umtsno.de

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik 2005-09-23
"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9

Urząd Miejski w Chrzanowie
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Wnioski

W związku, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM Sieci "IDEA" 5921 Płaza".

Składam następujace wnioski jako stowarzyszenie:

USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane
Opracowano na podstawie: tj. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959.
USTAWA
dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska ze zmianami

Ponadto zgodnie pismem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2005 roku.
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Departament Telekomunikacji
Adres do korespondencji:
ul. Chałubińskiego 4/6,00-928 \Warszawa
tel. 522-50-00; fax 522-50-45
LT4o-053-01/05

3. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budową są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczystości lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Wybudowanie inwestycji bez zgody stron jest naruszeniem prawa.

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 68.
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób
epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia
skutkom degradacji środowiska.

Art. 74.
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwa
ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony
poprawy stanu środowiska.

Ponadto,

W myśl obowiązujących przepisów ustawy "Prawo ochrony środowiska" i podanego w nim przepisu:
Art. 47.
W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:
1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

W każdej ekspertyzie oceny oddziaływania na środowisko ekspert podaje tylko, że w miejscach dostępnych dla ludzi nie wystąpi pole o wartości wyższej niż 0,1 W/m2, co nie jest żadną gwarancją bezpieczeństwa a potwierdza to,

Wiesław Rozbicki, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie mówi, że póki co nie ma żadnych dokumentów jednoznacznie stwierdzających, że stacje bazowe telefonii komórkowej są nieszkodliwe. Trwają różne badania, póki co, na wszelki wypadek zalecamy, żeby BTS były sytuowane jak najdalej od miast i ludzkich skupisk - mówi rzecznik. W praktyce zasada ta w ogóle nie jest stosowana.

Ponadto opisał w swoich pracach biologiczne efekty pól EM, jak zmiany ciśnienia krwi, zaburzenia funkcjonowania serca i zmiany rakowe poniżej wartości termicznych promieniowania EM, Prof. dr hab. med. Stanisław Szmigielski z Zakładu Ochrony Mikrofalowej, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 lipca 2004 roku o Sygn. akt 7/IV SA, 3475/02 oraz Sygn. akt IV SA 2807/01 z dnia 17 grudnia 2002 roku, w którym podkreślono,

Wydając decyzje organ powinien opierać się na okolicznościach faktycznych, a nie na domniemaniu, iż w przedmiotowej sprawie (identycznej jak ta) szkodliwe oddziaływanie promieniowania jest teoretycznie wykluczone.

Znamienne jest stwierdzenie wybitnego polskiego specjalisty prof. H. Mikołajczyka (4):
"Na podstawie własnego wieloletniego doświadczenia w zakresie badań nad działaniem pól e-m na organizmy żywe, w tym i na człowieka niżej podpisany reprezentuje opinię, że każde pole e-m niezależnie od natężenia wywiera działanie biologiczne. Najlepiej byłoby wtedy, gdyby w środowisku człowieka działały tylko naturalne pola e-m i nie było w ogóle pól e-m ze źródeł sztucznych".

3/II SA /Ka 1854/03
3/II SA /Ka 2837/03
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 28 lutego 2005 r.
Dnia 26 kwietnia 2005 r.
W pozycji 19 wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik do powyższego rozporządzenia widnieją choroby centralnego układu nerwowego, układu bodźcotwórczego i przewodzącego serca oraz gonad wywołane działaniem pól
elektromagnetycznych.

Powyższe potwierdza szkodliwy wpływ pola elektromagnetycznego i w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie w sprawie choroby zawodowej wywołanej działaniem pól elektromagnetycznych.

Ponadto dodatkowo składam następujące wnioski:

1. Wnoszę o ustosunkowanie się do opracowania mgr inż. Mariana Kłoszewskiego "Telefonia Komórkowa Masowy Eksperyment Biologiczny."
2. O odniesienie się do dołączonego wykresu "Zobrazowanie zakresu poziomów promieniowania mikrofalowego oraz związanego z nim ryzyka zawodowego"
3. O odniesienie się do dołączonego wykresu "Heurystyczne zobrazowanie stopnia zagrożenia zdrowia (Ryzyka)
4. O podważenie stanowiska Kancelarii Premiera w piśmie kierowanym do Gliwic stwierdzającym zagrożenie ze stacji bazowych telefonii komórkowej i podaniu przez nią przepisów Prawa Ochrony Środowiska jako podstawę prawną likwidacji stacji.
5. O potwierdzenie, iż pole elektromagnetyczne o wartości poniżej 0,1 W/m2 przy długotrwałym oddziaływaniu na organizm jest całkowicie bezpieczne i obojętne dla niego i tym samym nie wywoła żadnych skutków biologicznych.
6. O wskazanie, kto ponosi odpowiedzialność za wydanie pozwolenia na budowę mimo nie potwierdzenie nieszkodliwości stacji bazowych.
7. O uwzględnienie Art. 56 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organ administracji może nałożyć decyzją pozwolenie na budowę obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedłożenia analizy porealizacyjnej. Stosownie do przepisu art. 46 ust. 10. ustawy Prawo ochrony środowiska uzasadnienie decyzji w sprawie przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, niezależnie od wymagań określonych w k.p.a., powinno zawierać informacje dotyczące konieczności wykonania analizy porealizacyjnej, o której mowa wart. 56 tej ustawy, z szczególnym uwzględnieniem, kto zmierzy rzeczywiste natężenie pole elektromagnetycznego, zinterpretuje te wyniki oraz udowodni, iż wynik pomiarów wskazuje na całkowite bezpieczeństwo środowiska i ludzi mieszkających w pobliżu stacji.( Wyrok Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2005 roku w załączeniu).
8. Z uwagi, iż nawet Instytut Medycyny Pracy w Łodzi potwierdza szkodliwość pola poniżej wartości dopuszczalnych na podstawie prac badawczych prowadzonych na całym świecie żądamy odniesienia się do ich publikacji oraz potwierdzenie, iż Wojewoda gwarantuje całkowite bezpieczeństwo środowiska i ludzi oraz należy podać dowody naukowe potwierdzające nieszkodliwość stacji bazowych telefonii komórkowej (w załączeniu praca poglądowa instytutu).

Szczegółowe informacje na temat szkodliwości pan Krzysztof Puzyna iddd.de znawca tematu i wielki przyjaciel poszkodowanych i walczących Polaków.

Ponadto przy rozpatrywaniu sprawy zachować następujące przepisy,

Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Art. 8. Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.

Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Art. 77. § 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

Art. 107. § 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu, których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Wobec powyższego jednoznacznie jest, że planowana inwestycja nie spełnia wymogów prawnych i dopuszczenie do jej lokalizacji będzie stanowiło naruszenie prawa oraz podważy istniejący system prawny.

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom
"Prawo do życia"
Zbigniew Gelzok.


Załączniki:
Opinia mgr inż. Mariana Kłoszewskiego (20 stron).
Pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
jako .doc, 256 KB
Wykres "Heurystyczne zobrazowanie stopnia zagrożenia zdrowia (Ryzyka).
Wykres "Zobrazowanie zakresu poziomów promieniowania mikrofalowego.
Wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2004 roku.
Wyrok Sądu Administracyjnego z 20 stycznia 2005 roku.
Praca poglądowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
, .pdf, 104 KB

Mapka, gdzie znajduje się Płaza | Umarza się postępowanie, dok. | Spór o nadajnik na kościelnej wieży podzielił parafian | Płaza, nie chcą anten na dzwonnicy | Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik -Wnioski | W Płazie rozłam; spór o maszty telefonii komórkowej | Wojewoda Małopolski -Uchylenie, dok. | Nadajnik PLUSA to samowola budowlana, art | Płaza,Wojewoda w obronie obywatela | "Skarga Państwa jest nieuzasadniona" - dok. oszustwa i korupcji | WSA Kraków, Płaza, tak się wygrywa ze zgłoszeniami