umtsno.de


Wrocław, Wojszyce strona główna


Walcz z mafią telefonii komórkowej

iddd.de: 21.7.07
Wrocław, Wojszyce, Wybrane ważne fakty z załączonych dokumentów.

plik oryg. "Parafialna" .pdf, 690,7 KB, 19 lipca 2007 r.

plik oryg. "Sokołowski" .pdf, 201,9 KB, 9 lipca 2007 r.

pliku oryg. "Staszczyński" .pdf, 152,8 KB, 9 lipca 2007 r.

pliku oryg. "Marciniak".pdf, 152,8 KB, 28 czerwca 2007 r.Z pliku oryginalnego "Parafialna" .pdf, 690,7 KB, 19 lipca 2007 r.

Wysłać zawiadomienie do losowo wybranych osób -niekoniecznie z bezpośredniego sąsiedztwa.

Wyrys należy odpowiednio "podrasować" pod Decyzję - zakleić dom Sokołowskiego i wymazać budynki na działce, na której ma stanąć maszt.Z pliku oryginalnego "Sokołowski" .pdf, 201,9 KB, 9 lipca 2007 r.

Sposób w jaki dąży inwestor i urzędy do realizacji tej inwestycji budzi uzasadnione podejrzenia, że zostanie zrealizowany z naruszeniem obowiązującego prawa.

Wybiórczo poinformowano strony o zapadłym postanowieniu.

Pominięto Dorotę Marciniak, Seweryna Marciniaka, Alicję Witkowską
i właścicieli budynków, które są znacznie bliżej niż powiadomiony o decyzji ja (mieszkam ok. 80 m od wieży), pozbawiając tym samym ich udziału w postępowaniu co stanowi obrazę art. 10 § 1 kpa. Nie dopełniono zatem obowiązku zawiadomienia stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, że zachowanie tego wymogu nie jest pozostawione uznaniu organu, lecz stanowi bezwzględny obowiązek ( por. wyrok NSA z dnia 13 lutego 1986r. II SA 2015/85, ONSA 1986/1/13, wyrok NSA z dnia 29 stycznia 1992r. SA/Ka 963/91, niepublikowany).
W promiemiu 80 m -co obrazuje załączona mapka, w takiej samej odległości jak moje mieszkanie jest czternaście domków jednorodzinnych, których właściciele złożyli uzasadniony protest (w załączeniu).

Nie zostałem również zawiadomiony o wszczęciu postepowania w sprawie budowy stacji P4 WRO (w załączeniu)

Autor raportu "O Oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" mgr inż Paweł Krychowiak nie dokonał oszacowania poziomów PEM emitowanych przez stację w miejscach dostępnych dla ludności i nie przeprowadził żadnej analizy oddziaływania tych pól na środowisko i ludzi, co powinno stanowić właściwą treść raportu.

Powyższe opracowanie nie spełnia wymagań prawnych, wobec czego nie może być podstawą do wydania decyzji dotyczącej budowy przedmiotowej stacji bazowej.

Wywody i wnioski w opiniowanej dokumentacji są błędne, ponieważ graniczną wartość dopuszczalną potraktowano jako probierz braku zagrożenia i przyjęto, że pola nie przekraczające tej wartości nie mają szkodliwych oddziaływań biologicznych.

Przesłanką szkodliwego działania stacji jest również to, że prawo przewiduje udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania stacji na środowisko. Gdyby stacja nie miała szkodliwego oddziaływania, taki udział byłby zbyteczny. Przez swój udział w postępowaniu społeczeństwo może się zgodzić na budowę stacji akceptując ryzyko zdrowotne stwarzane przez tą stację, dla dostępu do telefonii komórkowej.

Ludność zamieszkała w pobliżu stacji nadawczych jest narażona bezustannie na PEM o stosunkowo wysokim poziomie Dlatego ryzyko zdrowotne dla tej ludności wzrasta z upływem czasu.

Poza wykazanymi wyżej uchybieniami opiniowany raport nie spełnia innych wymagań prawnych:

-nie ma opisu ani analizy oddziaływań biologicznych długoterminowych, skumulowanych i in.,
-zignorowano problem konfliktów społecznych związanych z budową i eksploatacją stacji.
-Nie uwzględniono istniejących obaw i protestów ludności zaniepokojonej stwarzaniem zagrożenia zdrowia i spadkiem cen nieruchomości położonych w pobliżu stacji.
-brak jest wymaganej prawem (art. 52 ust. 1 p. 12) propozycji monitoringu oddziaływania stacji na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez mgra inż. Pawła Krychowiaka jest nierzetelny gdyż nie uwzględnia stanu rzeczywistego jak i planowanego a mianowicie: Zgodnie z Decyzją Prezydenta Wrocławia 860/2005 WAB.P3/MZ/17383/7335/59/B/05) z dnia 05.12.05 dla terenu położonego przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 75-77 we Wrocławiu, oznaczenia geodezyjne: działka nr 7, AM-10, obręb Wojszyce oraz części działek nr 9, 1,2 i 3, AM-10, obręb Wojszyce dla Inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego -wielorodzinnego z usługami i handlem w parterze, z terenem przyległym, drogami dojazdowymi, parkingami, terenami zielonymi oraz elementami infrastruktury technicznej.

Budowa wieży w linii zabudowy koliduje z w/w Decyzją, gdyż przekreśla sens realizacji tego zamierzenia -nikt nie zamieszka w sąsiedztwie stalowego potwora siejącego promieniowanie. Naraża to również mój interes finansowy. Ceny mieszkań nie zrekompensują moich nakładów inwestycyjnych -poniosę ewidentne straty..

Karol Leszek Sokołowski
52-232 Wrocław
ul. Gen. Grota-Roweckiego 75/79Z pliku oryginalnego "Staszczyński" .pdf, 152,8 KB, 9 lipca 2007 r.

Wg Raportu NIKu znak pisma NIK KSR 41015/04 Nr ewid. 113/2005/P04117/KSR z sierpnia 2005 roku "We wszystkich poddanych analizie ocenach, ich autorzy stwierdzali, że projektowane stacje nie stanowią zagrożenia dla ludzi, nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska naturalnego i mogą otrzymać pozytywną decyzję organów administracji, dotyczącą ich lokalizacji. Oceny oddziaływania na środowisko, poddane podczas kontroli analizie, dotyczyły przeważnie pojedynczych stacji bazowych telefonii komórkowej lub dwu zawieszonych na jednej wieży. W żadnej z ocen nie zamieszczono informacji o lokalizacji i charakterystyce najbliższych urządzeń/instalacji radiokomunikacji, znajdujących się w otoczeniu planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej."

Nie uwzględniono zatem nakładanie się pól PEM od już istniejących instalacji sieci komórkowej, linii wysokiego napięcia itp.

Celem inwestycji jest zapewnienie łączności przez metodyczne pokrycie miejsca pobytu ludzi promieniowaniem elektromagnetycznym, którego zasięg wynosi około 30 km. Właśnie z tego względu anteny umieszcza się w odpowiedniej konfiguracji i na odpowiedniej wysokości, a nie ze względu na ochronę zdrowia, jak stwierdzono w raporcie.

Promieniowanie to jest nośnikiem informacji, wypełnia przestrzeń komunalną, w tym prywatne posesje, sypialnie, co jest zamierzone. Ale przy tym wnika ono do ciała człowieka i ingeruje w funkcjonowanie bioukładów, co z czasem prowadzi do schorzeń

Ludzie są bezustannie napromieniowani mikrofalami bez ich wiedzy i zgody, poza tym są dezinformowani przez rzeczników inwestora. Są oni zniewolonym obiektem masowego eksperymentu (według wydawnictwa PE (45)).

Poza błędną interpretacją zapisów prawnych autor przemilcza i ignoruje liczne doniesienia dotyczące szkodliwego działania stacji bazowych.

Bogdan Staszczyński
52-233 Wrocław
ul. Parafialna 32/34Z pliku oryginalnego "Marciniak".pdf, 152,8 KB, 28 czerwca 2007 r.

Przyległe do działki tereny są przeznaczone pod zabudowę

Plan przestrzennego zagospodarowania terenu nie przewidywał budowy Stacji. W tym rejonie jest planowana budowa dużego osiedla domów w zabudowie szeregowej w bezpośrednim sąsiedztwie "za płotem" stacji.


Należy zatem spytać przyszłych mieszkańców z BEZPOŚREDNIEGO sąsiedztwa czy chcą jej budowy.


W tym rejonie są już dwie stacje (w bliskiej odległości), linia energetyczna i sieć Wi-Fi. Teren pod budową jest na podejściu do lądowania samolotów emitujących fale radiowe.

Uwaga Krzysztof Puzyna: przy lotnisku planowana stacja telefonii komórkowej powinna mieć dodatkową ekspertyzę czy nie zakłóca pilotujących systemów lotniczych (wymaga tego pewnie -gdyż jest to logiczne, prawo bezpieczeństwa lotniczego...)

Dorota i Seweryn Marciniakowie, Alicja i Krzysztof Witkowscy
52-233 Wrocław
ul. Parafialna 37