umtsno.de

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej


WYROK W IMlENlU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

27. 01. 2008

Plaza
Sygn. a kt II SA/Kr 667/07

WYROK
W IMlENlU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia WSA: Wojciech Jakimowicz
Sędziowie NSA: lzabela Dobosz
AWSA: Kazimierz Bandarzewski (spr.)
Protokolant : Teresa Jamróz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2007 r.
sprawy ze skargi Leszka Kowalskiego
na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego lnspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2007 r. nr WOA.JSUL.7144-03-8-06
w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki

I. uchyla zaskarzoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji;
II. zasądza od Małopolskiego Wojewódzkiego lnspektora Nadzoru
Budowlanego w Krakowie na rzecz skarżącego Leszka Kowalskiego
kwote 500 zł( słownie: pięćset złotych ) tytułem zwrotu kosztów
postępowania
Płaza
dalsze cytaty

..... Dla dokonania montażu stacji bazowej w 2002 r. bezwzględnie koniecznym bylo uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Na rzecz takiej konkluzji przemawia nadto niewątpliwie fakt, iż stacje bazowe telefonii komorkowej nie zostaly ujęte w art. 29 Prawa budowlanego, który zawiera enumeratywny katalog inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę. Skoro więc przed dniem 28 lipca 2005 r. nie był dopuszczalnym montaż urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na podstawie zgłoszenia a nie istniał jednocześnie przepis pozwalający na montaż bez pozwolenia na budowę, to bezspornym jest, iż musiała zostać uzyskana decyzja w tym względzie. Tym samym koniecznym było wydanie decyzji zgodnie z art. 46 i nast. Prawa ochrony Środowiska, bo budowa stacji telefonii komórkowej powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Skarżący podniósł, ze nie sporządzono raportu oddziaływania na Środowisko tej inwestycji, a obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę wynika z Prawa ochrony Środowiska (Iex specialis wobec Prawa budowlanego).

..............................

Zgodnie z art. 141 § 4 P.p.s.a. ponownie rozpatrując sprawę organ I-instancji winien ponownie dokonać kontroli legalności zrealizowanej inwestycji polegającej na montażu urządzeń radiokomunikacyjnych stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej na kominie ceglanym kotłowni Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Płaza przy ul. Wiosny Ludów 4.


czytaj oryginał, .pdf, 490,2 KB