umtsno.de


Wrocław, Wojszyce strona główna


Walcz z mafią telefonii komórkowej

iddd.de: 21.7.07
Wrocław, Wojszyce, 6.12.07, Pismo pana Jerzego Gdańca z wydziału Środowiska i Rolnictwa wraz ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego


Stanowisko rady, plik oryginalny, pdf, 118,8 KB

w związku z listem pana Gdańca, .doc, 166 KB

Komentarz do stanowiska radyTutejszy Wydział pragnie serdecznie podziękować za zajęcie stanowiska w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr WRO1133, zlokalizowanej przy ul. Parafialnej 28-30 we Wrocławiu (działka 8, AM 10, obręb Wojszyce).

Organ rozumie zaniepokojenie okolicznych mieszkańców budową stacji bazowej, ponieważ od wielu lat szczególne emocje związane są z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego. Jedną z przyczyn rosnącego zainteresowania problematyką oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na ludzi, jest gwałtowny rozwój systemów radiokomunikacji ruchomej, w tym przede wszystkim telefonii komórkowej.

Nawiązując do pisma z dnia 17.11.2007r. przesłanego do Wydziału Środowiska i Rolnictwa drogą elektroniczną, tut. Wydział informuje, co następuje:

1. Wniosek złożony dnia 30.04.2007r. przez Pana Wojciecha Dziela reprezentującego firmę P4 Sp. z o.o., dotyczy jedynie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, ponieważ jak wynika z art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2006, Nr 129 poz. 902 ze zmianami) realizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu w/w decyzji.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stanowi zakończenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

3. Decyzja środowiskowa jest wydawana jedynie dla przedsięwzięć, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz dotrzymują standardy jakości środowiska. Jeżeli planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Organ nie może odmówić jej wydania.

4. Zgodnie z art. 46a ust 4 ustawy Poś, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie jest wymagane złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane czyli w/w decyzja nie rodzi praw do terenu. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana zgoda właściciela nieruchomości (jednak bez jego zgody zamierzenie inwestycyjne nie dojdzie do skutku).

5. Decyzja środowiskowa stanowi załącznik do wniosków: o wydanie pozwolenia na budowę, przyjęcie zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, w odniesieniu do inwestycji, które są wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573, z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2007r., Nr 158, poz. 1105).

6. Organ może umorzyć postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, na podstawie art. 105 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), jedynie w przypadku gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe lub gdy wystąpi o to strona, na której wniosek postępowanie zostało wszczęte.
Na dzień dzisiejszy nie zaistniały przesłanki do umorzenia przedmiotowego postępowania.

Tutejszy Wydział pragnie również podziękować za zebranie, przetłumaczenie i przesłanie materiałów dotyczących szkodliwości pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzi, jednakże przy wydawaniu decyzji środowiskowych Organ ma obowiązek opierać się na oficjalnych dokumentach i przepisach prawa.

W załączeniu przesyłamy Stanowisko Komisji Higieny Radiacyjnej Rady Sanitarno ? Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym w sprawie potencjalnej szkodliwości pól elektromagnetycznych (PEM) emitowanych przez urządzenia bazowe telefonii komórkowe, które mamy nadzieję, wyjaśni wątpliwości i pomoże w ocenie rzeczywistego zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym.

Informujemy ponadto, iż Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia prowadzi szkolenia dla rad osiedli, dotyczące ochrony przed polami elektromagnetycznymi. W związku z powyższym, o ewentualnej chęci uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu, proszę poinformować tut. Wydział.

Na Pańskie życzenie niniejsza korespondencja może zostać przesłana również za pośrednictwem poczty.

Z poważaniem

Jerzy Gdaniec
p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału