umtsno.de
Walcz z mafią telefonii komórkowej

  1. Myśleliśmy, że to słupy oświetlenia boiska
  2. Adresy i hierarchia odpowiedzialnych za wyroki na mieszkańców urzędników i urzędów
  3. Oficjalne zawiadomienia i podstawa prawnaMyśleliśmy, że to słupy oświetlenia boiska

27.2.2007r.

Witam! Panie Krzysztofie,
rzeczywiście, tak jak pisaliśmy w naszych pismach wcześniej, maszt został postawiony latem 2005 r. w ciągu kilku dni. Przez to, że jest to boisko MOSIR, które w tym czasie było w remoncie generalnym (zmiana nawierzchni, płotu, remont szatni), kiedy przywieźli części konstrukcji, myśleliśmy, że to będą ustawiać słupy oświetlenia boiska. Ale po kilku dniach wyrósł ten potwór. Ale żadnych pism, zawiadomień, itp. nie otrzymaliśmy, jak również żadnej naszej zgody na GSM i UMTS lub na cokolwiek nie było.


Jakoś wkrótce odwiedził nas pan, który będąc w Urzędzie Miejskim przypadkowo doczytał się na tablicy ogłoszeń o decyzji Prezydenta o ustaleniu lokalizacji "inwestycji celu publicznego" Nr działki był podany ten sam - 49/2.

Z jego słów wynikało, że chcą postawić następną wieżę po drugiej stronie boiska. Ten pan już miał gotowy protest i z nim probował dotrzec do mieszkanców bloków przy ul.Sztabowej (po przeciwnej od nas stronie boiska), ale ponoć go potraktowali jak "swiadka Jechowy", tz. przez domofon nie chcieli rozmawiać i byli niezainteresowani sprawą. Wiec on się udał na naszą ulicę. Podpisaliśmy ten gotowy protest i wysłaliśmy.

To był starszy gość na emeryturze, który mieszka na drugim końcu miasta, ale przy ul. Sztabowej ponoć miał mieszkać jego syn i właśnie dlatego on sporządził ten protest. Wiecej go nie widziałam. Ale od tego protestu zaczęła się cała dalsza historia , wynikiem której Samorządowe Kolegium Odwoławcze unieważniło decyzje Prezydenta W-wia o lokalizacji.

Przez to, że wszędzie w dokumentach podaje sie ten sam nr działki, wygląda prawdopodobie to tak, że rzeczywiscie miała stać ta druga wieza, a postawienie tej pierwszej udało się przez zaskoczenie. Pomieszane z poplątanym, ale chyba o to Erze chodziło, żeby pod tym "plaszczykiem" przeforsowac jak najwięcej.

Przeglądając teraz w UM Raport o oddziaływaniu, zobaczyłam w nim załącznik nr 3, gdzie wyraźnie widać , że wieża zaznaczona nie tam, gdzie teraz stoi, tylko bliżej ul.Sztabowej. Albo ten załącznik trafił tam przez pomyłkę z poprzedniego Raportu, albo znowu jakaś kolejna kombinacja. O tym też pisze w naszym ostatnim protescie.

Z ostatnich pism urzędowych widać, że era zmieniła pełnomocnika z p. Adama Kędzierskiego na p. Andrzeja Płucińskiego i zaczęła sprawę zawieszenia nowych anten na wieży, która już stoi (albo jeszcze coś knuje o czym narazie nie wiemy).

Pozdrawiam
Olga Nikodem
Adresy i hierarchia urzędników i urzędów odpowiedzialnych za wyroki śmierci na mieszkańców

Prezydent Wrocławia
Rafał Dutkiewicz
Wiceprezydent
Adam Grehl
Dyrektor Departamentu
Grzegorz Roman
Dyrektor Wydziału
Bogdan Łukaszewicz
Z-ca Dyr. Wydziału
Edward Biały

Prezydent Wrocławia

Prezydent - Rafał Dutkiewicz

Sekretariat Prezydenta
ul. Sukiennice 9
50-107 Wrocław
pokój 103
tel. (071) 777-82-01
tel. (071) 344-77-95
fax (071) 344-80-56
e-mail: bpr@um.wroc.pl

Departament Prezydenta
Dyrektor departamentu: Dariusz Ostrowski
50-107 Wrocław
ul. Sukiennice 9
pokój 105, I piętro
tel. (071) 777-82-80
fax (071) 777-77-69
e-mail: dpr@um.wroc.pl

Podlega:
- Biuro Prezydenta

- Biuro Prasowe

- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- Centrum Zarządzania Kryzysowego

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego
- Biuro Współpracy z Zagranicą
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Kontroli
- Biuro Promocji Miasta
- Zespół ds. Audytu Wewnętrznego

Poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Prezydent nadzoruje:

- Straż Miejską
- Komendę Miejską Policji
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej

Poprzez Biuro Nadzoru Właścicielskiego Prezydent nadzoruje:

- Jednoosobowe Spółki Gminy Wrocław
- Spółki z większościowym udziałem Gminy Wrocław
- Spółki z mniejszościowym udziałem Gminy Wrocław

Z podziału kompetencji wynika, że Prezydent Wrocławia jest politycznie odpowiedzialny, ale nie zajmuje się kontrolą

Wydziału Środowiska i Rolnictwa

tylko

Wiceprezydent - Adam Grehl

50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1/8
pokój 130, I piętro
tel. (071) 777-70-54, 777-72-43
fax (071) 777-86-84
e-mail: ww4@um.wroc.pl

Wiceprezydentowi podlega:

- Departament Architektury i Rozwoju

Wiceprezydent nadzoruje:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Powiatowy Lekarz Weterynarii
- Schronisko dla Zwierząt


Departament Architektury i Rozwoju
Dyrektor departamentu:
Grzegorz Roman

50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1/8
pokój 133, I piętro
tel. (071) 777-83-01, 344-89-74
fax (071) 777-75-43
e-mail: dar@um.wroc.pl

Podlega:

- Wydział Architektury i Budownictwa
- Biuro Rozwoju Wrocławia
- Wydział Środowiska i Rolnictwa
- Miejski Konserwator Zabytków

Nadzoruje:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Powiatowy Lekarz Weterynarii
- Schronisko dla Zwierząt

Wydział Środowiska i Rolnictwa

ul. K. Michalczyka 23
53 -633 Wrocław

Sekretariat Wydziału:
I piętro, pok. 106
tel. (071) 777-91-00
fax (071) 777-91-01
e-mial: wsr@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału - Bogdan Łukaszewicz

Gabinet Dyrektora mieści się przy sekretariacie.

Poszczególne działy

- Dział Rolnictwa i Leśnictwa
Kierownik działu - Irena Baraniecka
I piętro, pok. 109
tel. (071) 777-91-04
e-mail: irena.baraniecka@um.wroc.pl

- Dział Emisji Energii i Zanieczyszczeń
Kierownik działu - Jerzy Gdaniec
I piętro, pok.127
tel. (071) 777-91-17
e-mail: jerzy.gdaniec@um.wroc.pl

- Dział Informacji o Środowisku
Kierownik działu - Olga Raduchowska
I piętro pok. 134
tel. (071) 777-91-29
e-mail: olga.raduchowska@um.wroc.pl
Oficjalne zawiadomienia i podstawa prawna

Podstawa prawna

patrz Ustawy i Druki

- art. 48 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1, 2, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 602 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490),

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji na istniejącym obiekcie budowlanym stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA nr 46277 Wrocław Krzyki, zlokalizowanej na działce nr 49/2, AM-37, obręb Południe we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 101.
(
plik nie do ściągnięcia w formacie .pdf gdyż link jest fałszywy!)

Linki do plików są na stronie UM: http://wroclaw.pl/m3508/p68409.aspx

To zawiadomienie nie jest legalne gdyż było do 27. lutego 2007 roku w internecie niedostępne w całości jako plik pdf

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., sieci ERA nr 46277, zlokalizowanej na działce nr 49/2, AM-37, obręb Południe we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 101. prawdopodobnie z 18 maja 2006 r. (plik do ściągnięcia w formacie .pdf


WSR.E/C4/7624-DŚo/930/172/06 Wrocław, dnia 18 maja 2006 r.
cały plik, .pdf, 35,4 KB

Z A W I A D O M I E N I E
o wsz
częciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam, że w dniu 16.05.2006 r. na wniosek pełnomocnika strony p. Adama Kędzierskiego z firmy "ATEM POLSKA" Sp. z o.o., ul. Supińskiego 1, 51-317 Wrocław, reprezentującego Polska Telefonie Cyfrowa Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., sieci ERA nr 46277, zlokalizowanej na działce nr 49/2, AM-37, obręb Południe we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 101.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 ze zmianami) informuje o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Michalczyka 23, pok. 106, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia