iddd.de

Dla wpisów i kontaktów: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi
dodatek 4

Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi

Spis treści:

streszczenie
wstęp

 1. Taktyka palenia książek
 2. Taktyka fałszowania badań i wyników badań.
 3. Bełkotanie
 4. Korupcja i przekupstwo
 5. Związki przyczynowe
 6. Badania mające siłę dowodową w ramach procesów o odszkodowania i demontaż stacji bazowych.
 7. Zaburzenia patologiczne
 8. Dalsze błędy ekspertyzy Kucharza i Staśkiewicza oraz ich ocena
 9. Wykaz piśmiennictwa
 10. Dodatek 1
 11. Dodatek 2
 12. Dodatek 3
 13. Dodatek 4
 14. Dodatek 5
 15. GSM i Sen
 16. RRM, 21.08.2007
 17. Jadczyk
 18. Rydzyk nie zabijaj mikrofalami
 19. Tetra, odszkodowania
 20. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

dalsze strony z dokumentami:
 1. 28 7. 2005, Ustawa o Uzdrowiskach
 2. 2002 Projekt poselski USTAWA o uzdrowiskach
 3. 8/05 NIK Informacja o Kontroli
 4. RRM Dz.U.2007 nr 158
 5. Ustawa o ochronie środowiska 2008
 6. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
nieaktualne adresy proszę meldować pod webmaster@iddd.de

NIKInformacja o wynikach kontroli ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym
exPliki do pobrania, .pdf, 907 KB

Na stronie Senatu jest zamieszczona zmanipulowana opinia rządowych ekspertów: (całość: z dnia 20 kwietnia 2005 r. http://senat.gov.pl/k5/dok/opinia/2005/0028.htm ) lub exekspertyza .pdf, 133 KB, porównaj - Opinia Prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 15 kwietnia 2005 r. ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, Kancelaria Senatu Biuro Legislacyjne, 21 kwietnia 2005 r. exopinia .pdf, 78 KB patrz konsultacje, Wojnar i inni

Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1490
exRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
exPliki do pobrania, .pdf, 47 KB

Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573
exRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
exPliki do pobrania, .pdf, 589 KB

Dz.U. 2005 nr 92 poz. 769
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
exPliki do pobrania, .pdf, 188 KB

Dz. U. 2007 nr 158 poz. 1105
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
exPliki do pobrania, .pdf, 171,4 KB

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 7 grudnia 2005 r.
Komisja Infrastruktury
Sprawozdanie podkomisji stałej
ds. łączności i nowoczesnych technik informacyjnych
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne /druk nr 51/
Podkomisja stała ds. łączności
i nowoczesnych technik informacyjnych
exPliki do pobrania, .pdf, 68 KB

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
V Kadencja
Warszawa, dnia 8 grudnia 2005 r.
/druk nr 117/
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne /druk nr 51/
exPliki do pobrania, .pdf, 238 KB


Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku
Prawo telekomunikacyjne
exPlik do pobrania, .pdf, 6,44 MB

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r.
o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji
exPlik do pobrania, .pdf, 98 KB

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r.
o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
exPlik do pobrania, .pdf, 57 KB

Prawo Budowlane, nowelizacja 12.02.2009, .pdf, 195,7 KB


Strategia Regulacyjna 2006-2007, Dyskusja

stanowisko Telekomunikacja Polska

exPlik do pobrania, .pdf, 1,4 MB

stanowisko PTK Centertel
exPlik do pobrania 1, .pdf, 64 KB
exPlik do pobrania 2, .pdf, 1,2 MB

Uwagi Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.
exPlik do pobrania, .pdf, 108 KB

Stanowisko Polkomtel S.A. jawne
exPlik do pobrania, .pdf, 86,5 KB

Stanowisko Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej
exPlik do pobrania, .pdf, 83 KB

Uwagi Exatel
exPlik do pobrania, .pdf, 37 KB

Protekcja Telekomunikacji Polskiej
dokumenty

Opracowanie z 7.4.2006 na podstawie Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360
Kancelaria Sejmu, Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
ex
Akty Zmienione, Prawo Ochrony Środowiska
exPliki do pobrania, .pdf, 187,5 KB

Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360
Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
exPliki do pobrania, .pdf, 61 KB


Dz.U. 2005 nr 113 poz. 954
exUstawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Opracowanie z 5.8.2005 exPliki do pobrania, .pdf, 326 KB

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
exUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Tekst aktu, Kancelaria Sejmu 1.10.2005 exPliki do pobrania, .pdf, 718 KB
Opracowanie z 3.11.2005 exPlik do pobrania, .pdf, 872 KB
Opracowanie z 1.03.2007 exPlik do pobrania, .pdf, 979,6 KB

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
V Kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-120-05/druk nr 129/
projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wraz z projektem aktu wykonawczego
exPliki do pobrania, .pdf, 559 KB

Ministerstwo Środowiska, 28 marca 2002r.
Wyjaśnienia do przepisów, dla wojewodów
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 62, póz. 627 ze zm.)
plik do pobrania, wyjasnienia dla wojewodów, .doc, 44,8 KB

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
, .pdf, 678,5 KB
- termin przesyłania uwag: 31.07.2006
- departament odpowiedzialny za przygotowanie projektu: DOOŚ
- adres, pod który można przesyłać uwagi: Ewa.Florkiewicz@mos.gov.pl

Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399
exUstawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
exPliki do pobrania, .pdf, 72 KB

Dz.U. 2005 nr 20 poz. 169
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych
exPliki do pobrania, .pdf, 832 KB

Dz.U. 2003 nr 62 poz. 566
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej
plik do pobrania, .pdf, 243,7 KB

Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1397 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze
explik do pobrania, .pdf, 168,6 KB

Dz.U. 2003 nr 52 poz. 455 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu
explik do pobrania, .pdf, 205,7 KB

Dz.U. 2002 nr 6 poz. 75 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie.
explik do pobrania, .pdf, 185,3 KB

Dz.U. 2003 nr 26 poz. 228 i 229 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu chorób funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby oraz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby na określonych stanowiskach
explik do pobrania, .pdf, 157,8 KB

Dz.U. z dnia 30 listopada 2005 r. - Dz.U.05.233.1986 exRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolnoźci fizycznej i psychicznej do służby więziennej

Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888
exUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
exPliki do pobrania, .pdf, 49 KB

Opinia prawna, Warszawa, 2005-11-21,
Pan Poseł Krzysztof Maciejewski, Klub Parlamentarny Pis
Dotycząca ustawienia nadajnika telefonii komórkowej na terenie gminy.
Plik do pobrania, .pdf, 299 KB

Dz.U. Nr 132, poz. 1115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.
explik do pobrania, .pdf, 990,7 KBPolecane dokumenty i wzory

UWAGA NOWE "PRAWO" INFRASTRUKTURY NAPISANE DLA LOBBYSTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ BEZ KONMSULTACJI SPOŁECZNYCH UNIEWAŻNIA OD 15 LIPCA 2010 ROKU W CZĘŚCI POZWOLEŃ POLECANE WZORY I DOKUMENTY

29.4. 2008 r. Rodzina Kozyra, Krzysztof Puzyna, wniosek o wznowienie postępowania,
pdf, 363,5 KB

krytykę raportów:

http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum1.htm#takr
oraz
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum1raport.htm

Krytyka wniosków z raportu w Kamiencu Zabkowickim

http://iddd.de/umtsno/kamieniecZabk/kz47.htm#balo


krytyka RRM z 21.08.2008

RRM Dz.U.2007 nr 158

15 czerwiec 2007, Protest z Wrocławia Wojszyce powołujący się na wiele wyroków i wiadomości

21 listopad 2005, Opinia prawna dotycząca ustawienia nadajnika telefonii komórkowej na terenie gminy.
pdf, 299,3 KB

24 wrzesień 2007,
Opinia ekonomiczna dotycząca kształtowania się wartości nieruchomości zlokalizowanych w strefie oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowych - na terenie miasta Brodnica

więcej patrz
exPrawo w Polsce

5 luty 2006

Uwaga,
plik ma taką samą nazwę jak stary.
Jeśli się nowy wzór nie ładuje, to proszę wyczyścić cache używanego programu.

"Jak bronić się przed stacjami?" (.doc, 89 KB)

Uwagi: patrz "Badania mające siłę dowodową w ramach procesów o odszkodowania i demontaż stacji bazowych."
lub na stronie:

http://iddd.de/umtsno/Pomiary/swaha.htm#odl

Tam jest ważna praca z miasta Naila, teksty dr med. Cornelii Waldmann-Selsam no i aktualnie analiza 2000 prac grupy BioInitiative.

Trzecią sprawę co polecam są moje uwagi odnośnie fałszowania raportów

Odnośnie załączników polecanych w pliku "Jak bronić się przed stacjami?"
Ja (Krzysztof Puzyna) ich nie polecam. Doświadczenia Profesora Vargi są za mało ważne, (nie potwierdzone) dla likwidacji stacji bazowych. Tylko dla informacji link do dokumentów z doświadczeniami Profesora Vargi to

http://iddd.de/umtsno/60krebs2.htm#grun

tam 2 rodzaje plików dotyczących tego samego

http://iddd.de/umtsno/emfkrebs/VargaHuehnerembryonen.pdf
http://iddd.de/umtsno/emfkrebs/VargaHuehnerembryonen.doc

Najważniejsze prace są w dalszym ciągu nie przetłumaczone. Są to prace skontrolowane i powtórzone oraz opublikowane w ważnych dla establishmentu głównie amerykańskich pismach naukowych. Oczywiście one nadają się najlepiej na załączniki. Patrz pod

http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm#base


W załącznikach powinna też się znaleźć
Rezolucja z Benevento
, http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#tlupl
którą podpisał m.in. naukowiec ze światowego establishmentu profesor Szmigielski.


oraz

Albany, Nowy York, renomowani naukowcy (The BioInitiative Working Group) alarmują o olbrzymim niebezpieczeństwie związanym z emisją pól elektromagnetycznych PEM oraz wielkich częstotliwości (HF); międzynarodowe oraz polskie standardy bezpieczeństwa nie są bezpieczne !
patrz Albany, New York, US-Raport: międzynarodowe limity PEM nie są bezpieczne!, Krzysztof Puzyna, art. po polsku

http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#bio
exBydlino, uniwersalna odmowa na oszustów z telefonii komórkowej
exBydlino, najlepsza, super odmowa
ex
Łagiewniki, wzór dobrej odmowy
exUstka, Bydlino, wzór nowoczesnej odmowy

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
SKARGI DOTYCZĄCE NIEWŁAŚCIWEGO ADMINISTROWANIA
[Jeżeli zabraknie miejsca na formularzu, prosimy kontynuować
na dodatkowym arkuszu oraz dołączyć wszystkie konieczne do skargi dokumenty.]
exPliki do pobrania, .pdf, 181 KBexZałączniki do wniosku:
Opinia mgr inż. Mariana Kłoszewskiego (20 stron).
Pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
jako .doc, 256 KB
Wykres "Heurystyczne zobrazowanie stopnia zagrożenia zdrowia (Ryzyka).
Wykres "Zobrazowanie zakresu poziomów promieniowania mikrofalowego.

Wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2004 roku.
Wyrok Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2005 roku.

2.04.2009, wyrok NSA: zgłoszenie nie legalizuje inwestycji
26.03.2009, wyrok NSA: Rzeszów, protesty były zasadne; Władza lokalna może odmówić wydania decyzji lokalizacyjnej

Wyrok NSA z 2 lutego 2009 r. Sądy WSA i NSA zgodne w wykładni polskiego prawa: brak udziału społeczeństwa powoduje, że decyzje związane z budową masztów telefonii komórkowej stają się nieważne

Budowa masztu telefonii komórkowej na zgłoszenie jest nielegalna

Wyrok NSA OSK 1566/04, 2005-05-16, .pdf, 96,7 KB Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wyrok NSA 2005-10-07, .pdf, 161,4 KB Budowa masztu telefonii komórkowej nie stanowi robót budowlanych.

6.12.2006r. Warszawa: Wyrok na postanowienie Ministra Ochrony Środowiska, .pdf, 783,4 KB

Wyrok WSA 2007-01-06, Sygn. akt IV SA/Wa 543/07 .pdf, 111,3 KB ... zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie organu pierwszej instancji zostały wydane z obrazą podstawowych zasad postępowania administracyjnego, wyrażonych w art. 7, art. 8 i art. 77 § 1 kpa.


Praca poglądowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi., 4-2004
, .pdf, 104 KB
W opracowaniu pana dr Zmyślonego (Medycyna Pracy, 2007; 58(1):27 - 36, .pdf , 175,4 KB) sformułowana " została teza, że w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie spełnić wymagań ustawodawcy i przedstawić w ramach tych raportów, zdecydowanych stwierdzeń o działaniu PEM na ludzi."

pismo Ministerstwa Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2005 roku.

exOpis postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę.
jako .doc, 48 KB
jako .pdf, 106 KB- z linkami do dokumentów