umtsno.de


Stowarzyszenie Prawo do Życia


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Panie Krzysztofie ludzie już protestują w Żorach | Historyczna decyzja | Pozdrowienia dla PLUS GSM| Operatorzy skarżą się na stronę internetową |Donos z księgi gości | Policja Miejska w Żorach przepędziła bandytów Polkomtela | Pan Socha przyznał | Plus GSM w Żorach zatrzymany 1/ Art. | Plus GSM w Żorach zatrzymany 2 | Żory; to jeden z największych przekrętów Polkomtel SA | idiotyzm Polkomtel SA | List protestacyjny stowarzyszenia "Prawo do Życia" | zdjęcia śmiertelnej wieży kościelnej w Żorach | Proszę pokazać, jednoznaczny dowód stacje na zgłoszenie (są ich setki) są nielegalne | Decyzja Prezydenta miasta Żory |Oddać kościół diabłom? | Zawiadomienie o wszczęciu postępowania | Żory - Petycja, w związku z historycznym wydarzeniem | Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2 | exCztery ewangelie mówią nie do sprzedaży kościołów na stacje bazowe | Uwaga promieniowanie ! zamiana kościoła na BTS | W rocznicę protestu Polkomtel wyniósł swoje urządzenia | Firmy m.in. "GAWINEX" z Rybnika wyłudziły setki decyzji od Państwowej Inspekcji Sanitarnej | Żory, kościół-BTS, wreszcie rozbiórka stacji ?Żory, kościół-BTS, wreszcie rozbiórka stacji ?

pwi 24.11.06

plik oryginalny, .pdf, 75,7 KB

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY
ŚRODOWISKA w KATOWICACH
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice

tel.(0-32) 251 -80-40, tel./fax 251-55-54
e-mail. sekretariat@katowice.pios.gov.pl
http://www.katowice.pios.gov.pl

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Dla Miasta Żory
ul. Wodzisławska 5/3
44-240 Żory

Katowice. dn. 17.11.2006
In.IV-7613/3113/2006/sb

W nawiązaniu do pisma tut. Inspektoratu z dnia 19.09.2006 r. znak: In.IV- 7613/2536/2006/sb, dotyczącego powstania stacji bazowych telefonii komórkowej zainstalowanych na dzwonnicy kościoła św. Stanisława w Żorach przy ul. Boryńskiej (należących do: Polkomtel S.A., PTC Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o.) uprzejmie informuję, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. W ramach ww. postępowania zwrócono się m.in. do Prezydenta Miasta Żory z prośbą o informacje w zakresie powstania ww. stacji bazowych.

Jak wynika z odpowiedzi Prezydenta Miasta Żory z dnia 20.10.2006 r. znak: UA.RA.AP.0114-79/05 (kopia odpowiedzi wraz z załącznikami stanowi załącznik do pisma) oraz ustaleń tut. Inspektoratu, ww. stacje bazowe powstały na podstawie zgłoszenia robot budowlanych polegających na montażu urządzeń nadawczo odbiorczych na wieży dzwonnicy ww. kościoła (PTK Centertel Sp. z o.o. oraz PTC Sp. z o.o. uzyskały jedynie pozwolenia na budowę pomieszczeń technicznych).

Zgodnie z następującymi wyrokami w podobnych sprawach:
- Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16.05.2005 r. sygn. OSK 1566/04,

- Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08.10.2004 r. sygn. IV SA 1043/03 (kopie wyroków w załączeniu), przepisy Prawa budowlanego podobnie jak i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w sprawach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na Środowisko, muszą być stosowane z uwzględnieniem przepisów ustawy - Prawo ochrony Środowiska, która ma w tych przypadkach pierwszeństwo.

Z powyższego ustalenia wynika, iż stacja bazowa telefonii komórkowej, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na Środowisko, z zasady powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu, co rodzi obowiązek ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż tylko w ramach tych procedur możliwe jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na Środowisko, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo ochrony Środowiska.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie stosownych działań wynikających z posiadanych kompetencji.

Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Katowicach

mgr Anna WrześniakFirmy wyłudziły setki decyzji od Państwowej Inspekcji Sanitarnej

19 lipca 2006

Proszę na stronie podkreślić, że firmy między innymi "GAWINEX" z Rybnika wyłudziły setki decyzji od Państwowej Inspekcji Sanitarnej aby budować nielegalne stacje bazowe telefonii komórkowej.

Opierając się na decyzję i pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z 12-go lipca 2006, które przesyłam można skutecznie wycofywać z obiegu prawnego lewe decyzje. Firmą GAWINEX zajmie się Prokurator.

Podziękowania za odważną decyzję należą się nowemu Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu panu Andrzejowi Wojtyła.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

plik do pobrania, .pdf, 74,6 KB


W rocznicę protestu Polkomtel wyniósł swoje urządzenia.

12.04.2006

Era i Centertel jeszcze działa, zobaczymy jak długo.

DECYZJA NR 25/2006

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1961 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 96 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2003 r Nr.207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

W związku z opróżnieniem budynku gospodarczego należącego do Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanislawa Biskupa Męczennika przy ul. Boryńskiej 43 z urządzeń obsługujących stacje bazową telefonii komórkowej BT-24559 operatora 'POLKOMTEL" S.A. UMARZAM POSTĘPOWANIE jako bezprzedmiotowe w sprawie zmiany sposobu użytkowania tego budynku.

plik do pobrania, .pdf, 147 KB
szybki przegląd: zrzut ekranowy

Zamiana kościoła w Żorach na BTS

25 luty 2006
patrz Oddać kościół diabłom?

Wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie zmiany sposobu użytkowania wieży kościelnej (dzwonnicy) przy ul. Boryńskiej 45 Św. Stanisława Męczennika na wieżę telefonii komórkowej. więcej