umtsno.de
Poznaniacy to chodzi o wasze życie,

to wy musicie działać !

Poznań, strona główna | aktualne zgłoszenia nowych stacji do oprotestowania

Nieaktualne zgłoszenia na stacjeprzedwczesnej śmierci w Poznaniu


PREZYDENT MIASTA POZNANIA

zawiadamia strony

o wszczęciu, na wniosek p. Jana Chrzanowskiego - TP EMITEL Sp. z o.o., Rejon Zachodni w Poznaniu, ul. Szymanowskiego 17, 60-685 Poznań, działającego z upoważnienia TP EMITEL Sp. z o.o., ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji linii radiowej na istniejącej wieży Stacji Linii Radiowych Poznań/Piątkowo, na działkach nr 586/3 i 587/2, arkusz 13, obręb Piątkowo.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, w godzinach urzędowania (pn., czw. 800 -1700 , wt., śr., pt. 730 -1530 ).

OS.V/7684-91/07

a.. od 2007-05-09 do 2007-05-30
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku p. Jana Chrzanowskiego - TP EMITEL Sp. z o.o., Rejon Zachodni w Poznaniu, ul. Szymanowskiego 17, 60-685 Poznań, działającego z upoważnienia TP EMITEL Sp. z o.o., ul. Pilotów 4c, 31-462 Kraków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji linii radiowej na istniejącej wieży Stacji Linii Radiowych Poznań/Piątkowo, na działkach nr 586/3 i 587/2, arkusz 13, obręb Piątkowo;

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, w godzinach urzędowania (pn.,czw. 800 -1700 , wt., śr., pt. 730 -1530 ).

OS.V/7684-91/07

a.. od 2007-05-10 do 2007-05-31
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

informuje:

- o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., nr 40407, na działce nr 62/4, arkusz 2, obręb Poznań, przy ul. Gen. Kutrzeby 10.

OS.V/7683-447/05

a.. od 2007-05-10 do 2007-05-31
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku p. Michała Ziembickiego - ELFEKO S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań - działającego z upoważnienia inwestora: Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekonfiguracji stacji bazowej PTC Sp. z o.o., sieci ERA, nr 40826, zlokalizowanej na dachu domu studenckiego, na działce nr 76/6, arkusz 3, obręb Rataje, przy ul. Św. Rocha 11a;

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, w godzinach urzędowania, (pn., czw. 800 -1700 , wt., śr., pt. 730 -1530 ).

OS.V/7684-138/07

a.. od 2007-05-10 do 2007-05-31
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku p. Michał Ziembicki - ELFEKO S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań - pełnomocnika inwestora - Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekonfiguracji stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., sieci Era, nr 40825, zlokalizowanej na dachu budynku magazynowego, na działkach nr: 28/1, 28/2, arkusz 18, obręb Górczyn, przy ul. Kopanina 54/56;

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie we wskazanym terminie 21 dni, w dniach od 10.05.2007 r. do 31.05.2007 r., w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, Sekretariat - pokój 303, w godzinach urzędowania (pn., czw.: 8.00-17.00; wt., śr., pt.: 7.30-15.30).

OS.V/7684-141/07od 2007-05-09 do 2007-05-30
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku p. Adama Kasperka - ITE Sp. z o.o. Oddział Luboń, ul. Armii Poznań 91A, 62-032 Luboń, działającego na rzecz i w imieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era, nr 40090 Poznań, zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Półwiejskiej 14;

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, w godzinach urzędowania (pn., czw. 800 -1700 , wt., śr., pt. 730 -1530 ).

OS.V/7684-129/07

a.. od 2007-05-08 do 2007-05-22
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

zawiadamia strony:

- w związku z pismem Pana Wojciecha Dziel - "Instal-Tec", ul. Główna 88, 62-007 Biskupice Wlkp. z dnia 30.04.2007r. (wpływ do tut. Wydziału dnia 04.05.2007r.) działającego na rzecz i w imieniu Inwestora - P4 Sp. z o.o., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr POZ0054, zlokalizowanego na dachu budynku mieszkalnego w Poznaniu przy ul. Sikorskiego 38 na dz. nr 115, ark. 13, obręb: Wilda, w terminie 7 dniu od daty doręczenia niniejszego pisma.
Nie zgłoszenie sprzeciwu w wyznaczonym terminie rozumiane będzie jako zgoda na umorzenie postępowania administracyjnego.
Pełnomocnik Inwestora zwrócił się do tut. Wydziału z prośbą o wycofanie wniosku z dnia 20.07.2006r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze względu na rezygnację Inwestora z lokalizacji stacji bazowej na przedmiotowym budynku.
Za doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w publicznie dostępnym wykazie.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, Sekretariat - pok. nr 303 w godzinach urzędowania (pn., czw. 8.00-17.00, wt., śr., pt. 7.30-15.30) oraz zapoznać się z treścią złożonych materiałów w pok. 208, w pn. czw. i pt. w godzinach od 9.00 do 12.00.
OS.V/7684-314/06

b.. od 2007-05-08 do 2007-05-22
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

zawiadamia strony:

- o wniosku Pana Krzysztofa Sobkowiaka - UP-TELECOM Sp. z o.o., 61-248 Poznań, ul. Dziadoszańska 10 występującego z upoważnienia Inwestora: Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej POZNAŃ 40663 MĄCZNA U na dz. nr: 126, 129, 128/2, ark. 10, obręb: Jeżyce położonych Poznaniu przy ul. Kościelnej 42 do czasu uzyskania pozytywnego uzgodnienia warunków lokalizacji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W związku z powyższym oraz mając na uwadze art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami)
wzywa strony postępowania do zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w siedzibie urzędu przy ul. Gronowej 22a, pok. 303 - sekretariat w godzinach urzędowania (pn., czw. 8.00-17.00, wt., śr., pt. 7.30-15.30). Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Nie zgłoszenie sprzeciwu we wskazanym terminie, uznane będzie jako zgoda na zawieszenie postępowania administracyjnego.

OS.V/7684-51/07

c.. od 2007-05-08 do 2007-05-29
d.. PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej w dniu 7.05.2007r., po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Hozakowskiego AVALLON Sp. z o.o., 61-612 Poznań, ul. Rubież 46 bud. C5/111 działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 9388 "Poznań Campus" na maszcie kratowym umieszczonym na budynku zlokalizowanym na dz. nr 264 ark. 30 obręb: Morasko położonej w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 85.

e.. TO JEST BUDYNEK UNIWERSYTETU ADAMA MICKIEWICZA !!!

OS.V/7684-465/06

f.. od 2007-05-08 do 2007-05-29
g.. PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej w dniu 30.04.2007r., po rozpatrzeniu wniosku Pawła Krychowiaka, 64-520 Obrzycko, Gaj Mały 34 działającego z upoważnienia Inwestora - P4 Sp. z o.o., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4, nr POZ0110 na dz. nr 129, ark. 28, obręb: Główna w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1.

OS.V/7684-369/06

h.. od 2007-05-08 do 2007-05-29
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej w dniu 24.04.2007r., po rozpatrzeniu wniosku Romana Balcerzaka DIGICOS Sp. z o.o. ul.Kamiennogórska 22 60-179 Poznań działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej nr 40 521 PTC sieci ERA na kominie wysokości 55m znajdującym się na dz. nr 20/21, ark. 18, obręb: Wilda położonej w Poznaniu na terenie zakładu H.Cegielski-Poznań SA przy ul.28 Czerwca 1956r nr 223/229.

OS.V/7684-165/06

i.. od 2007-05-07 do 2007-05-21
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

zawiadamia strony:

- w związku z pismem Pana Kamila Cieniucha - ITEL Sp. z o.o., ul. Wiczlińska 454, 81-578 Gdynia z dnia 26.04.2007r. działającego na rzecz i w imieniu Inwestora - P4 Sp. z o.o., ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, prosi o zajęcie stanowiska w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr POZ0002 Wodna wraz z posadowieniem niezbędnych urządzeń technologicznych i przyłącza energetycznego na dz. nr 12, ark. 17, obręb: Poznań przy ul. Wrocławskiej 16 w Poznaniu, w terminie 7 dniu od daty doręczenia niniejszego pisma.
Nie zgłoszenie sprzeciwu w wyznaczonym terminie rozumiane będzie jako zgoda na umorzenie postępowania administracyjnego.
Pełnomocnik Inwestora zwrócił się do tut. Wydziału z prośbą o wycofanie wniosku z dnia 20.10.2006r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na brak możliwości kontynuowania dalszego procesu inwestycyjnego.
Za doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w publicznie dostępnym wykazie.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni, w WOŚ UMP, ul. Gronowa 22a, sekret. - pok. nr 303 w godzinach urzędowania (pn., czw. 800-1700, wt., śr., pt. 7.30-15.30) oraz zapoznać się z treścią złożonych materiałów w pok. 208, w pn. czw. i pt. (9.00 do 12.00).

OS.V/7684-444/06

j.. od 2007-05-07 do 2007-05-21
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

zawiadamia strony:

o wydanym postanowieniu przez GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO dotyczącego zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr POZ0060, zlokalizowanego na dachu budynku silosowni piekarni nr 2 "FAWOR" w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 346, na dz. 22, ark. 16, obręb: Dębiec, dla P4 Sp. z o.o., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok. 208, pn. czw. i Pt. w godzinach od 900 do 1200.
Niniejsze postanowienie jest ostateczne. Stronom służy prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się bezpośrednio do GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANIOTARNEGO w terminie 7 dni od daty doręczenia. Za doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w publicznie dostępnym wykazie.

OS.V/7684-443/06

k.. od 2007-05-04 do 2007-05-25
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

informuje:

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji z dnia 30.04.2007r., o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA "Poznań 40180 Wiepofama", zlokalizowanego przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 81/85 w Poznaniu dz. nr 29/2, ark. 09, obręb: Jeżyce, dla PTC Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

OS.V/7684-51/06

l.. od 2007-04-27 do 2007-05-11
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

zawiadamia strony

o wszczęciu, na wniosek p. Radosława Piskorskiego - Avallon Sp. z o.o., ul. Rubież 46 bud. C5/111, 61-612 Poznań, pełnomocnika Polskiej Telefonii Cyfrowej Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, nr 9249/8041 Poznań_Trauguta, na działce nr 86, arkusz 14, obręb Wilda, przy ul. Traugutta 11/Madalińskiego 21, 23.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a w godzinach urzędowania (pn., czw. 800 -1700 , wt., śr., pt. 730 -1530 ).

OS.V/7684-113/07

m.. od 2007-04-25 do 2007-05-16
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OS.V/7684-414/06

informuje

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej, sieci Plus, nr BT 30590 Poz_Panorama, zlokalizowanej, na działce nr 22/1 arkusz 11 i działce nr 22, arkusz 9, obręb Górczyn, przy ul. Góreckiej 104.

OS.V/7684-414/06

n.. od 2007-04-25 do 2007-05-16
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku p. Wojciecha Dziela - INSTAL-TEC, ul. Główna 88, 62-007 Biskupice Wlkp. - pełnomocnika Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, sieci ERA, nr 40326, zlokalizowanej na dachu budynku Medicover, na działce nr 17/8, arkusz 12, obręb Winiary, przy ul. Serbskiej 11;

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, w godzinach urzędowania, (pn., czw. 800 -1700 , wt., śr., pt. 730 -1530 ).

OS.V/7684-128/07

o.. od 2007-04-25 do 2007-05-16
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

informuje

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, sieci Plus GSM, nr BT 32216 Poz_Kłońska, na dachu budynku magazynowego, na działce nr 1/2 i 2/1, arkusz 1, obręb Kobylepole, przy ul. Kłońska 21.

OS.V/7684-350/06

p.. od 2007-04-23 do 2007-05-14
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Pana Pawła Krawczyka - UP-TELECOM Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań działającego z upoważnienia Inwestora - PTC Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej POZNAŃ_40659_KOLEJOWA_U, przewidzianego do lokalizacji w Poznaniu przy ul. Granicznej 10 na dz. nr 98, ark. 32, obręb: Łazarz,

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, Sekretariat - pok. nr 303 w godzinach urzędowania (pn., czw. 8.00-17.00, wt., śr., pt. 7.30-15.30) oraz pokój 208 - przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji telefonicznej - pn. czw. pt. w godz. 9.00 do 12.00.

OS.V/7684-116/07

q.. od 2007-04-20 do 2007-05-11
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

informuje

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej w dniu 20.04.2007 r., na wniosek p. Kamila Cieniucha - ITEL Sp. z o.o., ul. Wiczlińska 45A, 81-578 Gdynia - pełnomocnika inwestora - P4 Sp. z o.o., ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, sieci P4, nr POZ0137 Wichrowa, zlokalizowanej przy ul. Wichrowej 22, na działkach nr: 6/6 i 7/18, arkusz 22, obręb Krzyżowniki.

OS.V/7684-522/06

r.. od 2007-04-19 do 2007-05-10
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej w dniu 11.04.2007r., po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Kasperka ITE Sp. z o.o. ul. Armii Poznań 91 A 62-032 Luboń działającego z upoważnienia: Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej ERA 40243 Marlewo na dz. nr 2/1 ark. 44 obręb: Starołęka położonej w Poznaniu przy ul. Starołęcka 244.

OS.V/7684-433/06

Stęszew, dnia 23 kwietnia 2007 r.

Znak: Oś 7624-6/05/06/07

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Stęszew

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska(tj. Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Burmistrz Gminy Stęszew

INFORMUJE

O zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA "Stęszew 40055 Krąplewo" w m. Krąplewo, na działce o nr ewid. 63/15 - obręb Krąplewo.

Publicznie dostępny wykaz znajduje się w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew pokój nr 1 - ochrona środowiska, tel. 8 197-125.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości, tj. od 25 kwietnia 2007 r. do 16 maja 2007 r. w siedzibie tut. urzędu ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew.

Z up. Burmistrza
Specjalista ds. Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Barbara Kowalczyk

Informację zaktualizowano 2007-04-25 11:03:16, wprowadzający: Wojciech Siwczak


18.04.2007 r. Poznań

Młodzież gimnazjum Nr 50 ul. Ściegiennego 10 zagrożona elektroskażeniem od nadajników ERY na dachu szkoły
dlaczego komórki ogłupiają dzieci patrz pod "Eltern machen ihre Kinder krank und dumm"Komunikat: OS.V/7684-92/07

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2007-03-30 do 2007-04-20

Treść

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Pana Sylwestra Kacprzaka - "HADAR" ul. Obywatelska 84, 93-562 Łódź działającego z upoważnienia Inwestora - PTC Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej sieci ERA Nr POZNAŃ 40589 SKARGI_U, przewidzianego do zlokalizowania na dachu budynku szkoły w Poznaniu przy ul. Ściegiennego 10 na dz. nr 86/4, 91, 95/2, 96/2, 97, 101, 102/2, 103/2, 104/2, 107/2, ark. 5, obręb: Górczyn oraz

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, Sekretariat - pok. nr 303 w godzinach urzędowania (pn., czw. 800-1700, wt., śr., pt. 7.30-15.30) oraz pokój 208 - przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji telefonicznej - pn. czw. pt. w godz. 9.00 do 12.00.

OS.V/7684-92/07
Dalsze Komunikaty ze str. UM Poznania

od 2007-04-20 do 2007-05-11

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

informuje

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej w dniu 20.04.2007 r., na wniosek p. Kamila Cieniucha - ITEL Sp. z o.o., ul. Wiczlińska 45A, 81-578 Gdynia - pełnomocnika inwestora - P4 Sp. z o.o., ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, sieci P4, nr POZ0137 Wichrowa, zlokalizowanej przy ul. Wichrowej 22, na działkach nr: 6/6 i 7/18, arkusz 22, obręb Krzyżowniki.

OS.V/7684-522/06od 2007-04-19 do 2007-05-10

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej w dniu 11.04.2007r., po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Kasperka ITE Sp. z o.o. ul. Armii Poznań 91 A 62-032 Luboń działającego z upoważnienia: Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej ERA 40243 Marlewo na dz. nr 2/1 ark. 44 obręb: Starołęka położonej w Poznaniu przy ul. Starołęcka 244.

OS.V/7684-433/06od 2007-04-16 do 2007-04-30

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

zawiadamia strony:

- o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr POZ 0097 "Poznań Łacina 3 UMTS", zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Łacina 3 na dz. nr 40, ark. 2, obręb: Rataje, dla P4 Sp. z o.o., ul. Pileckiego 63, 02-822 Warszawa.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, Sekretariat - pok. nr 303 w godzinach urzędowania (pn., czw. 8.00-17.00, wt., śr., pt. 7.30-15.30).

OS.V/7684-66/07od 2007-04-16 do 2007-05-07

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Pana Remigiusza Rozumka - ul. Drużbackiej 8/10, 60-746 Poznań, działającego z upoważnienia Inwestora -P4 Sp. z o.o., ul. Pileckiego 63, 02-822 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr POZ 0097 "Poznań Łacina 3 UMTS", zlokalizowanego w Poznaniu przy
ul. Łacina 3 na dz. nr 40, ark. 2, obręb: Rataje,

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, Sekretariat - pok. nr 303 w godzinach urzędowania (pn., czw. 8.00-17.00, wt., śr., pt. 7.30-15.30).

OS.V/7684-66/07od 2007-04-12 do 2007-05-04

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 6366 "Poznań Przyjaźni", zlokalizowanego na dz. nr 146/1, ark. 22, obręb: Winiary, położonej w Poznaniu na os. Przyjaźni 120. Data wydania decyzji dnia 12.04.2007r.

OS.V/7683-458/05od 2007-04-12 do 2007-04-26

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

zawiadamia strony

o wydaniu postanowienia z dnia 11.04.2007 r. prostującego oczywistą omyłkę w wydanej dla P4 Sp. z o.o., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa decyzji Prezydenta Miasta Poznania, z dnia 26.02.2007 r., nr OS.V/7684-211/06, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr POZ0029 zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 36-38.

W związku z powyższym, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a.

Od wydanego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OS.V/7684-211/06od 2007-04-12 do 2007-05-04

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku p. Krzysztofa Woźniaka, ITA Telecom Polska Sp. z o.o., ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin, pełnomocnika inwestora Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel S.A. oznaczonej numerem "BT 32234 POZNAŃ ŚWIERCZEWO SITE 6" zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 261B na kominie ceglanym Hurtowni Materiałów i Tkanin IZPOL, działka nr 53 , ark. 23, obr. Górczyn;

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie we wskazanym terminie 21 dni, w dniach 12.04.2007 - 2.05.2007r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, (sekretariat p. 303 w godzinach urzędowania pn., czw.: 8.00-17.00; wt., śr., pt.:7.30-15.30).

OS.V/7684-94/07od 2007-04-12 do 2007-04-26

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

zawiadamia strony

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania informuje o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era Poznań 40060 Regional Office zlokalizowanej na dachu budynku biurowego przy ul. Wierzbięcice 1 w Poznaniu na dz. nr 14, ark. 5, obręb Wilda przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a w szczególności uzupełnieniami i wyjaśnieniami

oraz

o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a (pok. 208) w pn., czw. i pt. w godz. od 9.00 do 12.00

OS.V/7684-456/06od 2007-04-11 do 2007-04-25

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

zawiadamia

o wydaniu dla Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji telefonii komórkowej, nr 1129/3394 Poznań_Słowiańska, zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego, na działce nr 43/2, 46/5, arkusz 33, obręb Winiary, przy ul. Dożynkowej 9c.

zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, pok. 208, w godzinach w pn., czw. i pt. od 900 do 1200.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OS.V/7684-19/06od 2007-04-11 do 2007-05-02

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

informuje

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej dla Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji telefonii komórkowej, nr 1129/3394 Poznań_Słowiańska, zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego, na działkach nr: 43/2, 46/5, arkusz 33, obręb Winiary, przy ul. Dożynkowej 9c .

OS.V/7684-19/06od 2007-04-11 do 2007-05-02

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku, p. Adama Kasperka - ITE Sp. z o.o., ul. Armii Poznań 91A, 62-032 Luboń, działającego z upoważnienia Inwestora: Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej, sieci Era, nr Poznań_40070_MacroCC, zlokalizowanej
wewnątrz i na dachu pawilonu handlowego Makro, na działce nr 2/15, arkusz 19, obręb Winiary, przy al. Solidarności 51,

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni w Sekretariacie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, w godzinach urzędowania.

OS.V/7684-114/07od 2007-04-11 do 2007-05-02

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

informuje

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej UMTS nr POZ0091, zlokalizowanej na działce nr 23/6, arkusz 32, obręb Żegrze, przy ul. Rzeczańskiej.

OS.V/7684-11/07od 2007-04-06 do 2007-04-27

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej w dniu 4.04.2007r., po rozpatrzeniu wniosku Pana Bartosza Lewandowskiego ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. Biuro Regionalne Poznań, ul. Świerzawska 5, 60-321 Poznań działającego z upoważnienia: Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie/rozbudowie stacji bazowej ERA 40019.09 Poznań_Antoninek na dz. nr 9 ark. 30 obręb: Główieniec położonej w Poznaniu na terenie Huty Szkła Antoninek przy ul. Gorzysława 31/37.

OS.V/7684-518/06od 2007-04-05 do 2007-04-26

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

informuje

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, sieci Era, nr 40562 Poznań_Nowe Miasto_S_U, zlokalizowanej na działce nr 10/25, arkusz 24, obręb Żegrze, przy ul. Obodrzyckiej 61.

OS.V/7684-328/06od 2007-04-05 do 2007-04-19

OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

zawiadamia strony o:

- wydaniu w dniu 03.04.2007r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. sieci Era oznaczonej numerem 40410 zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 17 (dz. nr 18, nr 22, ark. 47, obr. Poznań).na wniosek Pana Arkadiusza Skowronka, ELFEKO S.A., 60-003 Poznań, ul. Wołczyńska 37, pełnomocnika inwestora Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w przedmiotowej sprawie, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OS.V/7684-461/06od 2007-04-04 do 2007-04-25

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku p. Anny Dudzińskiej - Digicos Sp. z o.o., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań - pełnomocnika inwestora: Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie
wewnętrznej stacji bazowej telefonii komórkowej, sieci Era, wraz z systemem bezprzewodowego dostępu do Internetu W-Lan, nr 40 758.01 Poznan_Sheraton, w budynku Hotelu Sheraton, na działkach o nr: 121/1, 122/5, 123, 125/3 i 125/4, obręb Jeżyce, arkusz 13, przy ul. Bukowskiej 3/9;

- możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni w Sekretariacie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, w godzinach urzędowania.

OS.V/7684-102/07od 2007-04-04 do 2007-04-25

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

informuje

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr POZ0046, zlokalizowanej na działce nr 27/11, arkusz 9, obręb Górczyn, przy ul. Góreckiej 11/4.

OS.V/7684-253/06od 2007-04-02 do 2007-04-23

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej w dniu 27.03.2007r., po rozpatrzeniu wniosku p. Szymona Siwińskiego - F.U.H."KLM System", 62-025 Kostrzyn, ul. Średzka 12/4 działającego z upoważnienia Inwestora - POLKOMTEL SA, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 3, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM nr BT 33841 Poz_Raszyn zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego znajdującego się w Poznaniu przy ul. Wysockiego 2, na dz. nr 21/8, ark. 1, obręb: Górczyn.

OS.V/7684-221/06od 2007-04-02 do 2007-04-23

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji linii radiowych sieci Era 40078.06 Hotel Poznań zlokalizowanej na dachu Hotelu Novotel Poznań Centrum przy Placu Andersa 1 w Poznaniu na dz. nr 25/1, 24, ark. 46, obręb Poznań, na terenie należącym do Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ORBIS S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bracka 16.

OS.V/7684-485/06od 2007-04-02 do 2007-04-23

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. sieci Era oznaczonej nr 40424 "Poznań_Grunwald_U" zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Szarotkowej 83a, działka nr 537/3, ark. 05, obr. Plewiska, wydanej w dniu 23.03.2007r. na wniosek Pani Pani Anny Dudzińskiej - Digicos Sp. z o.o., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań, pełnomocnika inwestora Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

OS.V/7684-455/06od 2007-04-02 do 2007-04-23

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus oznaczonej numerem BT 33806 "Poz_Rataje" zlokalizowanej w Poznaniu na os. Bohaterów II Wojny Światowej 31-37, działka nr 1/66, ark. 24, obr. Żegrze, wydanej w dniu 15.03.2007r. na wniosek Pana Szymona Siwińskiego, F.U.H."KLM System", ul. Średzka 12/4, 62-025 Kostrzyn, pełnomocnika inwestora Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa.

OS.V/7684-410/06