Walcz z mafią telefonii komórkowej
Pismo do Inwestora wzywające do uzupełnienia przedłożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 20046 na dachu budynku Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Matki Boskiej Królowej Aniołów, zlokalizowanej przy ul.Ks. B. Markiewicza 3 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Warszawa, 20.09.2007r.

Źródło um.warszawa.pl

OŚ-II-WE-DŚ-SP/7624/145/14198 /07

Pełnomocnik inwestora

W związku z wejściem w życie z dniem 31 sierpnia 2007r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 158, poz.1105), Biuro Ochrony Środowiska w celu dostosowania wniosku do obowiązującego stanu prawnego wzywa, w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do uzupełnienia przedłożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 20046 na dachu budynku Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Matki Boskiej Królowej Aniołów, zlokalizowanej przy ul.Ks. B. Markiewicza 3 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, o raport o oddziaływaniu na środowisko lub informację o planowanym przedsięwzięciu (wraz) z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych), zawierające:

- opis planowanego przedsięwzięcia zawierający charakterystykę poszczególnych anten,
- rysunki wykonane w płaszczyźnie poziomej sporządzone na aktualnym podkładzie geodezyjnym, pokazujące teren położony wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania poszczególnych anten w odległości podanej w §2 ust.1 pkt 7 i §3 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia,
- rysunki wykonane w płaszczyźnie pionowej zawierające charakterystykę terenu z uwzględnieniem miejsc dostępnych dla ludności, znajdujące się wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania poszczególnych anten w odległości podanej w §2 ust.1 pkt 7 i § 3 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia.

Powyższe informacje należy przedstawić dla wszystkich wariantów opisanych w raporcie lub informacji.

Uzupełnienia te niezbędne są w celu załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, od daty doręczenia niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Anna Organiściak

2007-09-25, Biuro Ochrony Środowiska

Pismo do Inwestora wzywające do uzupełnienia przedłożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM nr BT-16008 AGAWY, zlokalizowanej przy ul.Syreny 35 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 20.09.2007r.

Źródło um.warszawa.pl
OŚ-II-WE-DŚ-SP/7624/260/14239/07

Pełnomocnik inwestora

W związku z wejściem w życie z dniem 31 sierpnia 2007r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 158, poz.1105), Biuro Ochrony Środowiska w celu dostosowania wniosku do obowiązującego stanu prawnego wzywa, w trybie art.50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do uzupełnienia przedłożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM nr BT-16008 AGAWY zlokalizowanej przy ul.Syreny 35 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, o raport o oddziaływaniu na środowisko lub informację o planowanym przedsięwzięciu (wraz
z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych), zawierające:
- opis planowanego przedsięwzięcia zawierający charakterystykę poszczególnych anten,
- rysunki wykonane w płaszczyźnie poziomej sporządzone na aktualnym podkładzie geodezyjnym, pokazujące teren położony wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania poszczególnych anten w odległości podanej w §2 ust.1 pkt 7 i § 3 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia,
- rysunki wykonane w płaszczyźnie pionowej zawierające charakterystykę terenu z uwzględnieniem miejsc dostępnych dla ludności, znajdujące się wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania poszczególnych anten w odległości podanej w § 2 ust.1 pkt 7 i § 3 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia.
Powyższe informacje należy przedstawić dla wszystkich wariantów opisanych w raporcie lub informacji.
Uzupełnienia te niezbędne są w celu załatwienia sprawy zgodnie
z obowiązującym stanem prawnym.
W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, od daty doręczenia niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały. Brak uzupełnienia może stanowić przesłankę do odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Anna Organiściak

2007-09-25, Biuro Ochrony Środowiska


AIDS a pola elektromagnetyczne
http://iddd.de/umtsno/gelzok.htm#aids
Praca Zakładu Medycyny WAM w Łodzi (po ang. i niem.)
http://iddd.de/umtsno/semm.htm#lodz
Promieniowanie pod antenami osiąga wartości progowe (po niem.)
http://iddd.de/umtsno/ante.htm
Wołanie o pomoc w Polanicy Zdroju (po niem.)
http://iddd.de/umtsno/pola.htm
Musi byc najpierw test pozytywny, zeby dostac "AIDSa" ?
http://iddd.de/umtsno/rodz.htm#pl
Zagrożenia elekromagnetyczne a bezpieczeństwo pracy ( .pdf, 500 kB)
http://iddd.de/umtsno/ciop.pdf
List otwarty do Watykanu (do Papieża Jana Pawła II)
http://iddd.de/umtsno/pappl.htm
Stacje bazowe GSM na kościołach
http://iddd.de/umtsno/koscioly.htm
Telefony komórkowe mogą zredukować płodność mężczyzn o 30 procent.
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#30pr
Wieloletni użytek "komórek" zwiększa czterokrotnie ryzyko rozwoju raka ucha.
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#svenska3