Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:
to demokracja bezpośrednia w gminie
Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"do strony głównej sprawy stacji PTK Centertel Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Walcz z mafią telefonii komórkowej
Likwidacja stacji bazowej w Kamieńcu Ząbkowickim

Odwołanie od decyzji Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowskim

plik oryginalny, .doc, 28,4 KB

patrz też decyzja Czerniec - wójta gminy

17.07.2008r.
Katarzyna Kozyra

-------------2008-07-16
-------------
-------------

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu
Za pośrednictwem
Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowskim
Ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Odwołanie

Od decyzji Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowskim znak BGP-BA/7624/1588/86/08 z dnia 08.07.2008 roku w sprawie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzja ostateczną organu z dnia 18.09.2006 roku w sprawie wymiany (rozbudowy) anten na istniejącej wieży kratowej o wysokości h-50 m IDEA GSM kod inwestycyjny 3837/43245 Kamieniec Ząbkowicki.

Decyzji zarzucam naruszenie przepisów prawa materialnego oraz procesowego:

- art. 7 kpa, poprzez jego niezastosowanie,
- art. 77 § 1 kpa, poprzez jego niezastosowanie,
- art. 107 § 3 kpa, poprzez jego niezastosowanie,
- art.149 § 1 oraz 2 kpa, poprzez ich niezastosowanie,
- art.149 § 3 kpa, poprzez jego zastosowanie.

Wnoszę o:
- uchylenie skarżonej decyzji oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
,

Uzasadnienie

Decyzja organu I instancji jest wydana z rażącym naruszeniem prawa albowiem przeprowadzono postępowanie wyjaśniające poza administracyjne.

Bez wznowienia postępowania poczynienie jakichkolwiek ustaleń faktycznych jest niedopuszczalne, co znajduje potwierdzenie w wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2007 r., IV SA/Wa, 295/07, w którym wyraźnie podkreślono, iż odmowa wznowienia postępowania następuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy z góry wiadomym faktem jest, iż osoba składającą wniosek o wznowieniu nie posiada przymiotu strony w myśl art. 28 kpa, co w omawianym przypadku nie miało miejsca.

Identyczne stanowisko zawarł Sąd w sprawie II OSK 1285/06 w dniu 02.11.2007 roku.

W świetle art. 149 § 2 kpa, po wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania, organ jest uprawniony przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy rozstrzygniętej decyzją ostateczną. Jednocześnie organ administracyjny nie jest związany ustaleniami stanu faktycznego i prawnego dokonanymi w postępowaniu, w którym zapadła decyzja ostateczna, zaś nowa decyzja rozstrzygająca o istocie sprawy winna być wydana na podstawie przepisów prawa materialnego, które obowiązują w dniu orzekania (patrz Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego B. Adamiak, J. Borkowski Wydz. C.H.BECK str. 606-607).

W samej decyzji brak informacji o rzeczywistym oddziaływaniu obiektu budowlanego przy zastosowaniu art. 143 oraz 144 Kodeku Cywilnego.

Organ nie podaje, jaki jest zasięg ponadnormatywnego oddziaływania, lecz nawet emisja pól elektromagnetycznych nie jest i nie może być traktowana, jako jedyna, przesłanka oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na działkę skarżącego. Oddziaływanie to może wynikać z innych przyczyn, utrudniając korzystanie z działki zgodnie z ich przeznaczeniem.

W tej sytuacji zasadne jest przeprowadzenia stosownego postępowania wyjaśniającego stosownie do wymogów K.p.a., w tym art. 7, 77, 80 i 107 K.p.a., tak, aby można było ocenić, czy skarżący mają przymiot strony w rozumieniu art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane analogicznie art. 28 kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 11 18) (patrz wyrok NSA sygn. akt II OSK 1414/05 z dnia 23.11.2006).

Wobec powyższego organ był winien jednoznacznie ustalić i podać parametry techniczne stacji bazowej, w szczególności rzeczywisty rozkład promieniowanej mocy EIRP z uwzględnieniem innych źródeł promieniowania ustalając w ten sposób rzeczywiste oddziaływanie inwestycji.

Reasumując organ tylko i wyłącznie po wznowieniu postępowania mógł przeprowadzić ustalenia faktyczne zmierzające do wykazania czy osoba wnosząca wniosek posiada przymiot strony czy nie i dopiero w dalszej kolejności zdecydować o formie prowadzenia postępowania lub jego zakończeniu na podstawie art. 151 § 1 pkt.1 kpa w sytuacji, kiedy ustalono by, że nie ma przymiotu strony (patrz wyrok WSA we Wrocławiu Sygn. akt IISA/Wr 745/07 z dnia 27.03.2008 oraz WSA w Olsztynie II SA/Ol 192/08 z dnia 16.05.2008 roku).


polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa