Apel do Premiera RP | Profesor Szyszkowska w sprawie Maciejczyków -PL |Monika Maciejczyk i Lech Wałęsa, foto | Opinia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia | Wypowiedz Ministra Zdrowia Franciszki Cegielskiej | Wypowiedz Ministerstwa Infrastruktury | Monika Maciejczyk, Polanica, Sen wiosennej Nocy | Monika Maciejczyk, Polanica, Apokalipsa " Wojna Ostatnia " | Monika Maciejczyk, Polanica, Ukradli Polske | wyrok sadowy 2003, .pdf, 490 KB | wyrok sadowy 2004, .pdf, 172 KB | Polanica- Polkomtel lamie prawo | Opinia Konserwatora Zabytków, .pdf, 98 KB | opinia Gelzoka: " Jak sie bronic przed zgloszeniami " | wyrok n/t skargi cywilnej Maciejczyk i inni z 13.5.2003, .pdf, 547 KB | dokument zagospodarowania przestrzennego, .pdf, 39 KB | pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska, .pdf, 174 KB | kolejny wyrok z Polanicy Zdroju z komentarzami | Pomiary w Polanicy | W Polanicy Zdrój jak i w innych uzdrowiskach bez masztów - ustawa | Polanica Zdrój mapa - polozenie | exFrancja chce pomóc rodzinie Maciejczyk z Polanicy Zdrój - a kiedy zaproponuje pomoc ukrainska armia wyzwolencza UPA? | exDer Familie Maciejczyk aus Polen- Altheide Bad hilft jetzt Frankreich ! | exDERMATOSIS and DERMATITIS The Maciejczyk family case. The small town of Polanica-Zdrój, located in Poland, is a famous spa town. | Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: zamiana kościoła w przekaźnik GSM wymaga pozwolenia | Wniosek: proszę o zastosowanie prawa | Polska, Polanica Zdrój: Ministerstwo Sprawiedliwości. Polkomtel S.A nie chce wykonać wyroku sądu, a organy administracji publicznej tuszują i mataczą. | Polanica Zdrój niebezpieczna dla zdrowia kuracjuszy | Frau Kulczyk hat sich in Polanica Zdrój eingekauft.
| Przyczyny bankructwa Polanicy Zdroju
Walcz z mafią telefonii komórkowejWedług sądu rejonowego we Wrocławiu inspektorzy budowlani jeśli nic nie robią to nie są odpowiedzialni - nikt nie jest odpowiedzialny za bezprawie

plik oryginalny, .pdf, 181,8 KB

Sygn. akt V Kp 1571/07
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 25 stycznia 2008 roku
Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Śródmieścia Wydział V Karny
w składzie następującym :
Przewodniczący : SSR Aneta Talaga
Protokolant : Anna Skrzek
po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2008 roku we Wrocławiu w sprawie zażalenia Zbigniewa Gelzok

na postanowienie z dnia o umorzeniu śledztwa z dnia 21 sierpnia 2007 roku zatwierdzonego w dniu 22 sierpnia 2007 roku przez Prokuratora Rejonowego dla Wrocławia Stare Miasto na podstawie z art. 437 § 1 kpk postanawia nie uwzględnić zażalenia i utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu śledztwa z dnia 21 sierpnia 2007 roku


W ocenie Sądu w oparciu o te uregulowania prawne to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest uprawniony do wydania postanowienia co do wstrzymania użytkowania obiektu budowanego skoro zmieniono sposób jego użytkowania bez wymagalnego zgłoszenia . W rezultacie uprawnienie to nie przysługuje Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego a tym samym brak podstaw prawnych do przypisania mu popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. . Niewątpliwie sprawuje on kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego tym niemniej brak jest podstaw do przypisania zawinienia w sprawowaniu tegoż nadzoru nad powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego a samo przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, nie stanowiące działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego może stanowić jedynie podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej. Warunki prawne instalacji w obiekcie budowlanym urządzeń stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej zostały dopiero określone w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 maja 2003 roku sygn. akt II S.A. WR 1385/2000 Naczelnego Sądu Administracyjnego - 0środek Zamiejscowy we Wrocławiu i powinny zostać one spełnione celem instalacji tejże bazy cyfrowej we wnękach okiennych wieży kościelnej 8 w Polanicy Zdroju .
Polska, Polanica Zdrój: Ministerstwo Sprawiedliwości. Polkomtel S.A nie chce wykonać wyroku sądu, a organy administracji publicznej tuszują i mataczą.

21.10.2006 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom (OSPE), Wniosek do MS, (.pdf, 123,9 KB)

patrz art. z 18.4.07r.
Wyrok WSA z 12.4.07r.: stacja telefonii komórkowej może oddziaływać na dalsze działki
Wniosek: proszę o zastosowanie prawa

Gelzok Zbigniew
Rybnik 2006-09-03
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik

Powiatowy Inspekotr Nadzoru Budowlanego w Kłodzku
Pl. B. Chrobrego 1
57-300 Kłodzko

Wniosek

Jako pełnomocnik Moniki i Wincentego Maciejczyk (pełnomocnictwo w załączeniu) wnoszę o wszczęcie postępowania administracyjnego w trybie art. 71 zgodnie z orzeczeniem Sądu Administracyjnego z Wrocławia akt II SA/Wr 1385/2000 z dnia 13 05. 2003 roku oraz treści zawartej w decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Znak DOR/ORZ/7200/658/06 z dnia 2006.08.24.

Cytuje zawarte w sentencji wyroku uzasadnienie i interpretację prawną:

"Sprawa będąca przedmiotem zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzających dotyczy instalacji w obiekcie budowlanym urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej. Instalacja wewnątrz obiektu budowlanego urządzeń technicznych nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu, a jedynie zmianę sposobu użytkowania części obiektu budowlanego, co wymaga pozwolenia w trybie art. 71 ustawy z 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane?.

Zgodnie z podaną poniżej ustawą wyrok sądu jest wiążący i przesądza jednoznacznie sprawę.

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art. 170.
Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

Wnoszę o zastosowanie Ustawy Prawo Budowlane

Art. 71a.
1. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia:
1) wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;
2) nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2.

Ponadto zgodnie z art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego zobowiązany jestem powiadomić Prokuraturę Generalną o popełnieniu przestępstwa przez Polkomtel S.A oraz zbadaniu czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pan Piotr Zwierzyński uczestniczy w tym oszustwie i jaki jest jego udział oraz kiedy dowiedział się o prawomocnym orzeczeniu Sądu Administracyjnego.

Zbigniew Gelzok

Do wiadomości: WINB Wrocław.
Rzecznik Praw Obywatelskich.
W załączeniu: Pełnomocnictwo.
Wyrok Sądu Administracyjnego.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: zamiana kościoła w przekaźnik GSM wymaga pozwolenia

Mapa położenia


Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie informuję, iż z pisemnym wnioskiem do Rzecznika zwróciło się Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom. W swoim piśmie wnioskodawcy skarżą się, iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku nie wykonuje wyroku NSA - OZ we Wrocławiu z dnia 13 maja 2003 r. sygn. akt II SA/Wr 1385/2000 wydanego w sprawie inwestycji polegającej na montażu stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej GSM-900 Mhz we wnękach okiennych wieży kościelnej Kościoła Wniebowzięcia NMP przy ul. Kościelnej 8 w Polanicy Zdrój.

W tym zakresie, Stowarzyszenie powołując się na powyższe orzeczenie, wskazuje, iż tego rodzaju inwestycja powoduje zmianę sposobu użytkowania części obiektu budowlanego, co wymaga uzyskania pozwolenia w trybie art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201 6 ze zm.).

plik oryginalny, .pdf, 45,5 KBWarnung Bad Altheide strahlt !

Polanica Zdrój 09.06.03

Unsere Geschichte

Die deutsche Zusammenfassung wurde auf Verlangen der Hotelbesitzer von Polanica-Zdrój von der Seite Polanica2 am 17.01.2008 entfernt !


Urodziliśmy się tutaj i mamy prawo do życia !


ze względu na globalną zensurę tematu szkodliwości promieniowania EM wyklejanie plakatów przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejszą metodą poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. Do plakatów, można też zamówić nieodpłatnie własną treść (webmaster@umtsno.de) ***zur Startseite | oben | Gästebuch

Pl - De - En | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa