umtsno.de

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Położenie Lublińca

Lubliniec-ogromny sukces
Lubliniec- hat riesen Erfolg
Burmistrz Miasta - mgr Józef Kazik


RADA MIASTA LUBLINIEC 2002-2006

Maria DMITRIEW - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ryszard KOZOK- Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej

Alfred PRZĄDŁO- Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej


13.Juni 2006
Gestern, am 12.06.2006, hat die Verwaltung der Stadt Lubliniec mit dem Bürgermeister Józef Kazik an der Spitze einen neuen Bebauungsplan beschlossen. Der neue Bebauungsplan schließt den Bau und den Ausbau von Mobilfunkanlagen, Radio- und Fernsehstationen in der ganzen Stadt aus. Das ist ein riesen Erfolg der gut informierten Einwohner (25 000 Einwohner) der Stadt Lubliniec (Woiwodschaft Schlesien)
.

13 Juni 2006

Wczoraj 12.06.2006 roku Rada Miasta Lubliniec z aprobatą Burmistrza Józefa Kazika uchwaliła plan zagospodarowania terenu zakazujący budowy, rozbudowy stacji bazowych telefonii komórkowej oraz nadajników radiowo-telewizyjnych na terenie całego miasta. Ogromny sukces społeczności Miasta Lubliniec.

Zbigniew Gelzok
Uchwała w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2006 r.

1
Uchwała Nr 508/LVI/06
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 12 czerwca 2006 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z pózn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 87 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z pózn. zm.) w związku z uchwała Rady Miejskiej w Lublińca Nr 191/XIV/03 z dnia 30 października 2003 r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca oraz uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 415/XXXIX/05 z dnia 27 lipca 2005 r zmieniająca uchwale Nr 191/XIV/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca
Rada Miejska w Lublińcu uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca dla obszaru obejmującego dzielnice Steblów, pomiędzy liniami kolejowymi relacji Lubliniec ? Fosowskie i Lubliniec ? Kluczbork, a północno ? zachodnia granica gminy zgodnie z uchwała Rady Miejskej
Nr 191/XIV/03
2
zakazy:

b) lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska z wyjątkiem przedsięwzięć zgodnych z przeznaczeniem podstawowym, uzupełniającym lub dopuszczalnym, przedsięwzięć należących do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, a także przedsięwzięć związanych z utrzymaniem porządku i czystości oraz zaopatrzeniem w energie elektryczna i cieplna,

List stowarzyszenia z Lublińca

Lubliniec, 12.06.2006r.
Szanowni
Radni Rady Miasta Lubliniec
Szanowny
Burmistrz Miasta Lubliniec
Józef Kazik
W związku z faktem, że dnia dzisiejszego tj. 12.06.2006r., po zatwierdzeniu dnia 07.06.2006r. przez Komisję Gospodarczą i Rynku Pracy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego dzielnicę Steblów m.in. dopuszczenia realizacji wież i masztów stacji bazowych telefonii komórkowej w terenach o symbolu P oraz w terenie 80C m.in. dotyczy terenu obecnej ciepłowni przy ul. Tuwima 6 w Lublincu, dzialka 2290/107, jesteśmy na sesji Rady Miasta Lublińca obecni, chcąc przedstawić swoje zastrzeżenia, obawy i niepokoje.

więcej w dok. oryginalnym
, .pdf, 200,7 KB