Warszawa | Słupsk | Rybnik | Jasienica | Ostrołęka | Polanica | Brodnica |Wybór protestów w Polsce | dalsze miasta | polskie teksty | Kontakty |
ukradli Polskę |choroba mikrofalowa | Strona Pomiarowa | Ustawy i Druki


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Luboń koło Poznania

Mapa położenia

18 września 2006

Szanowny Panie!

Kolejna korzystna decyzja tym razem z Lubonia koło Poznania

Luboń, dnia 08.11.2005 r.
Burmistrz Miasta Luboń

Nr sprawy: ZPiOŚ 7331/1/24/2005

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku "Alcatel Polska? S.A. z siedzibą 60-324 Poznań, ulica Marcelińska 92/94 działającego w imieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą 04-242 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 z dnia 07.09.2005 r. (wpł. do tut. Urzędu d. 08.09.2005r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla terenu działki nr 71/2 położonej przy ulicy 3 Maja 10 w Luboniu,

odmawiam

ustalenia warunków zabudowy:
dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA nr 40512 na istniejącym budynku

Uzasadnienie

W dniu 08.09.2005 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji zawiadomiono znane tut. Urzędowi strony postępowania. Z dniem 01.01.2004 r. utracił swą ważność miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia, uchwalony Uchwałą LXXIII/166/94 Rady Miejskiej w Luboniu z dnia 11.05.1994r. - w takim przypadku inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Odmawia się ustalenia warunków lokalizacji stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA nr 40512 na terenie działki nr 71/2 w Luboniu z następujących przyczyn:

1. zamierzenie inwestora dotyczące lokalizacji stacji bazowej telefonii cyfrowej wywołało poważny konflikt społeczny ? do tut. Urzędu wpłynęły protesty przeciw budowie przedmiotowej inwestycji złożone przez mieszkańców Lubonia, (kopie złożonych protestów załączono do niniejszej decyzji);
2. teren działki nr 71/2 zlokalizowany jest w centrum osiedla mieszkaniowego w związku z czym uznaje się proponowaną lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej jako sprzeczną z wymaganiami ładu przestrzennego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym, w kwestiach dotyczących ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju, które to powinny stanowić podstawę działań w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalenia zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Biorąc pod uwagę ww. fakty nie znaleziono podstaw do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują: Strony postępowania wg rozdzielnika aktach sprawy.

Załączniki:

rysunek na kopii mapy w skali 1:500
kopie złożonych protestów

Otrzymują:
Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy

BURMISTRZ MIASTA
dr Włodzimierz KaczmarekUrodziliśmy się tutaj i mamy prawo do życia !

ze względu na globalną zensurę tematu szkodliwości promieniowania EM wyklejanie plakatów przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejszą metodą poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. Do plakatów, można też zamówić nieodpłatnie własną treść (webmaster@umtsno.de) ***

Apel o prawo do życia

| Pl - De - En | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa