23 lutego 2007 r. Zielona Góra, Szkoła Podstawowa nr 14, Decyzja Prezydenta Miasta Janusza Krzysztofa Kubickiego Odmowa dla inwestycji Bjorgolfssona - P4, str. 3/3, id 812272, RM.I.73350-466/06


następna strona przez puknięcie w fotkę
właściciel P4 Thor Bjorgolfsson

odmawiam ustalenia na działce nr 71 obręb 28 położonej przy ul. Jaskółczej w Zielonej Górze lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 14.

Zasada ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, w połączeniu z zasadą dobrego sąsiedztwa ma na celu zachowanie dotychczasowych układów urbanistycznych, harmonii architektonicznej w obszarze planowanej inwestycji oraz ochronę lub podniesienie walorów krajobrazowych i estetycznych. Przeprowadzona analiza wykazała, że planowana inwestycja, polegająca na realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku szkoły, nie spełnia wymagań w/w zasad

Patrz, jak w główkach dzieci rozkłada się promieniowanie zależnie od grubości ścianek czaszki.