umtsno.de

Walcz z mafią telefonii komórkowej
Wrocław, str. gł. Sztabowa str. gł. Sztabowa str. 31


Opinia i protest mieszkańców dotycząca nierzetelnego Raportu oddziaływania na środowisko instalacji urządzeń na Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej sieci Era

4.3.2007r.

plik oryginalny, .doc, 107,8 KB

Opiniowany raport oddziaływania na środowisko ww. stacji bazowej telefonii komórkowej jest wykonany niezgodnie z wymaganiami prawa i jest sprzeczny z aktualnym stanem wiedzy w zakresie oddziaływań pól elektromagnetycznych (e-m) na środowisko. A zatem wydane na jego podstawie postanowienia i decyzje dotyczące budowy i eksploatacji ww. stacji są nieważne
Społeczny Komitet Protestacyjny Wrocław, dnia 22 lutego 2007 r.
"NIE! DLA WIEŻY"
53-126 WROCŁAW
(adresy do korespondencji
jak niżej)


Sz.Pan Jan Szyszko
Minister Środowiska
Ministerstwo Środowiska
ul.Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Dotyczy Raportu o przedsięwzięciu: Stacja Bazowa Telefonii Cyfrowej śieci Era nr 46277 Wrocław Krzyki, zlokalizowanej przy ul.Sztabowej 101 we Wrocławiu , działka nr 49/2, AM-37, obręb Południe

W związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: Stacja Bazowa Telefonii Cyfrowej 46277 Wrocław oraz wydanym Postanowieniem przez Wojewodę Dolnośląskiego, wyrażamy naszą opinię i protest w sprawie ww. inwestycji oraz Raportu oddziaływania na środowisko instalacji urządzeń na Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej sieci Era Wrocław 46277.05 Krzyki U, opracowanego przez p. mgr Annę Warżałę.

Operator telefonii komórkowej sieci ERA GSM aktualnie w Polsce nie może być wiarygodny dla organów administracji publicznej z uwagi na liczne naruszenia prawa a szczególnie za narażenie zdrowia i życia monterów przedsiębiorstwa "Gawinex" z Rybnika (firma jest autoryzowanym partnerem operatora, mimo że prokurator się nią zajmuje) oraz ze względu na przedstawienie nierzetelnego Raportu, zawierającego wiele nieścisłości oraz jak się wydaje nawet błędów merytorycznych.

Z uwagi na skalę protestów w Polsce oraz liczne sygnały o masowych zachorowaniach (szczególnie dotyczy chorób nowotworowych) i zgonów przy stacjach bazowych telefonii komórkowej organ administracji publicznej prowadząc sprawę musi wiedzieć, iż po potwierdzeniu się jednoznacznym masowego eksperymentu biologicznego to osoba odpowiedzialna za decyzje poniesie odpowiedzialność karną i cywilną z uwagi, iż operator uniknie odpowiedzialności zasłaniając się autorami raportu i urzędnikami.
Pragniemy jeszcze zwrócić uwagę, iż autor rzekomego raportu nie opiera się na aktualnym poziomie wiedzy naukowej, medycznej tylko snuje domysły.

Jedyną jego obroną jest fakt ustalenie normy na poziomie 0,1 W/m2 gdzie jest całkowity zakaz przebywania ludności nawet na chwilę i nawet nie podaje, co będzie w sytuacji, kiedy natężenie pola e-m wyniesie 0,099 W/m2. Nie można domniemywać, iż stacja bazowa telefonii komórkowej jest bezpieczna, operator ma to jednoznacznie zagwarantować.

Oddziaływanie stacji bazowych telefonii komórkowej na środowisko to przede wszystkim wysyłanie promieniowania do otoczenia sztucznie modulowanych, pulsujących pól elektromagnetycznych o charakterystykach obcych dla istot żywych.

Na parametry promieniowania słonecznego istoty żywe przystosowywały się miliony lat, na pulsujące sztuczne pola e-m tego przystosowania niezależnie od wartości natężenia pola nie ma.

O szkodliwości stacji bazowych telefonii komórkowych na organizmy ludzkie już się nie dyskutuje, one są po prostu szkodliwe, a dodatkowo o tym świadczy fakt, iż w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399) zabrania się lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne.

W Polsce nie prowadzi się badań, operatorzy tego nie chcą oraz co najważniejsze, naukowcy nie mogą potwierdzić, iż stacje bazowe telefonii komórkowej są bezpieczne.

Użycie przez autora nazwy "raport o oddziaływaniu stacji bazowej na środowisko" nosi znamiona przestępstwa z uwagi, iż taki dokument jest sporządzany w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, co potwierdza stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego zawarte w piśmie z dnia 01.03.2006 roku gdzie jednoznacznie potwierdza, iż raport powstaje zgodnie z art. 53 w związku z art. 32 i art. 33 ustawy Prawo ochrony środowiska.

"Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy do obowiązków organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (a w poprzednim stanie prawnym do wydania decyzji na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w brzmieniu przed nowelizacją z 2005 r.). Uczestnictwo społeczeństwa dotyczy zawsze konkretnie zindywidualizowanej sprawy, a ponadto zgłoszenie udziału musi nastąpić w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości".

Firma nie jest upoważniona do przedłożenia Raportu w rozumieniu ustawy, ponieważ nie jest organem administracji publicznej. Dokument przedłożony przez nią przed wszczęciem postępowania nie może nosić miana Raportu. Należy go potraktować jako stanowisko strony, opracowane pisemnie na jej zamówienie i przez nią opłacone.

Organ prowadzący postępowanie (a nie jedna ze stron) powinien zasięgnąć opinii, tzn. zlecić opracowanie raportu. W przeciwnym wypadku konsekwentnie każdy dokument przedłożony przez którąkolwiek ze stron postępowania traktujący merytorycznie przedmiot sprawy należałoby potraktować na równi z tzw. raportem wykonanym na zlecenie operatora sieci telefonii komórkowej.

Poza tym przy sporządzaniu raportu są wymagane wiadomości specjalne, co wiąże się z bardzo dokładną i wnikliwą analizą całości materiału z uwagi na to, iż stawką jest zdrowie i życie ludzi. Wyklucza to przypadkowość i dowolność oceny jak również doboru osób raport wydających.

Raport bezwzględnie powinien być oparty na podstawie dostępnej aktualnej wiedzy naukowej w tym medycznej, z uwzględnieniem wszelkich dostępnych publikacji. Jest to szczególnie istotne, ponieważ mamy działające w Polsce stacje bazowe telefonii komórkowej od roku 1997 i ogromną zachorowalność wokół nich między innymi w Rybniku, Słupsku i inne miejscowościach. Powyższe dotyczy stacji bazowych o mocy 2-3 tys. W.

Autor tego rzekomego raportu p.mgr Anna Warżała nie oparła się na jakkolwiek literaturze medycznej, naukowej, wobec czego albo jest wybitnym naukowcem albo próbuje oszukać organ prowadzący sprawę, lub jest zupełną ignorantką, co jest najbardziej groźne dla naszej społeczności.

Dokument nieprawdziwy z uwagi na:

Pkt. 5.1 Raportu - Wpływ promieniowania e-m na organizmy

Cytujemy: "Przez wiele lat uważano, że urządzenia nadawcze stacji bazowych wypromieniowując do otoczenia energie elektromagnetyczną, która pomimo braku możliwości jonizacji cząsteczek, może przy wysokich częstotliwościach i natężeniach wywoływać w organizmach ludzkich efekt termiczny polegający na podwyższeniu ciepłoty tkanek. Efekt ten miałby doprowadzić do niszczenia struktur DNA, czy innych molekuł. Poprzez wiele prac wykazano jednak, że energia związana z tym efektem jest zbyt mała, żeby mogła doprowadzić do takich efektów."

Powyższe cytat z Raportu sugeruje, że autor rzekomego dokumentu to wybitny nieznany w Polsce naukowiec , który wie jak oddziałuje biologicznie i termicznie pole elektromagnetyczne. To, że pole powyżej normy jest niebezpieczne wiedzą wszyscy uczciwi lekarze, naukowcy a szczególnie potwierdza to: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej Dziennik Ustaw Nr 62 Poz. 566 z dnia 31 marca 2003 roku. W punkcie 5 mowa jest o trwałym uszkodzeniu zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w zakresie mikrofal i dłuższych fal radiowych a powodują to prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego z zakresu mikrofal i dłuższych fal radiowych.

W powyższym przypadku autorzy próbują zatuszować oddziaływanie biologiczne pól elektromagnetycznych poniżej normy, a postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko ma zapewnić taką gwarancję, czego autor dokumentu nie może zrobić.

O tym, że pole poniżej normy jest szkodliwe i niebezpieczne mówi poniżej cytowana ustawa, która nie wymaga komentarza.

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r.

o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (1)

Art. 38. 1. Na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się trzy rodzaje stref ochronnych, oznaczone literami "A", "B" i "C":

1) - w strefie ochronnej "A" zabrania się:
j) lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne,

2) - w strefie ochronnej "B" zabrania się:
c) lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej niż 500 m od granicy obszaru strefy ochronnej "A", uruchamiania punktów dystrybucji i składowania środków chemicznych, produktów naftowych i innych artykułów uciążliwych dla środowiska,

Już same dowody podane powyżej dyskwalifikują autora dokumentu, lecz trzeba sprawę dokładnie wyjaśnić i ustalić:

1. Jakie prawo pozwala mu sporządzać dokument i nazywać go "Raportem" o oddziaływaniu na środowisko z uwagi na to, iż później organy administracji publicznej są oszukiwane i opiniują ten nielegalny i nieprawdziwy tzw. Raport, przez co powstają konflikty społeczne i oskarżenia wobec instytucji państwowych o działaniu na szkodę społeczeństwa a wynika to jednoznacznie z bezprawnego działania firm podwykonawczych, które popełniając przestępstwa wprowadziły tysiące nielegalnych ocen oddziaływania na środowisko do obiegu prawnego. Prawo ochrony środowiska poprzez art. 11 nie dopuszcza żadnych odstępstw od przepisów i muszą być ściśle egzekwowane i przestrzegane.

2. Jakie placówki naukowe reprezentuje autor rzekomego raportu p.mgr Anna Warżała i gdzie prowadziła badania pozwalające jej twierdzić, iż stacje bazowe telefonii komórkowej nie oddziałują biologicznie ani negatywne tym bardziej, iż Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Łodzi twierdzi, że: nie przeprowadzano do tej pory żadnych rzeczywistych badań ludności zamieszkałej w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej a ankietowe badania potwierdzają szkodliwy wpływ stacji i ogromny wzrost zachorowań na raka między innymi: Słupsk, Rybnik, Świdnica, Gdańsk, Tychy, Brodnica.

Jeżeli Polscy naukowcy nie mogą potwierdzić, iż stacje bazowe telefonii komórkowej są bezpieczne, jak to ocenił autor rzekomego Raportu, należy to bezwzględnie ustalić oraz należy ustalić jednoznacznie, czy autor dokumentu ma rzeczywiście tak olbrzymią wiedzę, aby decydować o zdrowiu i życiu setek ludzi.

3. Należy zażądać dowodów na to, iż na podstawie aktualnej wiedzy naukowej oraz medycznej pole elektromagnetyczne o wartościach 0,099W/m2,. 0,08 W/m2, przy bezustannej ekspozycji jest całkowicie biologicznie obojętne dla organizmu i nie wywoła żadnych negatywnych skutków ubocznych.

4. Należy zażądać również gwarancji i zaświadczenia, iż jeżeli po wybudowaniu stacji bazowej telefonii komórkowej wystąpią choroby w jej pobliżu mające związek z oddziaływanie pola elektromagnetycznego autor raportu weźmie odpowiedzialność karną za to oraz bez postępowania sądowego wypłacą odszkodowanie każdej poszkodowanej osobie w wysokości 5 milionów złotych, (Jeżeli są pewni nieszkodliwości stacji nie będą mieli z tym problemu).

5. Należy zażądać również oświadczenia, iż autor tzw. Raportu wyklucza jednoznacznie związek przyczynowo- skutkowy chorób i zgonów występujących w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej jako związanych z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

Zasadnym w tym wypadku jest, aby organ prowadzący sprawę zwrócił się do firmy podwykonawczej, aby pisemnie odpowiedziała na powyższe na podstawie aktualnej dostępnej wiedzy a w szczególności na podstawie przeprowadzonych badań w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej oraz zaświadczyła, iż są one bezpieczne a coraz liczniejsze doniesienia o masowym eksperymencie biologicznym i jego tragicznych skutkach są nieprawdziwe.

Autor Raportu w tym punkcie zajmuje się zagrożeniami stwarzanymi przez pola elektromagnetyczne, przytaczając kilka okrągłych zdań , w żaden sposób nie informując w jaki konkretny sposób , w tym przypadku ochrona będzie realizowana nie przytaczając żadnych, ale to żadnych propozycji dotyczących systemu ochrony przed promieniowaniem.

Ponadto dokument jest wadliwy z uwagi na:

Pkt.3.1 (str. 5)Raportu "Lokalizacja": Nie jest podana dokładna odległość inwestycji do budynków przy Al.Wiśniowej

Pkt.3.2 (str.7 )Raportu , dot. pochylenia wiązki e-m.

W Raporcie wymienia się, że to pochylenie jest sterowane (dozorowana) elektrycznie. Sterowanie elektryczne wiązki pola e-m gwarantuje niestałość wyników - monterzy podczas pomiarów mogą nastawić wiązkę pem, żeby biła w niebo, a potem znowu ją zdalnie pochy

Tylko wtedy można analizować wartości z raportu oddziaływania na środowisko jako faktycznie występujące. Dlatego też sądy szwajcarskie w 2005 r. doszły do wniosku, żeby te nachylenia były sprawdzalne, muszą być sterowane mechanicznie, właściwie zabezpieczone i zaplombowane, co daje możliwość rzetelnej kontroli przez uprawnione do tego organy lub osoby. Takich informacji brakuje w Raporcie.

Str 6 - Nie podaje się ilości anten radiowych oraz jakie to będą anteny.

Str 8 - z tabeli nr 3 wynika, że sumaryczna moc promieniowania anten AS2 azymut 170 grad, AS2 azymut 230 grad i AS2 azymut 290 grad wynosi 371,21 W, moc izotropowa 11.177,37 W to jest 34,38% całej mocy stacji bazowej. To zdecydowanie nawet przewyższa polskie normy (patrz załącznik z wykresem). W art. 121 Prawa istnieje sformułowanie :

"Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez: 1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach,".

Pkt.4 Raportu -Warianty planowanego przedsięwzięcia

Czytając ten punkt "... zagęszczenie sieci i instalacja urządzeń na stacjach bazowych prowadzi do zmniejszenia emisji pól e-m do środowiska..." odnosi sie wrażenie, że inwestorzy stacji bazowych są dobrodziejami, myślącymi wyłącznie o ludziach, a nie o własnej kieszeni. Jak będzie wyglądało nasze miasto pokryte "...strukturą szkieletową tworzącą sieć stacji bazowych..."? Gdzie będą te kolejne stacje?

Poza tym są nieścisłości w Raporcie (możliwe, że zamierzone): w załączniku nr 1 Raportu "Lokalizacja stacji bazowej ..." wyraźnie widać, że wieża zlokalizowana jest przy ul. Sztabowej, a na wyrysie z mapy ewidencyjnej tegoż Raportu wieża znajduje się po przeciwnej stronie boiska MOSIR, tj. przy al. Wiśniowej (tam zresztą, gdzie została postawiona bez naszej wiedzy w ciągu kilku dni w 2005 r.). Chociaż faktycznie nr działki w obu przypadkach jest ten sam - 49/2.

O co tu chodzi? Czy nie jest to świadome zagmatwanie sprawy?

Po raz kolejny żądamy wyjaśnienia kto jest odpowiedzialny za wydanie pozwolenia na postawienie ww. wieży w 2005 r. z pominięciem jakiegokolwiek trybu społeczno-administracyjnego.

Przypominamy, że na nasze odwołanie od decyzji o lokalizacji inwestycji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu , SKO uchyliło zaskarżoną decyzje w całości (decyzja SKO 4122/219/05/06 z dnia 15.02.06) oraz następnie Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Decyzją 72/2006 z dn.04.07.06 umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji tej inwestycji na działce nr 49/2, AM-37 przy ul.Sztabowej 101 jako bezprzedmiotowe (Decyzja - w załączeniu)

Dot.pkt.5.7 - Krajobraz oraz Pkt.5.9 -Wpływ planowanej inwestycji na warunki zabudowy i zagospodarowania

Wydaje się też celowym zatajenie prawdy o infrastrukturze wokół obiektu. Autor Raportu "zapomniała" dodać, że w kierunku zachodnim bezpośrednio za "zabudowaniami niemieszkalnymi' w odległości 80 m znajduje się duży szpital, w stronę południowo-wschodnią - przy Al. Wiśniowej Zespół Szkół, a w stronę północna - piętrowe bloki mieszkalne przy ul.Sztabowej. Jest to szczególnie ważne ze względu na to, że stacje bazowe nie emitują pe-m z "aptekarką dokładnością".

A poza tym, stwierdzenie "wieża stanowi lekką, smukłą konstrukcję inżynierską...niewidoczną w widokach dalekich i słabo widoczna w widokach bliskich" zakrawa na kpinę, szczególnie na tle zabytkowej Wieży Ciśnień oraz widoków z naszych okien (przykładowe foto - w załączeniu).

Co dotyczy innych kierunków, pragniemy zwrócić uwagę, że pola elektromagnetyczne o parametrach wyższych od dopuszczalnych w wolnej, niedostępnej dla ludzi przestrzeni na obszarze zurbanizowanym, niezależnie od parametrów te pola charakteryzujących, obniżają wartość przyległych działek poprzez ograniczenie wysokości inwestycji budowlanych.

Gwoli przykładu dla władz Gminy: ponadnormatywne pole em występujące na wysokości powyżej 20 m, uniemożliwia przyszłe inwestycje na sąsiednich działkach o wysokościach powyżej 20m i tym samym wpływa na przyszły plan zagospodarowania przestrzennego i wartość ziemi nie należącej do posiadaczy stacji bazowych, emitujących niebezpieczne pole elektromagnetyczne na obszarze zamieszkałym.

Dot.pkt.8 Raportu - Monitoring planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji. Inwestor sam potwierdza, że jest to przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko, ale jednocześnie nie podaje sposobu pomiaru mocy pracy anten (powinien być wstawiony licznik mocy i to nie tylko dla anten, ale tak aby można było zadeklarowaną maksymalną moc jednoznacznie sprawdzić), możliwości kontroli, sposobów zabezpieczenia. Odnosi się wrażenie, że autor Raportu unika celowo i świadomie tego tematu, dając tym samym operatorowi zupełną dowolność w regulacji mocy anten stacji bazowej.

Dot.pkt.9 Raportu -
- nie uwzględnianie w modelach rachunkowych tak zwanych odbić od przeszkód.

Z powodu odbić fal em od ścian budynków, od dachu, czy okolicznych gór może powstać lokalne zogniskowanie się i wzmocnienie pól elektromagnetycznych w jednym miejscu. Jak na przykład bezpośrednio pod anteną.
Takie wzmocnienie pola może przekraczać tam wartości pola wiązki głównej.

- nie uwzględnianie w modelach rachunkowych "listków ubocznych" jak na rys., które dają szczególne wzmocnienie natężenia pola e-m w małych odległościach do 20 metrów na którym są wzmocnienia w granicach do 10 metrów spowodowane uwzględnieniem też małych listków od tej śmiercionośnej koniczynki..

- nie uwzględniania się w modelu rachunkowym raportu tak zwanego nachylenia mechanicznego anteny (dot..również p.3.2 Raportu).

- W Raporcie nie uwzględniono czasu narażenia, co jest niezgodne z art.52 ust.1 pkt.6 Prawa. W opracowaniu przyjęto jako kryterium oddziaływań tylko gęstość strumienia mocy pola e-m, co jest dużym uproszczeniem. Wiadomo np., że w przypadku skażeń chemicznych wpływ na organizm ma ilość substancji powodującej skażenie. Natomiast w przypadku wszelkich promieniowań, czynnikiem szkodliwym jest energia. Wartość energii wyraża się wzorem:

E = P x t
gdzie
P - moc promieniowania, która zależy od gęstości strumienia mocy pola e-m
(należy tu zastrzec, że szkodliwość działania energii wystąpi przy wartościach
mocy P wyższych od mocy pól naturalnych)
t - czas ekspozycji na pola e-m

Moc P jest czynnikiem statycznym, który bez czynnika czasu nie jest energią i nie wywoła żadnych skutków. Dopiero działanie pola w czasie t może się objawiać określonymi skutkami, które są zależne od wartości energii i z powyższego wzoru widać, że będą one wzrastać zarówno ze wzrostem mocy P, jak i czasu t. Działanie pól e-m na organizmy żywe przebiega w konkretnym odcinku czasu.

Nawet stosunkowo silne promieniowanie Rentgena (jonizujące) stosowane w diagnozach może nie być szkodliwe, gdy ekspozycja trwa bardzo krótko. Dotyczy to również krótkotrwałych rozmów przez telefony komórkowe, od których poziom pola e-m w rejonie głowy jest bardzo wysoki, nawet powyżej normatywny, to na ogół nie wywołuje odczuwalnych skutków. Dopiero dłuższe i częstsze używanie tego telefonu może wywołać określone dolegliwości, a nawet nowotwór.

Kolejnym gołosłownym twierdzeniem jest:
Pkt.12 (str.25) mówiący : "...pola elektromagnetyczne o gęstości mocy większej niż 0,1 W/m2 od anten stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci era wystąpią wyłącznie w WOLNEJ przestrzeni niedostępnej dla ludzi..."oraz p.10 (str 25)"...stwierdza się, że narażenie ludzi i środowiska na działanie pól elektromagnetycznych od stacji bazowej 46277.05 Krzyki nie wystąpi."
Całkowicie gołosłowne twierdzenie, nie poparte dowodami tym bardziej, że autorka tego dokumentu nie posiada odpowiedniej wiedzy do tego typu twierdzeń a świat nauki mówi:

Profesor dr n.med.Włodzimierz Klonowski , docent Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ekspert Polskiej Izby Ekologii

Nie ma obecnie żadnej wątpliwości, że pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia techniczne, w szczególności przez anteny nadawcze, mają negatywny wpływ na środowisko i na zdrowie mieszkańców. Wpływ ten zależy od bardzo wielu czynników, nie tylko od parametrów urządzenia nadawczego takich jak częstotliwość i moc emitowanych sygnałów, ale także od ukształtowania terenu, stanu atmosfery, i oczywiście stanu organizmu czy nawet jego poszczególnych komórek.

Najtrudniejsze do oceny są wpływy długotrwałego, ciągłego poddania działaniu pola, które mogą bardzo różnić się od wpływu krótkotrwałego działania pola o odpowiednio większym natężeniu. Przy ocenie dopuszczalnej dawki pochłoniętego promieniowania elektromagnetycznego często uwzględniany jest jedynie tzw. efekt termiczny, tzn. lokalny wzrost temperatury tkanki.

Tymczasem znacznie ważniejszy ale bardzo trudny do oszacowania jest efekt informacyjny - żywy organizm jest układem bez przerwy pompowanym energią pochodzącą z procesów biochemicznych, jednak ptaki prawdopodobnie posiadają "czujniki" pola elektromagnetycznego), docierające fale elektromagnetyczne stanowią raczej "szum informacyjny", zakłócający normalne funkcjonowanie. Dlatego nawet natężenia lub dawki promieniowania niższe od przyjętych ustawowo norm mogą wywoływać trudne do przewidzenia skutki w środowisku i wpływać negatywnie na zdrowie.


Praca uniwersytetu wiedeńskiego, 2002 W Austrii badania Kundi i inni, wykazały bezpośrednią zależność pomiędzy natężeniem pola elektromagnetycznego PEM, a objawami sercowo-naczyniowymi, czyli jak w definicjach choroby mikrofalowej
KUNDI, M. (2002): Erste Ergebnisse der Studie über Auswirkungen von Mobilfunk-Basisstationen auf Gesundheit und Wohlbefinden. Bericht des Instituts für Umwelthygiene der Universität Wien.

Praca uniwersytetu Walencja, 2002 W Hiszpanii stwierdzono znaczącą zależność pomiędzy natężeniem PEM a bólami głowy, nudnościami, brakiem apetytu, złym samopoczuciem, zaburzeniami snu, przygnębieniem, zaburzeniami koncentracji oraz zawrotami głowy.

NAVARRO EA., SEGURA J., PORTOLES M., GOMEZ-PERRETTA de MATEO C. (2003): Das Mikrowellensyndrom: Eine vorläufige Studie in Spanien. Electromagnetic Biology an Medicine (früher: Electro- and Magnetobiology) 22(2): 161-169

Praca badawcza na zlecenie rządu holenderskiego, 2003 "Niederländische Regierungs-Studie", (TNO Laboratory, The Hague, NL) udowadnia zespół zaburzeń psychiczno-neurologiczno-wegetatywnych.

Praca Tel-Aviv-University, Izrael, 2004
Według badań, w otoczeniu stacji bazowych w Netania-Izrael w półłuku w odległości 350 m. od stacji telefonii komórkowej zwiększa się ponad czterokrotnie częstość występowania nowotworów (w stosunku do występowania raka w całym mieście- współczynnik 1). Czas obserwacji wynosił 3 do 7 lat w Netania.

Cancer near a cell-phone transmitter station. International Journal of Cancer Prevention, VOLUME 1, NUMBER 2, APRIL 2004 Increased Incidence of Cancer near a Cell-Phone Transmitter Station by Ronni Wolf and Danny Wolf.

Takich przykładów można przytoczyć wiele.

Z uwagi, iż decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dotyczy sprawy o najwyższej wartości, jaką jest zdrowie i życie ludzi wnoszę o bardzo dokładną i staranną analizę całego przedstawionego materiału.

Godne najwyższej uwagi jest
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 lipca 2004 roku (sygn. akt 7/IV SA, 3475/02) oraz z dnia 17 grudnia 2002 roku (sygn. akt IV SA 2807/01) podkreślił:

Wydając decyzje organ powinien opierać się na okolicznościach faktycznych a nie na domniemaniu, iż w przedmiotowej sprawie (identycznej jak ta) szkodliwe oddziaływanie promieniowania jest teoretycznie wykluczone.

Opiniowany raport oddziaływania na środowisko ww. stacji bazowej telefonii komórkowej jest wykonany niezgodnie z wymaganiami prawa i jest sprzeczny z aktualnym stanem wiedzy w zakresie oddziaływań pól elektromagnetycznych (e-m) na środowisko. A zatem wydane na jego podstawie postanowienia i decyzje dotyczące budowy i eksploatacji ww. stacji są nieważne


1. Larysa Rudzka
Al.Wiśniowa ,61
53-126 Wrocław
2. Ewa Czepkowska
Al.Wiśniowa ,65
53-126 Wrocław
3. Elżbieta Czepkowska-Pawlak
Al.Wiśniowa ,65
53-126 Wrocław
4. Tadeusz Lewandowski, Jacek Lewandowski
Aleja Wiśniowa 67
53-126 Wrocław
5. Zofia Strucka
Aleja Wiśniowa 67
53-126 Wrocław
6. Zygmunt i Olga Nikodem
Aleja Wiśniowa 69
53-126 Wrocław
7. Lech Bijerman
Aleja Wiśniowa 69A
53-126 Wrocław
8. Adam Janiszek
Al.Wiśniowa 71
53-126 Wrocław
9. Anna Janiszek
Al.Wiśniowa 71
53-126 Wrocław
10. Artur Szczudło
Al.Wiśniowa ,71A
53-126 Wrocław
11. Bożena Wieleba
Al.Wiśniowa ,73
53-126 Wrocław
12. Stanisław Wieleba
Al.Wiśniowa ,73
53-126 Wrocław
13. Kazimierz i Urszula Kempińscy
Justyna i Dariusz Kempińscy
Al.Wiśniowa 77/1
53-126 Wrocław
14. Joanna i Wojciech Makar
Al.Wiśniowa 77/1
53-126 Wrocław


Pismo otrzymują:

1. p. Bogdan Zdrojewski
Prezydent Wroclawia
Ul.Sukiennice 9
50-107 Wrocław


2. p.Krzysztof Grzelczyk
Wojewoda Dolnośląski
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław

3. p.Andrzej Wojtyła
Główny Insektor Sanitarny
Państwowa Inspekcja Sanitarna
ul.Długa 38/40
00-238 Warszawa

4. p.Barbara Zdrojewska
Radna Rady Miejskiej Wrocławia
ul. Sukiennice 9
50-107 Wrocław