iddd.de

Dla wpisów i kontaktów: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi
Projekt poselski

USTAWA z dnia ............... 2002 r. o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rozdział 1

Uzdrowisko

Art. 1.

Za uzdrowisko może być uznany obszar gminy przeznaczony dla prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego obejmujący jedną lub część miejscowości albo terytorium całej gminy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiada naturalne zasoby lecznicze, o których mowa w art. 10,
2. posiada zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, o których mowa w art.12 i 13 lub tereny, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tego rodzaju inwestycje,
3. posiada w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyodrębnione strefy określone w art. 3,
4. spełnia wymagania określone w przepisach prawa ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu,
5. posiada wody I klasy czystości,
6. posiada infrastrukturę techniczną w szczególności zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, usuwania odpadów, transportu zbiorowego oraz sieć elektroenergetyczną,
7. otoczony jest otuliną, którą stanowi obszar ochrony uzdrowiskowej lub inna forma ochrony przyrody określona w przepisach art. 13 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99, poz. 1079 z 2001 roku ze zmianami).

Art. 2.

W zależności od posiadanych przez uzdrowisko naturalnych zasobów leczniczych, ustala się następującą charakterystykę uzdrowisk:

a. uzdrowisko borowinowe - w przypadku występowania złóż borowin jako kopaliny leczniczej,
b. zdrojowisko albo zdrój - w przypadku występowania wody leczniczej jako kopaliny leczniczej,
c. uzdrowisko klimatyczne lub stacja klimatyczna - w przypadku występowania właściwości leczniczych klimatu,
d. uzdrowisko lub kąpielisko nadmorskie - uzdrowisko wykorzystujące walory klimatu lub wody morskiej,
e. uzdrowisko nizinne - położone do 300 metrów nad poziomem morza,
f. uzdrowisko podgórskie - położone od 300 do 500 metrów nad poziomem morza,
g. uzdrowisko górskie - położone od 500 metrów nad poziomem morza.

Art. 3.

1. Obszar uzdrowiska dzieli się na:

a. strefę leczniczą "A" przeznaczoną wyłącznie dla celów leczniczych, dla której wymagania zostały określone w przepisach ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, na której zlokalizowane są zakłady i urządzenia leczenia uzdrowiskowego oraz inne obiekty służące bezpośrednio lecznictwu uzdrowiskowemu,
b. strefę "B" przeznaczoną pod budownictwo mieszkalne, hotelowe, obiektów wczasowych i turystycznych oraz zakładów usługowych, handlowych, gastronomicznych i komunalnych związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, kuracjuszy i turystów,

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 obowiązkowo sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Art. 4.

1. Uznanie za uzdrowisko następuje na drodze uchwały Rady Gminy określającej nazwę uzdrowiska.
2. Uchwałę przesyła się do Marszałka Województwa, który prowadzi rejestr uzdrowisk i do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewody.
3. Do uchwały, o której mowa w ust. 1 dołączony jest operat uzdrowiskowy, który zawiera szczegółową charakterystykę uzdrowiska.

Art. 5.

1. Operat uzdrowiskowy składa się z części opisowej i graficznej.
2. Część opisowa operatu uzdrowiskowego powinna zawierać w szczególności:

a. dane dotyczące gminy uzdrowiskowej,
b. dane charakteryzujące uzdrowisko,
c. opis zasobów uzdrowiska oraz niezbędne elementy warunkujące utrzymanie zasobów leczniczych uzdrowiska,
d. kierunki lecznictwa uzdrowiskowego,
e. wyniki badań i pomiarów wymagań, o których mowa w art. 1 pkt 4 i 5,
f. stan funkcjonowania infrastruktury uzdrowiska,

3. Część graficzna operatu uzdrowiskowego zawiera część tekstową i graficzną miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Załącznikiem do operatu uzdrowiskowego jest regulamin Rady Uzdrowiskowej.

Art. 6.

1. Operat uzdrowiskowy jest aktualizowany w razie zmiany danych lub wartości zawartych w jego treści.
2. Operat uzdrowiskowy i jego aktualizacja jest uchwalany przez radę gminy.

Art.7.

Wyniki badań i analiz wymagań wymienionych w przepisach art. 1 pkt 4 i 5 ustawy są elementem państwowego monitoringu środowiska określonego w przepisach ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

Art. 8.

1. Jeżeli następuje wyczerpywanie się zasobów leczniczych uzdrowiska lub państwowy monitoring środowiska wykaże, że uzdrowisko przestaje spełniać wymagania określone w art. 1 pkt 4 i 5 wojewoda kieruje do właściwej gminy wykaz nieprawidłowości oraz wyznacza termin do usunięcia nieprawidłowości powiadamiając o tym marszałka.
2. W razie bezskutecznego upływu terminu wojewoda wydaje decyzję o zniesieniu statusu uzdrowiska i występuje do marszałka o wykreślenie z wykazu uzdrowisk.
3. Gmina może sama w drodze uchwały rady gminy znieść uznanie uzdrowiska przesyłając uchwałę do marszałka województwa w celu wykreślenia z wykazu uzdrowisk.

Rozdział 2

Lecznictwo uzdrowiskowe

Art. 9.

1. Podstawową wartością uzdrowiska i rzeźby krajobrazu otuliny uzdrowisk są walory lecznicze, turystyczne, rekreacyjne dla zachowania równowagi fizycznej i psychicznej obywateli.
2. Lecznictwo uzdrowiskowe jest to usystematyzowane postępowanie, prowadzone w uzdrowisku pod nadzorem lekarza, mające na celu leczenie, rehabilitację, profilaktykę i utrzymanie w zdrowiu ludzi przy wykorzystaniu naturalnych zasobów leczniczych danego uzdrowiska. Lecznictwo uzdrowiskowe połączone jest z reguły ze zmianą miejsca pobytu co umożliwia aktywniejszą współpracę w procesie leczniczym.

Art.10.

1. Naturalne zasoby lecznicze - są to wykorzystywane w utrzymaniu zdrowia, a także w leczeniu lub łagodzeniu skutków albo objawów chorób:

a. kopaliny lecznicze, w skład których wchodzą wody lecznicze i peloidy,
b. czynniki lecznicze jak rzeźba terenu, krajobraz i klimat lokalny, na który składają się w szczególności: położenie nad poziomem morza, wilgotność, wietrzność i nasłonecznienie.

2. Wody lecznicze są to wody, które bez zmian składu naturalnego wykazują naukowo dowiedzione działanie lecznicze lub pozwalają takiego działania oczekiwać.
3. Peloidy lecznicze, w skład których wchodzą w szczególności borowina, muły, błota są to substancje powstałe wskutek procesów geologicznych lub biologicznych, które bez domieszek, podgrzane, zmieszane z wodą lub nie, stosowane są w formie kąpieli, okładów, a które z uwagi na szczególne właściwości wykazują uznane naukowo działanie lecznicze lub pozwalają takiego działania oczekiwać.
4. Właściwości lecznicze klimatu lokalnego - są to działania bodźców atmosferycznych o zmiennym natężeniu na organizm człowieka sprzyjające utrzymaniu zdrowia, leczeniu lub łagodzeniu skutków albo objawów chorób poprzez różne formy klimatoterapii a w szczególności:

a. aeroterapię, czyli leczenie przebywaniem na świeżym powietrzu,,
b. helioterapię, czyli leczenie promieniami słonecznymi,
c. talassoterapię, czyli leczenie klimatem nadmorskim,

5. W zależności od występujących w danym uzdrowisku zasobów leczniczych uzdrowisko posiada określone kierunki lecznictwa uzdrowiskowego.
6. Minister do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia kierunki lecznictwa uzdrowiskowego wynikające z posiadanych przez uzdrowisko naturalnych zasobów leczniczych.

Art. 11.

1. Lecznictwo uzdrowiskowe obejmuje jednolite świadczenie całkowite o czasie kuracji wynikającym ze standardów leczniczych, na które składają się w szczególności: zabiegi z użyciem naturalnych zasobów leczniczych, dieta, kuracja pitna, zajęcia ruchowe, kąpiele słoneczne, kąpiele morskie, psychoterapia, muzykoterapia.
2. Lecznictwo, o którym mowa w ust. 1 prowadzone jest w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego lub przy użyciu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.
3. Kuracjuszem jest osoba korzystająca ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego.

Art. 12.

Zakładem lecznictwa uzdrowiskowego jest zakład opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 oraz z 2000 r. Nr.12, poz. 136), wykorzystujący w leczeniu naturalne zasoby lecznicze lub właściwości lecznicze klimatu zlokalizowany w strefie leczniczej A obszaru uzdrowiskowego.

Art. 13.

1. Urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego - są to urządzenia nie wchodzące w skład zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, znajdujące się w obiektach lub na terenie ogólnie dostępnym strefy leczniczej A uzdrowiska lub na obszarze ochrony uzdrowiskowej z wyłączeniem wyrobisk, urządzeń i obiektów budowlanych zakładu górniczego. Służą do leczniczego wykorzystania naturalnych zasobów leczniczych, są nimi w szczególności pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria na otwartej przestrzeni, parki, urządzone odcinki wybrzeża morskiego i plaży, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia spacerowego do terenoterapii.
2. Każde z urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego winno posiadać ogólnodostępny regulamin korzystania zatwierdzony przez lekarza specjalistę w określonej dziedzinie wiedzy medycznej.

Art. 14.

1. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na której znajdują się urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, tereny biologicznie czynne lub urządzone tereny zieleni wchodzące w skład nieruchomości może przenieść nieodpłatnie własność albo prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości na rzecz gminy uzdrowiskowej.
2. Czynność wymieniona w ust. 1 jest zwolniona z obciążeń cywilnoprawnych.

Art. 15.

1. W każdym uzdrowisku powoływana jest Rada uzdrowiska, której zadaniem jest doradztwo i możliwość wydawania opinii dla właściwych instytucji i organów w sprawach dotyczących funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego oraz promocja uzdrowiska.
2. Kadencja Rady trwa 5 lat.
3. W skład Rady wchodzą:

a. po jednym przedstawicielu gminy, dzielnic i sołectw, na obszarze których wyznaczony jest obszar uzdrowiska,
b. jeden przedstawiciel wojewody reprezentujący obszar ochrony uzdrowiskowej lub inne formy ochrony przyrody, na których znajduje się uzdrowisko,
c. przedstawiciel lekarzy wykonujących praktykę lekarską w uzdrowisku delegowany przez właściwą Izbę lekarską,
d. po jednym przedstawicielu właścicieli lub organów założycielskich zakładów lecznictwa uzdrowiskowego lub właścicieli urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego,
e. przedstawiciel samorządu rolniczego lub lasów państwowych, o ile tereny rolnicze lub leśne występują w obszarze uzdrowiska,
f. przedstawiciel delegowany przez sejmik wojewódzki,
g. przedstawiciel powiatu, na terenie którego znajduje się uzdrowisko.

4. Przewodniczącym Rady jest przedstawiciel wybrany zwykłą większością głosów spośród grona osób wymienionych w ust.3 pkt d w obecności co najmniej połowy z nich. Prowadzi on biuro Rady, zwołuje i przygotowuje posiedzenia.
5. Rada odbywa posiedzenia przynajmniej raz w roku lub na wniosek przynajmniej połowy członków Rady. Udział w posiedzeniach i działalność członków Rady i przewodniczącego jest społeczna. Do podejmowania uchwał wymagana jest obecność połowy składu Rady. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Rozdział 3.

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 16.

W ustawie z dnia 16 października 1991 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085) wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 13:

a. w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: "4a) wyznaczanie obszarów ochrony uzdrowiskowej,"
b. w ust. 2 wyrazy "w pkt 1-4" zastępuje się wyrazami: "w pkt 1-4a".

2. w art. 26:

a. w ust. 1 po wyrazie "krajobrazu" dodaje się następujące wyrazy: "i obszar ochrony uzdrowiskowej"
b. w ust. 2 po wyrazie "krajobrazu" dodaje się wyrazy "i obszarów ochrony uzdrowiskowej"

3. po art. 26a dodaje się art. 26b i 26c w brzmieniu:
"Art. 26b. 1. Obszar ochrony uzdrowiskowej jest terenem chronionym ze względu na naturalne zasoby lecznicze określone w ustawie o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr .. poz ..). Stanowi on otulinę istniejących uzdrowisk i zabezpieczenie terytorium pod nowe uzdrowisko.
4. Do obszaru ochrony uzdrowiskowej mają zastosowanie (stosują się) zakazy określone w art. 26a."
"Art. 26c. Uzdrowisko może być tworzone również na obszarach wymienionych art. 13 ust. 1 pkt 1-4."
5. w art. 32 po wyrazach "art. 26" dodaje się przecinek oraz wyrazy "26b"
6. w art. 34:

a. w ust. 1 po wyrazach "art. 13 ust. 1 pkt 4" dodaje się przecinek i wyrazy" "4a"
b. w ust. 2 po wyrazach "art. 13 ust. 1 pkt 4" dodaje się przecinek i wyrazy "4a"

7. w art. 36a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Art. 36a. 1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizującej cel publiczny na obszarze parku krajobrazowego, obszarze chronionego krajobrazu lub obszarze ochrony uzdrowiskowej wymaga uzgodnienia z właściwym wojewodą."
8. w art. 39 w ust. 2 po wyrazie krajobrazowych wyraz "i" zastępuje się przecinkiem a po wyrazie "krajobrazu" przed kropką dodaje się wyrazy "oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej"

Art. 17.

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96 ze zm.):

1. W art. 5:

a. w ust 2 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) kopaliny lecznicze."
b. po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: "4a. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi nazwy kopalin leczniczych uwzględniając w szczególności wyniki analiz składu chemicznego i temperatury."
c. ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5.Rada ministrów, w drodze rozporządzenia w układzie wojewódzkim określi wykaz złóż kopalin leczniczych, solanek i wód termalnych określając jego nazwę, gminę i powiat na terenie którego się znajduje."

2. W art. 6 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: "1a) kopaliny lecznicze są elementem naturalnych zasobów leczniczych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia...... o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym Dz. U. Nr ... poz ..."

Art. 18.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136)

1. w art. 1 ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
" 3a) wymagania uzdrowisk,"
2. W art. 8 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
" art. 8. 5. Minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej w porozumieniu z ministrem do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia wymagania dotyczące zagospodarowania przestrzennego strefy leczniczej A i strefy B uzdrowisk uwzględniając w szczególności:

a. intensywność zabudowy,
b. wskaźnik gęstości zabudowy,
c. zasady kształtowania układu drogowego,
d. minimalne wskaźniki powierzchniowe dla terenów zielonych, powierzchni biologicznie czynnej z uwzględnieniem nasadzeń określonych gatunków roślinnych.

3. w art. 13 ust. 1 po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu: "3b) dla obszarów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3a,"
4. skreśla się art. 40 w ust. 4 pkt.3.

Art. 19.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408) w art. 2 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"Art. 2. ust. 6. Nazwa zakładu opieki zdrowotnej, udzielających świadczeń, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia.... o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. ... poz. ....) zawiera dodatkowo oznaczenie uzdrowiskowy, borowinowy, kąpielowy, zdrojowy, klimatyczny, przyrodoleczniczy."

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 20.

1. Właściwy marszałek województwa w terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy wpisze do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 2 uzdrowiska, które zostały uznane z dniem 1 stycznia 1967 roku oraz uzdrowiska uznane po tym terminie.
2. Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowe granice stref ochrony uzdrowiskowej opisane w statutach uzdrowisk, o których mowa w ust.1 stają się obszarem ochrony uzdrowiskowej. Właściwy wojewoda w terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy wpisze obszary ochrony uzdrowiskowej do rejestru, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody,.
3. Gmina właściwa ze względu na położenie uzdrowiska, zobowiązana jest w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy do sporządzenia i uchwalenia operatu uzdrowiskowego.
4. Przepis art. 8 stosuje się odpowiednio w przypadku niedostosowania się przez właściwą gminę do wymogów określonych w ust. 3.

Art. 21.

Traci moc ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23 poz. 150, 1987 Nr 33 poz. 180, 1989 Nr 20 poz. 107, 1989 Nr 35 poz. 192, 1990 Nr 34 poz. 198, 1998 Nr 162 poz. 1116).

Art. 22.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.