Warszawa | Słupsk | Rybnik | Jasienica | Ostrołęka | Polanica | Brodnica |Wybór protestów w Polsce | dalsze miasta | polskie teksty | Kontakty |
ukradli Polskę |choroba mikrofalowa | Strona Pomiarowa | Ustawy i Druki


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia

Mapa położenia

18 września 2006

Szanowny Panie !

Następna korzystna decyzja tym razem z gminy Dąbrowa Biskupia

Dąbrowa Biskupia 07.08.2006r.
KOM JR 7624 - 02/XV/06

DECYZJA

Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1 art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.627; z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 35143 projektowanej na istniejącej konstrukcji elewatora zbożowego zlokalizowanego w miejscowości Radojewice 54, działka nr 93

odmawiam

określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 35143 projektowanej w miejscowości Radojewice, działka nr 93, gmina Dąbrowa Biskupia.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2006r. (data wpływu wniosku 24 maj 2006r.) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 181 wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 35143 projektowanej na istniejącej konstrukcji elewatora zbożowego zlokalizowanego w miejscowości Radojewice, działka nr 93.

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji w dniu 20 czerwca 2006r. pismem znak KOM JR 7624 - 01/XV/06 powiadomieni zostali Inwestor, strony postępowania oraz mieszkańcy miejscowości Radojewice - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania mieszkańcy Radojewic wnieśli stanowczy sprzeciw na lokalizację inwestycji w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Sprzeciw ten został wniesiony za pośrednictwem Rady Sołeckiej Sołectwa Radojewice w dniu 28 czerwca 2006r.

Stacja bazowej telefonii komórkowej nie powinna być lokalizowana na terenie budzącym obawy i sprzeciwy lokalnej społeczności.

Uwzględniając uwagi oraz protesty mieszkańców odmawiam Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 35143 projektowanej na istniejącej konstrukcji elewatora zbożowego zlokalizowanego w miejscowości Radojewice 54, działka nr 93.

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Strony odwołujące się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znakach opłaty skarbowej w kwocie 5, 00 zł i 0,50 zł od każdego załącznika.

Otrzymują:
1. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181
02 - 222 Warszawa
2. Wanda i Alojzy Szczupak
Jacewo 76,
88 - 100 Inowrocław
3. Farad F.U.P. Tomasz Jezierski
Ul. Myśliwska 46/8
80 - 283 Gdańsk
4. Zofia Schmidt - sołtys wsi Radojewice,
Radojewice 3
88 - 101 Inowrocław 2,
5. Leon Czachor - Przewodniczący Rady Sołeckiej
Radojewice 42/3
88 - 101 Inowrocław 2,
6. Tablica ogłoszeń
Sołectwa Radojewice,
7. Tablica ogłoszeń
Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia,Urodziliśmy się tutaj i mamy prawo do życia !

ze względu na globalną zensurę tematu szkodliwości promieniowania EM wyklejanie plakatów przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejszą metodą poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. Do plakatów, można też zamówić nieodpłatnie własną treść (webmaster@umtsno.de) ***

Apel o prawo do życia

| Pl - De - En | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa