Platformy Obywatelskiej dot.: zdecydowanej pomocy Platformy Obywatelskiej w powstrzymaniu bezprawia godzącego w zdrowie Polaków, środowisko i Konstytucji. Plik oryginalny w całości .doc, 285 KB
 33. 04.02.2008r. EK-33/08 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu odwołanie, plik oryginalny w całości, .doc, 350,5 KB
 34. 15.07.2008, EK-140/08, Ministerstwo Środowiska, Maciej Nowicki, ponowna skarga w sprawie uchylenia przestępczego Rozporządzenia z dn. 21.08.2007r. Dz.U.158.1105, plik, .pdf, 4574 KB
 35. 03.11.2008, EK-195/08 Urząd Miasta Świdnicy, Referat Architektury, ul. Armii Krajowej nr 49, 58-105 Świdnica, Dot.: opinii do projektu decyzji lokalizacyjnej nr DIM.AN. 7331-2.4/08 - st. bazowa tel. cyfrowej nr 10084/4232 przy ul. Szarych Szeregów nr 20. plik, .pdf, 4000 KB
 36. 10.12.2008, EK- 227/08 Ministerstwo Środowiska, Maciej Nowicki, Dot.: monitu w sprawie opóźniającego się załatwienia n. skargi nr EK-140/08 z dn.15.07.2008r. - uchylenie Rozp. z dn. 21.08.2007r. według Dz.U.07. 158.1105 § 1 pkt 1a oraz pkt 2a, plik, .doc, 249,1 KB, plik z załącznikiem jako scan,.pdf, 2866 KB
 37. 20.12.2008, EK-238-08, Ministerstwo Zdrowia, Ewa Kopacz, dotyczy podjęcia zdecydowanej naprawy wadliwego prawa, godzącego w środowisko, zdrowie Narodu i Konstytucję. EK-238-08: plik oryginalny w całości, .pdf, 9602 KB
 38. exStow. Eko. Świdnica, List Puzyna
 39. exStow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin
 40. exLublin. Sygn. akt II SA/Lu 571/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 16 grudnia 2008
 41. exStow. Eko. Świdnica komentarz do Wyroku WSA w Lublinie
 42. 26.01.2009r., EK-17/09, Skarga do Prezesa RM Donalda Tuska na osłanianie przez byłego Ministra Sprawiedliwości manipulacji korporacji radiokomunikacyjnych, dokonanych w prawie ochrony środowiska, godzących w środowisko, zdrowie Narodu i Konstytucję RP, plik, .pdf, 2,39 MB
 43. 06.05.2009r., EK-92/09, Dot.: WSA Wrocław Wydz II, uwag i dowodów do protokołu z posiedzenia sądu w dn. 06.05.2009- sprawa wg sygn. akt. II SA/Wr 615/08, plik, .pdf, 2,69 MB
 44. 07.05.2009r., EK-94/09, Dot.: WSA Wrocław Wydz II, uwag i dowodów do protokołu z posiedzenia sądu w dn. 07.05.2009- sprawa wg sygn. akt. II SA/Wr 50/09, plik, .pdf, 2,89 MB
 45. 20.05.2009r., EK- 101/09 Ministerstwo Środowiska, Podsekretarz Stanu Bernard Błaszczyk, dot. opinii do projektu Rozp. R. M. z dn. 21.04.2009r. plik, .doc, 278,8 KB
 46. Mgr inż. Marian Kłoszewski, Opinia Ekspercka w sprawie opracowania pt.: Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, materiał dowodowy w sprawie, czerwiec 2010
 47. 23.11.2009r.,EK-238/09 Art. 11 "Decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna",- wycięty !
 48. 20.10.2009r., EK- 196/09, Ministerstwo Środowiska, Minister Środowiska, Prof. Maciej Nowicki Dodatkowa opinia do projektu Rozp. R. M. z dn. 21.04.2009r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć działających znacząco szkodliwie na środowisko
 49. 23.11.2009r., EK- 228/09, Ministerstwo Środowiska, Minister Środowiska, Prof. Maciej Nowicki Skarga na wycięcie z Prawa ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150) art. 11.
 50. 26.01.2009r., EK- 17/09 Prezes Rady Ministrów, Donald Tusk, SKARGA na osłanianie przez byłego Ministra Sprawiedliwości manipulacji korporacji radiokomunikacyjnych, dokonanych w prawie ochrony środowiska, godzących w środowisko, zdrowie Narodu i Konstytucję RP.
 51. 16.05.2011r., EK- 98/11 Prezes Rady Ministrów, Donald Tusk, S K A R G A na osłanianie przez Prokuraturę manipulacji Ministra Środowiska i korporacji radiokomunikacyjnych, dokonanych w prawie ochrony środowiska, godzących w środowisko, zdrowie Narodu i Konstytucję RP.
 52. 14.06.2011 r., EK- 121/11 PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Bronisław Komorowski, dot.: wsparcia naprawy manipulacji prawodawczych, godzących w Konstytucję RP i podstawowe prawa obywatelskie do ochrony zdrowia, życia i ekologicznego bezpieczeństwa Polaków.
 53. 09.08.2010r., EK- 144/10 PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Bronisław Komorowski, dot.: prośby o wniesienie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie naruszenia przez Ustawę z dn. 07.05.2010r. (Dz.U.10.106.675) podstawowych, konstytucyjnych obywatelskich praw do ochrony zdrowia, życia, środowiska i zachowania wartości posiadanych nieruchomości.
 54. 03.01.2011r., EK- 01/11 PROKURATURA GENERALNA, Prokurator Generalny, Profesor Andrzej Seremet, D O N I E S I E N I E o podejrzeniu popełnienia na masową skalę przez GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO przestępstwa, polegającego na świadomym i nieuprawnionym wspieraniu legalizacji naświetlania polskiej ludności mikrofalowymi Polami Elektro-Magnetycznymi (PEM) wokół stacji bazowych telefonii komórkowej, o gęstości mocy dochodzącej do 0,1 [W/m2] to jest 100 000 [mikrowat/m2], które to PEM powodują degradację zdrowia fizycznego i psychicznego Polaków.
 55. 03.01.2011r., EK- 02/11 PROKURATURA GENERALNA, Prokurator Generalny, Profesor Andrzej Seremet, D O N I E S I E N I E o podejrzeniu popełnienia na masową skalę przez MINISTRA ŚRODOWISKA przestępstwa, polegającego na podstępnym, świadomym i nieuprawnionym zalegalizowaniem naświetlania polskiej ludności mikrofalowymi Polami Elektro-Magnetycznymi (PEM) wokół stacji bazowych telefonii komórkowej, o gęstości mocy dochodzącej do 0,1 [W/m2] to jest 100 000 [mikrowat/m2], które to PEM powodują degradację zdrowia fizycznego i psychicznego Polaków oraz degradację wartości użytkowej i rynkowej ich nieruchomości (szczególnie mieszkań).
 56. 31.10.2011 r., EK- 209/11, wyrok WSA-Wrocław z dn. 15.03.2011r. ? sygn. akt II SA/Wr 693/10 org. .pdf, 25,5 MB
 57. 05.01.2012 r., EK- 02/12, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy ul. Parkowa nr 2, 58-100 ŚWIDNICA, Dot.: wykonania przez PINB wyroku WSA-Wrocław z dn. 15.03.2011r. ? sygn. akt II SA/Wr 693/10 w sprawie naprawy skutków samowoli inwestora przy lokalizacji, budowie i eksploatacji stacji bazowej tel. komórkowej sieci PLAY nr SWI 3002A (dz. nr 19/1 i nr 19/3, AM-1, obr. 5 w Świdnicy). .pdf, 5,62 MB
 58. 27.06.2012r., EK- 110/12, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka nr 44, 02-530 WARSZAWA za pośrednictwem: Burmistrza Miasta Kobyłki ul. Wołomińska nr 1, 05 ? 230 KOBYŁKA Strona skarżąca: Stowarzyszenie Ekologiczne "OJCZYZNA" ul. Prądzyńskiego 157/4, 58-15 ŚWIDNICA, Strona przeciwna: Burmistrz Miasta Kobyłki (dalej ORGAN) ul. Wołomińska nr 1, 05 - 230 KOBYŁKA O D W O Ł AN I E o uchylenie w całości Decyzji lokalizacyjnej Burmistrza Miasta Kobyłki nr 579/12 z dn. 14.06.2012r. i poprzedzającej Decyzji nr 982/09 z dn. 01.10.2009r., wydanych dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci GSM Plus nr BT 10613 SOSNÓWKA z kontenerem BTS na działce ewidencyjnej nr 13, obręb 39, położonej przy ul. Asnyka 20 w Kobyłce". .pdf, 9,31 MB
 59. 14.08.2012r., EK-127/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja nr 78-79, 50 -126 WROCŁAW za pośrednictwem: Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu ul. J. E. Purkyniego nr 1, 50-155 WROCŁAW Strona skarżąca: Stowarzyszenie Ekologiczne "OJCZYZNA" ul. Prądzyńskiego 157/4, 58-105 ŚWIDNICA Strona przeciwna: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor, Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, ul. J. E. Purkyniego nr 1, 50-155 WROCŁAW, S K A R G A w sprawie stwierdzenia przez Wysoki Sąd nieważności Decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu nr 877/2012 z dn. 12.07.2012 r., nieważności poprzedzającej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy nr 117/2012 z dn. 05.04.20012r., oddalającej wezwanie Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA? nr EK-114/12 z dn. 30.05.2012r. do wykonania wyroku WSA-Wrocław z dn. 15.03.2011r. /sygn. akt II SA/Wr 693/10 oraz spowodowania naprawy samowoli budowlanej przy budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY (P4 Sp. z o. o.) nr SWI 3002A, zlokalizowanej na dachu mieszkalnego wieżowca przy ul. Zamenhofa 53-55 w Świdnicy (dz. nr 19/1 i nr 19/3, AM-1, obręb 5). .pdf, 348,08 KB
 60. 26.08.2012r., R-01/06, Regulamin wyd. IV - rozszerzony Regulamin (Statut) Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA" w Świdnicy. .pdf, 1,38 MB
 61. 10.11.2012r., EK-42/11, Wydanie III OBLICZENIA mocy emisji anten i parametrów mikrofalowych PEM 1. Obliczenia równoważnej izotropowo mocy emisji anteny rozsiewczej lub radioliniowej. 2. Obliczanie parametrów mikrofalowych PEM. Aktualizacja, 2,59 MB
 62. Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kv Ełk - granica RP na terenie Gminy Sejny, wynikająca ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Autor opracowania: mgr Alicja Jaworowska - Jurewicz. Świadectwo Wojewody Podlaskiego Nr 046, biegły w zakresie ochrony przyrody, Sejny, listopad 2012 r. .pdf, 1,1 MB
 63. 26.11.2012r., EK- 170/12, MINISTERSTWO ZDROWIA Pan Minister Bartosz Arłukowicz, ul. Miodowa nr 15, 00-952 WARSZAWA, Strona wnioskująca: Stowarzyszenie Ekologiczne "OJCZYZNA" ul. Prądzyńskiego 157/4, 58-105 ŚWIDNICA, Strona przeciwna: MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Pan Minister Marcin Korolec ul. Wawelska nr 52/54, 00-922 WARSZAWA, W N I O S E K w sprawie wszczęcie przez Ministra Zdrowia postępowania legislacyjnego, dla naprawy wadliwego Rozporządzenia Ministra Środowiska, legalizującego w sposób nieuprawniony wzrost zachorowalności polskiego społeczeństwa i naruszanie konstytucyjnych praw na rzecz korporacji elektroenergetycznych. .pdf, 628 KB
 64. 11.03.2013r., EK- 56/13, MINISTERSTWO ZDROWIA Pan Minister Bartosz Arłukowicz, ul. Miodowa nr 15, 00-952 WARSZAWA, Szanowny Panie Ministrze! 1. W skierowanym na Pańskie ręce n. WNIOSKU nr EK-170/12 z dn.26.11.2012r. udokumentowaliśmy szczegółowo bezprawie w zakresie: a) braku norm sanitarnych dla ochrony zdrowia polskiej ludności zmuszonej zamieszkiwać na transformatorami lub w otoczeniu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, b) nieuprawnionego (wręcz przestępczego) utożsamiania norm środowiskowych Ministra Środowiska wg Dz.U.2003.192.1883, Tabela 1 (E= 1000 V/m; H = 60A/m) z normami sanitarnymi Ministra Zdrowia, wbrew postanowieniom art. 19 KPA. 2. Ponieważ proceder jak w p. 1 b) jest szeroko uprawiany przez lobbing i prostytucję naukową na rzecz budowy linii energetycznych 400 kV (vide _ Zał. 1), prosimy uprzejmie w myśl art. 35 KPA, o wyczerpująca informację jak biegną w Ministerstwie Zdrowia legislacyjne prace naprawcze, o które wnioskowaliśmy w p. 4.1 i p. 4.2 n. WNIOSKU nr EK-170/12 z dn. 26.11.2012r. .pdf, 236 KB
 65. 06.05.2013r., EK-80/13, - Organy Nadzoru Budowlanego wprowadzają w błąd PT Wojewodów i telefonię komórkową. Dot.: sprostowania sprzecznych z obowiązującym prawem wyjaśnień GINB, związanych z instalowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej na istniejących obiektach budowlanych - wyjaśnienia nr DPR/INN/022/23/2012 z dn. 13.01.2012r., uzupełnione komentarzem wg pisma GUNB nr DPR/INN/022/479/2013 z dn. 18.04.2013r. - .pdf, 5 MB
 66. 15.07.2013r., EK-132/13, - Linia elektroenergetyczna relacji ŁOMŻA - EŁK- GRANICA RP- do gruntownej korekty. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, zwany dalej GDOŚ ul. Wawelska nr 52/54, 00-922 WARSZAWA, za pośrednictwem: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne nr 23, 15-554 BIAŁYSTOK O D W O Ł A N I E o uchylenie w całości Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dn. 04.07.2013r. nr WOOŚ-II.4202.1.2013.AS, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji EŁK-ŁOMŻA, rażąco naruszającej obowiązujące polskie prawo na rzecz INWESTORA i zagranicznej energetyki atomowej. - .pdf, 2 MB
 67. 14.12.2013r., EK- 229/13 - Świdnica, - sygn. akt II OSK 690/13, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. G. Boduena nr 3/5, 00-011 WARSZAWA, Dot.: przesłania dodatkowego dowodu do p. 3.6 skargi kasacyjnej z dn. 17.01.2013r. - sygn. akt II OSK 690/13, - .pdf, 3 MB
 68. 14.12.2013r., EK- 230/13 - Świdnica, - sygn. akt II OSK 2295/13, Dot.: przesłania dodatkowego dowodu do p. 3.5.4 skargi kasacyjnej z dn. 18.06.2013r. - sygn. akt II OSK 2295/13, - .pdf, 3 MB
 69. 24.09.2013r., EK-172/13 - skarga do WSA-Wrocław na samowolę budowlaną operatora PLAY (Sp. P4). - .pdf, 912 KB
 70. 28.01.2014r., II SA/Wr 756/13 - wyrok WSA-Wrocław, uwzględniający skargę nr EK-172/13 na samowolę budowlaną PLAY. - .pdf, 981 KB
 71. 23.12.2013r., EK-235/13 - skarga do WSA-Wrocław na samowolę budowlaną operatora T-MOBILE. - .pdf, 2MB
 72. 28.01.2014r., II SA/Wr 67/14, - wyrok WSA-Wrocław, uwzględniający skargę nr EK-235/13 na samowolę budowlaną T-MOBILE. - .pdf, 7 MB
 73. 03.03.2014r., EK-46/14 - bezczynność Prezydenta RP wobec przestępczości prawodawczej na rzecz zagranicznego kapitału, wbrew Jego konstytucyjnym obowiązkom (art. 68.3; art. 68.4; art. 82; art. 126; art. 130) i uprawnieniom (art. 144; art. 154.1; art. 191). - .pdf, 2 MB
 74. 08.05.2014r., EK-89/14 - prostytucja naukowa jako źródło prawa, stanowionego przez Ministra Środowiska na rzecz zagranicznego kapitału (art. 68.3;
  art. 68.4; art. 74.1; art. 82; art. 151 Konstytucji RP).- .pdf, 650 KB
 75. 23.06.2014r., EK-114/14 - bezczynność centralnych organów Polskiego Państwa wobec przestępczych manipulacji i interpretacji prawa przez organy ochrony środowiska i zdrowia, na rzecz korporacji elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych, farmaceutycznych i zagranicznego kapitału (art. 68.3; art. 68.4; art. 74.1; art. 82; art. 92.2; art. 104.2; art. 126; art. 130; art. 151; art. art. 208.1 Konstytucji RP). - .pdf, 556 KB
 76. 23.06.2014r., EK-132/14 - prostytucja naukowa, świadczona przez Polską Akademię Nauk, (PAN) na rzecz operatorów telefonii komórkowej i zagranicznego kapitału. Dotyczy usunięcia skutków prostytucji naukowej, świadczonej przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, na rzecz technologii mikrofalowej i globalistycznego kapitału. - .pdf, 14 MB
 77. 06.10.2014r., EK-154/14 - spychotechnika Prezesa Rady Ministrów, osłaniająca przestępczość prawodawczą i przestępczą interpretacji prawa przez organy ochrony środowiska i zdrowia, na rzecz korporacji elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych, farmaceutycznych i zagranicznego kapitału (art. 68.3; art. 68.4; art. 74.1; art. 82; art. 92.2; art. 151 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dz.U.2013.743 art. 33.1 pkt 5) i Dz.U.2013.267 art. 19). - .pdf, 444 KB
 78. 10.11.2014r., EK- 172/14 - zamieszczenie w Pańskim portalu: https://iddd.de/umtsno/ kolejnych opracowań n. Stowarzyszenia, związanych z obroną zdrowia Narodu, środowiska i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. - .pdf, 180 KB
 79. 19.12. 2013r., Załącznik, opinia lobbystów i przemysłu telekomunikacyjnego w Polsce: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji - .pdf, 171 KB
 80. 06.02.2017r., Szanowny Panie Krzysztofie, prośba.
 81. 25.03.2014r., nr EK-67/14 - SKARGA kasacyjna na samowolę budowlaną operatora PTK-CENTERTEL i Nadzoru Budowlanego, przy rozbudowie st. bazowej nr 2038 w Świdnicy. Kasacja uwzględniona przez NSA wyrokiem z dnia 28.01.2016r. - sygn. akt II OSK 1325/14 - vide - orzeczenia.nsa.gov.pl
 82. 25.03.2014r., nr EK-68/14 - SKARGA kasacyjna na samowolę budowlaną operatora PTK-CENTERTEL i Nadzoru Budowlanego, przy rozbudowie st. bazowej nr 4990 w Świdnicy. Kasacja uwzględniona przez NSA wyrokiem z dnia 28.01.2016r. - sygn. akt II OSK 1237/14 - vide - orzeczenia.nsa.gov.pl
 83. 05.06.2014r., nr EK-101/14 - SKARGA kasacyjna na samowolę budowlaną operatora T-MOBILE i Nadzoru Budowlanego, przy rozbudowie st. bazowej nr 49521 w Świdnicy. Kasacja uwzględniona przez NSA wyrokiem z dnia 06.04.2016r. - sygn. akt II OSK 1237/14 - vide - orzeczenia.nsa.gov.pl
 84. 14.08.2014r., nr EK-137/14 - SKARGA kasacyjna na realizację przez PSE linii 400 kV relacji EŁK-ŁOMŻA, trującej, okaleczającej i uśmiercającej polską ludność w miejscach do spania normatywną indukcją magnetyczną Ministra Środowiska o natężeniu B=75420 [nT], - wg normy sanitarnej TCO 1999 powinno być BS= 200 [nT]. NSA podpierając się szalbierstwem Ministra Środowiska PO wg Dz.U.2008.199.1227 art. 144 pkt 20), w związku z Dz.U.2003.192.1883 Zał. 1, Tabela 1 oraz nie respektując art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP - oddalił kasację wyrokiem z dnia 28.07.2016r. - sygn. akt II OSK 2661/14 - vide - orzeczenia.nsa.gov.pl
 85. 15.07.2015r., nr EK-128/15 - SKARGA do Pani PREMIER dr med. E. KOPACZ, na kierownictwo Polskiej Akademii Nauk, świadczące naukową prostytucję na rzecz operatorów telefonii komórkowej i szerokopasmowego Internetu (leczenie pacjentów przy pomocy stacji bazowych i modulowanych mikrofal) - art. 151 w związku z art. 39; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.
 86. 05.06.2015r., nr EK-160/15 - SKARGA na samowolę budowlaną operatora PTK-CENTERTERL i Nadzoru Budowlanego, przy budowie od zera st. bazowej nr 13 493 w Świdnicy. Skarga uwzględniona przez WSA-Wrocław wyrokiem z dnia 20.04. 2016r. - sygn. akt II SA/Wr 767/15 - vide - orzeczenia.nsa.gov.pl
 87. 18.12.2015r., nr EK-205/15 - PETYCJA do Pani PREMIER mgr B. SZYDŁO, o naprawę dokonanych przez Ministra Środowiska PO niedorzecznych szalbierstw w prawie ochrony środowiska, na rzecz operatorów telefonii komórkowej i szerokopasmowego Internetu - vide - Dz.U.2010.1397 § 2.1 pkt 7) oraz SKARGA nr EK-06/17 z dnia 16.01.2017r., a także art. 151 w zw. z art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji.
 88. 08.02.2015r., nr EK-19/16 - PETYCJA do Pani PREMIER mgr B. SZYDŁO, o podjęcie naprawy dokonanej przez Rząd SLD i PO masakry w prawie ochrony środowiska, generującej przy pomocy mikrofalowych modulowanych PEM masową nowotworową zbrodnię na Polskim Narodzie - vide - SKARGA nr EK-06/17 z dnia 16.01.2017r., a także art. 104.2 i art. 151 w związku z art. 68.3 Konstytucji RP.
 89. 15.02.2016r., nr EK-28/16 - PROTEST w związku z działaniami Rządu z nadania PiS, zmierzającymi do doszczelnienia zbrodniczej ustawy PO wg Dz.U.2010.106.675, godzącej w życie narodu i środowisko, będącej obrazą przepisów wg art. 2; art. 39; art. 68.3; art. 68.4; art. 74.1; art. 82; art. 104.2 i art. 151 Konstytucji RP oraz przepisów wg art. 7.1 pkt 1) i 5) Ustawy o samorządzie gminnym.
 90. 24.03.2016r., nr EK-62/16 - czwarta PETYCJA do MINISTRA INFRASTRUKTURY o podjęcie naprawy absurdalnych szalbierstw, dokonanych w Prawie budowlanym przez Rząd PO, generujących przy pomocy mikrofalowych modulowanych PEM masową nowotworową zbrodnię na Polskim Narodzie - vide - ZAWIADOMIENIE nr EK-198/16 z dnia 31.12.2016r. a także art. 82; art. 104.2 i art. 151 w związku z art. 39; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.
 91. 28.03.2016r., nr EK-65/16 - PROTEST w związku z działaniami Rządu z nadania PiS, zmierzającymi do doszczelnienia zbrodniczej ustawy PO wg Dz.U.2010.106.675, pod pretekstem poprawy radiokomunikacyjnej obsługi Światowych Dni Młodzieży i wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka - vide - przepisy wg art. 2; art. 39; art. 68.3; art. 68.4; art. 74.1 w związku z art. 82; art. 104.2 i art. 151 Konstytucji RP.
 92. 12.04.2016r., nr EK-70/16 - MELDUNEK w sprawie funkcjonującego w Minister-stwie Sprawiedliwości i Prokuraturze systemu, szczelnie chroniącego prawodawczą przestępczość i prawodawcze szalbierstwa na rzecz operatorów telefonii komórkowej i szerokopasmowego Internetu oraz zagranicznego kapitału, generującą masową nowotworową zbrodnię na Polskim Narodzie - vide - PETYCJA nr EK-19/16; SKARGA nr EK-06/17 a także art. 104.2 i art. 151 w związku z art. 39; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.
 93. 16.05.2016r., nr EK-100/16 - ZAŻALENIE na POSTANOWIENIE Prokuratury osłaniające prawodawczą przestępczość i masową zbrodnię na Polskim Narodzie, od-rzucone bezzasadnie przez Sąd Rejonowy w Warszawie - vide - PETYCJA nr EK-19/16; SKARGA nr EK-06/17 a także art. 82; art. 104.2; art. 126.2; art. 130 i art. 151 w związku z art. 39; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.
 94. 20.05.2016r., nr R-01/16 - Nowy Regulamin (Statut) działalności Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA".
 95. 04.06.2016r., nr EK-112/16 - ZAWIADOMIENIE o dokonaniu niedorzecznych szalbierstw w Prawie ochrony środowiska i podejrzeniu dokonanej i kontynuowanej masowej zbrodni na Polskim Narodzie przez funkcjonariuszy Ministerstwa Środowiska w imię maksymalnych zysków operatorów telefonii komórkowej i szerokopasmowego Internetu oraz zagranicznego kapitału. Zgodnie z systemem wg nr EK-70/16 - ZAWIADOMIENIE zostało odrzucone przez Prokuraturę POSTANOWIENIEM nr PR 1 Ds. 936.2016. IS z dnia 19.08.2016r. - vide - SKARGA nr EK-06/17 a także art. 82; art. 104.2; art. 126.2; art. 130 i art. 151 w związku z art. 39; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.
 96. 30.08.2016r., nr EK-141/16 - ZAŻALENIE na POSTANOWIENIE Prokuratury, chroniące przestępczą prawodawczą mafię "LEX COSA NOSTRA" oraz dokonaną i kontynuowaną przez nią masową zbrodnię na Polskim Narodzie - vide - SKARGA nr EK-06/17 a także art. 82; art. 104.2; art. 126.2; art. 130 i art. 151, w związku z art. 39; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.
 97. 10.10.2016r., nr EK-162/16 - Kolejna PETYCJA w sprawie wzruszenia ponad 2 letniej uporczywej bezczynności Rzecznika Praw Obywatelskich, osłaniającej prawo-dawcze szalbierstwa LEX COSA NOSTRY, które pozbawiły Polaków podstawowych ludzkich i konstytucyjnych praw do zachowania zdrowia i życia oraz użytkowości posiadanych mieszkań - vide - art. 82; art. 208.1 w związku z art. 39; art. 64.2; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.
 98. 16.12.2016r., nr EK-178/16 - PISMO PROCESOWE, oddalone w całości przez Sąd Rejonowy w Warszawie POSTANOWIENIEM II Kp 2114/16 z dnia 16.12.2016r., chroniącym przestępczą prawodawczą mafię "LEX COSA NOSTRA" oraz dokonaną i kontynuowaną przez nią masową zbrodnię na Polskim Narodzie - vide - SKARGA nr EK-06/17 a także art. 82; art. 104.2; art. 126.2; art. 130 i art. 151 w związku z art. 39; 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.
 99. 20.12.2016r., nr EK-180/16 - ŻĄDANIE likwidacji przez Prezesa Generalnego i Prezydium Partii PiS- "PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ" - mafii LEX COSA NOSTRA, stanowiącej szalbiercze jednostki redakcyjne i zbrodnicze akty prawne, które dały operatorom telefonii komórkowej i szerokopasmowego Internetu oraz urzędnikom, prokuratorom i sędziom tytuły prawne - do nieograniczonego trucia, okaleczania i uśmiercania setek tysięcy Polaków - vide - EK-141/16 oraz art. 82; art. 104.2; art. 126.2; art. 130 i art. 151 w związku z art. 39; art. 64.2; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.
 100. 31.12.2016r., nr EK-198/16 - ZAWIADOMIENIE o dokonaniu absurdalnych szalbierstw w Prawie budowlanym i podejrzeniu współsprawstwa w dokonanej i kontynuowanej masowej zbrodni na Polskim Narodzie przez funkcjonariuszy Ministerstwa Infrastruktury, w imię maksymalnych zysków operatorów telefonii komórkowej i szerokopasmowego Internetu oraz zagranicznego kapitału - vide - przepisy wg art. 82; art. 104.2; art. 126.2; art. 130 i art. 151 w związku z art. 39; art. 64.2; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.
 101. 31.12.2016r., nr EK-200/16 - SKARGA do Marszałka Sejmu RP na ponad 2 letnią uporczywą bezczynność Rzecznika Praw Obywatelskich, osłaniającą prawodawcze szalbierstwa LEX COSA NOSTRY, które pozbawiły Polaków podstawowych ludzkich i konstytucyjnych praw do zachowania zdrowia i życia oraz użytkowości posiadanych mieszkań - vide - art. 82; art. 208.1; art. 210 i art. 212 w związku z art. 39; art. 64.2; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.
 102. 16.01.2017r., nr EK-06/17 - SKARGA do MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI na POSTANOWIENIA PROKURATURY i SĄDU KARNEGO w Warszawie, chroniące prze-stępczą prawodawczą mafię ?LEX COSA NOSTRA? oraz dokonaną i kontynuowaną przez nią masową elektromagnetyczną zbrodnię na Polskim Narodzie - vide - przepisy wg art. 82; art. 104.2; art. 126.2; art. 130 i art. 151 w związku z art. 39; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.
 103. 15.02.2017r., nr EK-27/17 - Prawodawcze i interpretacyjne przekręty w URM, umożliwiają operatorom i Gł. Inspektorowi Sanitarnemu eksploatację stacji bazowych nawet na szpitalach i bezkarne generowanie pandemii złośliwych nowotworów na całym terytorium Polski - vide art. 2; 68.3; 68.4; 74.2 w zw. z art. 151 Konstytucji RP.
 104. 06.07.2017r., nr EK-70/17 - Prawodawcze szalbierstwa Ministra Srodowiska i Ministra Infrastruktury, wsparte naukową prostytucją, generują bezkarnie na całym terytorium Polski masową elektromagnetyczną zbrodnię na Polskim Narodzie i jego niemowlętach - vide art. 2; 68.3; 68.4; 74.2 w zw. z art. 151 Konstytucji RP.
 105. 31.03.2018r., nr EK-57/18 - PROKURATURA jako siłowy organ zorganizowanej w URM prawodawczej przestępczości z nadania partii rządzącej odrzuca ZAWIADOMIENIE o popełnieniu przez Ministra Srodowiska przestępstwa na środowisku i zdrowiu Narodu - vide art. 2 Ustawy o PROKURATURZE w związku z art. 2; 68.3; 68.4; 74.2; 151 Konstytucji RP.
 106. 31.07.2019r., nr EK-69/19 - Prezydent RP, Andrzej Duda sprzeniewierzając się swoim konstytucyjnym obowiązkom i uprawnieniom, ochrania już piąty rok nieustępliwą bezczynnością prawodawcze szalbierstwa zorganizowanej w URM przestępczości, generujące masową elektromagnetyczną zbrodnię na Polskim Narodzie i jego niemowlętach - vide art. 2; 68.3; 68.4; 74.2; w zw. z art.126.2; 130; 191.1; pkt 1) Konstytucji RP.
 107. 21.09.2019r., nr EK-80/19 - Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julia Przyłębska zasłaniając się procedurą, uchylił się od oceny zgodności prawodawczych, niedorzecznych szalbierstw URM z postanowieniami Konstytucji RP wg art. 2; 68.3; 68.4; 74.2; 82; 92.2; 104.2; 126.2; 130; 148 pkt 5); 151.
 108. 29.11.2019r., nr EK-90/19 - Terminowy SPRZECIW do legislacji przez Minista Zdrowia, Łukasza Szumowskiego - z nadania PiS masowego ludobójstwa Polskiego Narodu i masowego okaleczania jego niemowląt sanitarnymi mikrofalami 5G - vide art 2; 68.3; 68.4; 74.2 w zw. z art. 151 Konstytucji RP.
 109. 12.12.2019r., nr EK-97/19 - PROKURATURA REJONOWA oddala w imieniu PROKURATORA GENERALNEGO, Zbigniewa Ziobro ZAWIADOMIENIE legislacji przez Minista Zdrowia, Łukasza Szumowskiego -masowego urzędowego ludobójstwa Polskiego Narodu przy pomocy mikrofal 5G vide art 2; 68.3; 68.4; 74.2 w zw. z art. 151 Konstytucji RP.
 110. 17.12.2019r., nr Dz.U.2019.1839; 2448 - Zbrodnicze prawo URM, kwalifikujące każdą stację bazową do nieszkodliwych przedsięwzięć i legalizujące masowe, urzędowe ludobójstwo Polskiego Narodu sanitarnymi mikrofalami 5G wg Rozp. Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego wg Dz.U.2019.2448 - vide art. 2; 68.3; 68.4; 74.2; 82; 92.2 w zw. z art. 148 i 151 Konstytucji RP.
 111. 10.02.2020r., nr EK-17/20 - Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, z nadania PiS, osłania nieustępliwą bezczynnością masowe, urzędowe ludobójstwo Polskiego Narodu przez Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego, przy pomocy mikrofal 5G wg Dz.U.2019.2448 - vide art 2; 68.3; 68.4; 74.2 w zw. z art. 148 i 151 Konstytucji RP.
 112. 02.03.2020r., nr EK-26/20 - Prezydent RP, Andrzej Duda sprzeniewierzając się swoim konstytucyjnym obowiązkom i uprawnieniom, ochrania nieustępliwą bezczynnością masowe, urzędowe ludobójstwo Polskiego Narodu i masowe okaleczanie jego niemowląt przez Ministra Zdrowia przy pomocy mikrofal 5G wg Dz.U.2019.2448 - vide art. 2; 68.3; 68.4; 74.2 w zw. z art. 126.2; 130; 191.1 pkt 1) Konstytucji RP.
 113. 23.03.2020r., nr EK-40/20 - Vice Prezesi RM z nadania PiS, kierując się polityczną poprawnością, wspierają kompletną bezczynnością, masowe, urzędowe ludobójstwo Polskiego Narodu przez sanitarne mikrofale 5G wg Dz.U.2019.2448 - vide art 2; 68.3; 68.4; 74.2; 82 w zw. z art. 148 i 151 Konstytucji RP.
 114. 17.04.2020r., nr EK-44/20 - Zgodnie z rostrzygnięciem PROKURATURY REJONOWEJ w imieniu PROKURATORA GENERALNEGO, masowe, urzędowe ludobójstwo Polskiego Narodu i masowe okaleczanie jego niemowląt sanitarnymi mikrofalami 5G, ustanowionymi przez Minista Zdrowia, Łukasza Szumowskiego - "nie ma znamion czynu zabronionego" - vide art. 2 Ustawy o PROKURATURZE w związku z art. 2; 68.3; 68.4; 74.2; 82; 151 Konstytucji RP.
 115. 28.04.2020r., nr EK-47/20 - Wg oświadczenia Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego, zobowiązany jest on zgodnie ze wskazaniami WHO do kontynuacji progresywnego ludobójstwa Polskiego Narodu i masowego okaleczania jego niemowląt przy pomocy sanitarnych mikrofal 5G o stałym natężeniu pola: S= 10 000 000 mikrowatów/m2 -vide art 2; 68.3; 68.4; 74.2; w zw. z art.82 i 151 Konstytucji RP.
 116. 04.06.2020r., nr EK-52/20 - Sprzeciw do nobilitacji/reklamy przez operatora sieci "W RODZINIE" rażącej nieprawdy Ministra Cyfryzacji, Marka Zagórskiego, odnośnie braku jakichkolwiek szkodliwych oddziaływań na zdrowie Polskiego Narodu sanitarnych m-ikrofal 5G, dozwolonych przez Ministra Zdrowia wg Dz.U.2019.2448 - vide DEKALOG
 117. 28.09.2020r., nr EK-76/20 - Prokuratura i Sąd Karny, jako siłowe polityczne organy, strzegą zorganizowanej prawodawczej przestępczości w URM, pracującej na rzecz maksymalnych zysków zagranicznych korporacji. Ochrona ta jest nieodzowna, ponieważ w/w przestępczość, zalegalizowała między innymi masową depopulację/ludobójstwo Polskiego Narodu i okaleczanie jego niemowląt przy pomocy "sanitarnych" mikrofal wg Dz.U.2019.2448 Tabela 2 - vide art. 2; art. 68.3; art. 68.4; art. 74.2 w zw. z art. 148 pkt 5); art. 151 i art. 178.1 Konstytucji.
 118. 16.02.2021r., nr EK-15/21 - Jesteśmy mikro wysepką na morzu prawodawczego i procesowego łajdactwa, legalizującego masowe wyniszczanie Polskiego Narodu i żywej materii środowiska - w imię maksymalnych zysków korporacji elektromagnetycznych (400 kV), radiokomunikacyjnych (5G) i farmaceutycznych (Covid-19 / SARS-CoV-2) - vide art. 2; art. 68.3; art. 68.4; art. 74.2 w zw. z art. 104.2; art. 130; art. 148 pkt 5); art. 151 i art. 178.1 Konstytucji.
 119. 24.03.2021r., nr EK-27/21 - Po 6 latach postępowań administracyjnych i procesowych, prowadzonych przez STOWARZYSZENIE i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy, została ostatecznie dokonana w listopadzie 2020r. całkowita rozbiórka francuskiej stacji bazowej ORANGE POLSKA S. A. nr 13 493, degradującej środowisko i zdrowie mieszkańców w centrum Świdnicy - vide art. 2; art. 68.3; art. 68.4; art. 74.2 Konstytucji.
 120. 15.06.2021r., nr EK-60/21 SPRZECIW do urzędniczej misji: "Myśmy tylko strzegli litery prawa i wykonywali polecenia przełożonych w zakresie egzekucji wyniszczania żywej materii Przyrody, depopulacji Polskiego Narodu i okaleczania jego niemowląt." Sprzeciw stanowi również kompedium prawodawczych szalbierstw, zakupionych przez korporacje elektroenergetyczne, radiokomunikacyjne i farmaceutyczne u prawodawczej przestępczości w URM i Sejmie. - vide art. 2; art. 68.3; art. 68.4; art. 74.2 w zw. z art. 104.2 ; art. 130; art. 148 pkt 5); art. 151 Konstytucji.
 121. 16.06.2021r., nr EK-61/21 Po 15 latach postępowań administracyjnych i procesowych, prowadzonych przez STOWARZYSZENIE i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy, została ostatecznie dokonana w maju 2021 r. całkowita rozbiórka instalacji emisyjnej na maszcie niemieckiej stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S. A. nr 49521, zlokalizowanej tuż przy blokach mieszkalnych na Osiedlu Młodych w Świdnicy - vide art. 2; art. 68.3; art. 68.4; art. 74.2 Konstytucji oraz Foto w treści pliku.
 122. 27.08.2021r., nr EK-76/21 Pozbawieni sumienia Świątobliwi Judasze kierujący się chciwością łatwego pieniądza, zawierają intratne kontrakty z elektromagnetycznym Diabłem, nadzorującym władzę ustawodawczą i wykonawczą, stanowiącą dla niego przestępcze prawo - w imię osiągania maksymalnych zysków. Skutki zdrowotne, przyrodnicze oraz finansowe dla Skarbu Państwa; NFZ i totalnie schorowanego Narodu - udokumentowane są obszernie w pliku nr EK-60/21 z dnia 15.06.2021r.
 123. 30.12.2021r., nr EK-114/21 Typowe przestępcze manipulowanie przez operatorów mocą emisji anten rozsiewczych, dla oszukania urzędników i pacyfikacji trutej modulowanymi mikrofalami polskiej ludności. Obraza Ustawy Prawo telekomunikacyjne, naruszanie Kodeksu karnego oraz postanowień emisyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Proceder ten jest osłaniany przez Prokuratorów i Sędziów, którzy z reguły nie odróżniaja Volta [V] od Wata [W].
 124. 30.12.2021r., nr EK-115/21 "Evangelium Vitae" Jakże nie wspomnieć tu.... o zasiewie śmierci, jaki dokonuje się przez bezmyślne naruszanie równowagi ekologicznej....Kultura śmierci, agresywnie atakuje kulturę życia".Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II Niestety, niektórzy najwyżsi decydenci kościelnych nieruchomości, stoją na stanowisku, że judaszowskie srebrniki znoszą Dekalog, Ewangelię, papieskie nauczanie, a nawet sumienie i etykę. Sprawa ta jest od lat zamiatana pod dywan przez Konferencję Episkopatu Polski i jej obecnych sterników. Dlatego ostatnio wykorzystując pandemię COVID-19 / SARS-CoV-2 Świątynie Pańskie pokrywane są nowymi stacjami bazowymi (jak w Świdnicy) a istniejące już na kościołach stacje - są wyposażane w depopulacyjny / ludobójczy radiokomunikacyjny system piątej generacji "5G". Równocześnie pustoszeją ławy w naszych sprofanowanych świątyniach oraz pustoszeją nasze seminaria duchowe.
 125. 12.07.2022 r., nr EK-60/22 - ZAWIADOMIENIE Urzędowa elektromagnetyczna depopulacja Polskiego Narodu i żywych organizmów w środowisku - vide art.2; art. 68.3; art. 68.4; art. 74.2 w związku z art. 151 Konstytucji RP. Część 1. Ludobójcze normy sanitarne 5G dla korporacji elektroenergetycznych i radiokomunikacyjnych.
 126. 08.10.2022 r., nr EK-76/ 22 - SKARGA Urzędowa elektromagnetyczna depopulacja Polskiego Narodu i żywych organizmów w środowisku - vide art.2; art. 68.3;  art. 68.4; art. 74.2  w  związku  z  art. 151 Konstytucji RP. Część 2. - Skarga na nieustępliwe poplecznictwo Pańskich PT Prokuratorów, stojących na straży urzędowej elektromagnetycznej depopulacji/ ludobójstwa Polskiego Narodu, okaleczania jego niemowląt i totalnego wyniszczania środowiska przy pomocy zbrodniczego prawa, ustanowionego przez Prezesa Rady Ministrów i jego zorganizowaną przestępczą grupę (Dz.U.2019.2448; Dz.U.2022.1071), w imię maksymalnych zysków korporacji elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i farmaceutycznych, sponsorujących partię rządzącą i nadchodzące wybory parlamentarne - vide - analogiczne przestępcze dokonanie wg Dz.U.2007. 158.1105 § 1 pkt 1) -  dla sfinansowania wyborów parlamentarnych w 2007r.
 127. 26.10.2022 r., nr EK-80/22 - ODDALENIE SPRAWY W nawiązaniu do p. 2.2 naszej SKARGI nr EK-76/22 z dnia 08.10.2022r., skierowanej na Pańskie ręce, przesyłamy w załączeniu pismo Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 12.10.2022r. o sygnaturze 3041-5.Dsn.2527.2022 [4], którym to pismem Prokuratura ta, jako kompletnie bezkarny organ - oddaliła w imieniu Pana Ministra nasze ZAWIADOMIENIE nr EK-60/22 z dnia 12.07.2022r. [1] na uszczelnienie i spotęgowanie wydajności przez Prezesa Rady Ministr6w [7] zbrodniczego stanu prawnego, wypracowanego przez Ministra Zdrowia i Ministra Cyfryzacji [5]-[6].
 128. 14.12.2022 r., nr EK-96-22 - ODWOŁANIE o uchylenie w całości DECYZJI Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego w Zakopanem nr 256/22 dnia 24.11.2022r. [22], umarzającego w całości Żądanie Stowarzyszenia Eko­ logicznego "OJCZYZNA" nr EK-106/20 z dnia 31.12. 2020r. [7] w sprawie ?wszczęcia z urzędu postępowania naprawczego w myśl  wymagań i procedur Prawa budowlanego, celem wstrzymania eksploatacji i doprowadzenia do rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej i mobilnego Internetu sieci zagranicznego operatora P4 Sp. z o. o. (PLAY) nr ZAK1007_B, zlokalizowanej przy ul. T.Chałubińskiego nr 30 w Zakopanem [1]. (Mikrofalowa profanacja pod Giewontem Świętego Krzyża, wyniszczanie zdrowia ludności i środowiska - vide art. 2; art. 68.3; art. 74.2 Konstytucji RP oraz kan. 273; kan. 528; kan. 532 Kodeksu Prawa Kanonicznego -2021.)
 129. 06.04.2022 r. Elektromagnetyczna depopulacja Ziemi i Polski w oparciu o globalną hiper korupcję i zbrodnicze prawo.
 130. 25.01.2023 r., nr EK-05-2023 - Petycja do MON o niedopuszczenie do wycięcia przez Prezesa Rady Ministrów dwóch ostatnich Rozporządzeń (DZ.U. 2003.52.455; Dz.U.2003.62.566), potwierdzających urzędowo szkodliwe oddziaływanie mikrofal na zdrowie człowieka.
 131. 25.01.2024 r., PINB-401-92-SM-12 - Potwierdzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozbiórki SBTK operatora T-Mobile nr 49520, po 12 latach postępowań administracyjnych i procesowych Stowarzyszenia.
 132. 31.01.2024 r., nr EK-09-2024 - Przykładowa skarga kasacyjna, jak należy bronić polską ludność przed mikrofalowym ludobójstwem, w oparciu o wykładnie i prejudycjalne wyroki NSA oraz postanowienia wg art. 10; art. 68.3; art. 68.4; art. 173 i art. 178.1 Konstytucji RP.
 133. 19.02.2024 r., nr EK-16-2024 - Kto mieczem wojuje - od miecza ginie, na przykładzie Prokuratora Generalnego, jako strażnika urzędowego mikrofalowego ludobójstwa Polskiego Narodu, okaleczania jego niemowląt i nieodwracalnej dewastacji środowiska naturalnego w Polsce - vide http://www.torsionfield.eu
 134. 26.02.2024 r., nr EK-17-2024 - Naprawcza skarga, skierowana do aktualnego Rządu RP o powstrzymanie elektromagnetycznego ludobójstwa Polskiego Narodu, okaleczania jego niemowląt i nieodwracalnej dewastacji środowiska naturalnego w Ojczyźnie naszej Polsce - vide http://www.torsionfield.eu
 135. 05.03.2024 r., nr EK-20-2024 - Przykładowy SPRZECIW do egzekucji przez organy nadzoru budowlanego mikrofalowego ludobójstwa polskiej ludności, okaleczania jej niemowląt i nieodwracalnej dewastacji środowiska naturalnego. Podstawy SPRZECIWU: Postanowienia wg art. 2; art. 68.3; art. 68.4; art. 173 i art. 178.1 Konstytucji RP, prejudycjalne wyroki NSA oraz naukowe dowody wg: http://www.torsionfield.eu