umtsno.de


Stowarzyszenie Prawo do Życia


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Historyczna decyzja | Operatorzy skarżą się na stronę internetową |Donos z księgi gości | Policja Miejska w Żorach przepędziła bandytów Polkomtela | Pan Socha przyznał | Plus GSM w Żorach zatrzymany 1/ Art. | Plus GSM w Żorach zatrzymany 2 | Żory; to jeden z największych przekrętów Polkomtel SA | idiotyzm Polkomtel SA | List protestacyjny stowarzyszenia "Prawo do Życia" | zdjęcia śmiertelnej wieży kościelnej w Żorach | Panie Krzysztofie ludzie już protestują w Żorach | Proszę pokazać, jednoznaczny dowód stacje na zgłoszenie (są ich setki) są nielegalne | Oddać kościół diabłom? | Zawiadomienie o wszczęciu postępowania | Żory - Petycja, w związku z historycznym wydarzeniem | Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2 | exCztery ewangelie mówią nie do sprzedaży kościołów na stacje bazowe | Uwaga promieniowanie ! zamiana kościoła na BTSZamiana kościoła w Żorach na BTS
25 luty 2006
patrz Oddać kościół diabłom?

Wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie zmiany sposobu użytkowania wieży kościelnej (dzwonnicy) przy ul. Boryńskiej 45 Św. Stanisława Męczennika na wieżę telefonii komórkowej.

Żory - Petycja, w związku z historycznym wydarzeniem

potwierdzającym przełom w parapsychologii z uwagi na nawiązanie łączności z osobą zmarłą w tym epokowym wydarzeniu zwracam się przez stronę (http://petycje.pl -
petycja została zdjęta) do pana Prezydencie Socha. W sprawie PTK Centertel przyznał pan tak jak pani Rynkiewicz, iż prowadzone postępowanie z udziałem osoby nieżyjącej było jak najbardziej prawidłowe w związku z tym mam następujące pytania z powodu ogromnej wagi tego wydarzenia.

1. W jaki sposób nawiązano łączność z panem Wincentym Kastą, który nie żył już od ponad roku (czy to pani Rynkiewicz była medium).
2. Gdzie wysyła się w takim wypadku korespondencję na cmentarz czy do Kancelarii Św. Piotra (proszę dokładnie sprecyzować).
3. W jaki sposób osoba nieżyjąca aktywnie uczestniczy w postępowaniu pozwolenia na budowę jak i w postanowieniu dotyczącym warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Czy dokonano ekshumacji zwłok?
4. W jaki sposób osoba nieżyjąca może złożyć skuteczne odwołanie.
5. Jak doszło do sytuacji, iż stroną w obu postępowaniach był pan Wincenty Kasta, który zgodnie z prawem nie żył i nie był właścicielem działki ?
6. Z uwagi, iż również w postępowaniu wszczętym w roku 2005 zastosował pan przepisy obowiązujące w roku 2002 czy jako Prezydent Miasta Żor może pan złożyć oświadczenie, iż uważa pan, że prawo może działać wstecz.
7. Z uwagi, iż wszystkie działające stacje na kościele Św. Stanisława nie mają wymaganego przez prawo przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wobec czego stanowią śmiertelne zagrożenie same w sobie niech pan publicznie przyzna, iż pan bezprawnie pobiera publiczne pieniądze i sprzedał pan swoich mieszkańców, pozbawił praw.
8. Proszę również o oświadczenie, iż Prezydent Miasta Żor jednoznacznie potwierdza, iż pomieszczenie techniczne PTK CENTERTEL nie wchodzi w skład stacji bazowej telefonii komórkowej.

więcej pod ---- petycja została
zdjęta
patrz też petycję
Przywrócenie PraworządnościDecyzja Prezydenta miasta Żory IKOS.ROSiR.DS.7617-17/05 z uwagi na wycofanie wniosku strony POLKOMTEL operatora sieci komórkowej PLUS GSM odpowiedzialnej za profanację kościoła św. Stanisława w Żorach
17 listopad 2005Proszę pokazać, jednoznaczny dowód, stacje na zgłoszenie (są ich setki) są nielegalne

10 Listopad 2005
To ogłoszenie potwierdza jednoznacznie iż stacje na kościele Św. Stanisława w Żorach są nielegalne i PLUS GSM jako pierwszy przyznał to, występując o pozwolenie na budowę.

Proszę pokazać, jednoznaczny dowód stacje na zgłoszenie (są ich setki) są nielegalne zdaniem samego operatora. Dziwne, przecież niedawno operator PLUS GSM twierdził, że wszystko legalne.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.Oddać kościół diabłom?

Jeśli jest nakaz rozbiórki stacji

telefonii komórkowej BT-24559 na kościele Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa przy ul. Boryńskiej 45 w Żorach to gdzie są dowody, że odwołanie operatora zostało zaakceptowane i na jakich podstawach, kto te odwołanie zaakceptował ?

Próby późniejszej legalizacji kościoła BT-24559 nie są w duchu prawa polskiego. Polkomtel SA powinien najpierw przywrócić kościołowi jego funkcje sakralne, czyli rozebrać promieniującą śmiercią w kościele stację bazową BT-24559, a dopiero wtedy ponownie pytać mieszkańców i wiernych, czy chcą oddać i przebudować kościół.

W innym wypadku nie jest to praworządność i wskazuje na korupcję od góry!

10 Listopad 2005

Krzysztof PuzynaZawiadomienie o wszczęciu postępowania 1

IKOS.ROSiR.DS.7617-17/05 Żory, dnia 09.11.2005r.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. Nr 98 z 2000r., poz.1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.09.2005r. na wniosek Polkomtel SA, Al. Jerozolimskie 81, 01-002 Warszawa, uzupełniony pismem z dnia 03.11.2005r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

"Budowa stacji telefonii komórkowej BT-24559 Żory Południe na obiekcie kościelnym Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa przy ul. Boryńskiej 45 w Żorach"

Wniosek znajduje się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żory przy Al. Wojska Polskiego 25 (pokój nr 203, tel. 43 48 249). Informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wszelkie wnioski i zarzuty dotyczące przedmiotu postępowania należy wnosić w terminie 21 dni od dnia niniejszego zawiadomienia, pod rygorem ich pominięcia, jeżeli zostaną zgłoszone w terminie późniejszym.

Informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaję do publicznej wiadomości.

org. dokument, .doc, 23,4 KBZawiadomienie o wszczęciu postępowania 2

12 Dec 2005

W końcu się Wojewoda obudził. Niedługo runą wszystkie stacje na kościele w Żorach.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok

Decyzja rozbiórki stacji bazowej nr. BT-24559 operatora sieci komórkowej POLKOMTELwybudowanej na kościele św. Stanisława w Żorach

14 Sep 2005

Szanowny Panie

Przesyłam super historyczną decyzję z Żor oraz super informację w dniu 2005-09-13 Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił pozwolenie na budowę w Jasienicy. Kolejny sukces społeczeństwa.

Pozdrawiam Zbigniew GelzokPozdrowienia dla PLUS GSM
06 Sep 2005

Szanowny panie!!

Przedstawiciel operatora pisał, że w sprawie kościoła przegrałem, posyłam historyczną decyzję która mówi sama za siebie. Polacy zawsze wygrywali.

Pozdrowienia dla PLUS GSM.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.Operatorzy skarżą się na stronę internetową
01 Sep 2005

Porażka operatora telefonii komórkowej IDEA GSM w Żorach. Decyzja Kolegium Samorządowego w Katowicach nie pozostawia złudzeń, nie jest to lokalizacja inwestycji celu publicznego oraz termin do wniesienia odwołania został przekroczony.

Ponadto biedni operatorzy skarżą się na stronę internetową i czują się zaszczuci.Takie żale wylewają na Policji.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.Donos z księgi gości
Zory: psycho-wojna ?

od kkk, 31.08.2005 15:15

Przegraliście Żory. Stacja ruszyła. Jakżesz mi przykro ;-)

Odpowiedź:

Stacja Plusa zamontowana, ale nie ruszyła, jak ruszy zostanie odcięta, a ponadto panie Krzysztofie wkrótce same niespodzianki dla operatorów na wieży kościoła.

Dostał pan zresztą stanowisko nadzoru budowanego. , (.pdf, KB 195,6)
Jutro osobiście sprawdzę czy stacja jest uruchomiona, a jak tak to ją odetnę.

Stanowisko Policji, Urzędu Miasta jest jasne: to nielegalne.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok

Uwaga, cała dyskusja w księdze gościPolicja Miejska w Żorach przepędziła bandytów Polkomtela
16 Aug 2005

Żory

Dzisiaj po raz drugi interweniowała skutecznie Policja Miejska w Żorach z uwagi iż Polkomtel chciał zamontować nielegalnie urządzenia i kable, lecz został powstrzymany.

Plus przyjechał z ochroniarzami, a wszystko przez pismo Nadzoru Budowanego dla Miasta Żory z którego jednoznacznie wynika (wszyscy operatorzy dostali identyczne), że naruszono Prawo Budowlane i Prawo Ochrony Środowiska..

W końcu kompetentna instytucja potwierdziła złamanie prawa przez operatorów.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.Pan Socha przyznał

iż zainstalowane stacje bazowe telefonii komórkowej są nielegalne i Urząd Miasta nie wydał na nie zgody
, co wynika z pisma Nadzoru Budowlanego w Żorach- operator nie zwrócił się do nich o pozwolenie na budowę zgodnie z przepisami i stacje nie mają umocowania prawnego.

"Prawo Ochrony Środowiska"
Art.46.
1. Wydanie decyzji w sprawie planowego przedsięwzięcia mogąco znacząco oddziaływać na środowisko wymaga, z zastrzeżeniem ust. 7. przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko..
4. Decyzją, o której mowa w ust. !, jest:
1) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu-wydawana na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wydawana na podstawie ustawy z dnia 7 LIPCA 1994 r.- Prawo budowlane..
Pan Prezydent obiecał iż podejmnie szybkie decyzje i jest po stronie mieszkańców nie operatora.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

06 Jun 2005

W Żorach teraz wojna | fałszywe zgłoszenie, .pdf, 92 KB, patrz opinia Gelzoka " Jak się bronić przed zgłoszeniami


Plus GSM w Żorach zatrzymany 1

Cena " postępu ? "

Mieszkańcy ulicy św. Stanisława w Żorach nie pozwolili ekipie montażowej umieścić na dzwonnicy pobliskiego kościoła stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM. Ludzie twierdzą, że operator sieci (chodzi o Polkomtel) próbował założyć urządzenie nielegalnie.


Firma, jak utrzymują mieszkańcy, powiadomiła bowiem Urząd Miasta w Żorach o montażu samych anten, a nie pełnej stacji bazowej, na co musiałaby dostać zgodę magistratu.

- Wezwaliśmy policję, która stwierdziła, że ekipa montażowa nie ma przy sobie żadnej dokumentacji- mówi Anna Szkołda, przedstawicielka protestujących. Dodaje, że robotnicy zaproponowali stróżom prawa, że ściągną na miejsce ludzi z Polkomtela.

Po jakimś czasie przyjechało dwóch panów.- Pokazali naczelnikowi wydziału prewencji żorskiej komendy zezwolenie na postawienie baraku gospodarczego potrzebnego do prac montażowych- dodaje pani Anna.

W tej sytuacji protestujący poszli do urzędu miasta, by wyjaśnić sprawę. Dowiedzieli się, że nie ma żadnego problemu, gdyż Polkomtel powiadomił o zainstalowaniu pięciu anten, a to nie jest inwestycja budowlana wymagająca urzędowego zezwolenia.

Mieszkańców to zaskoczyło, bo wcześniej pracownicy firmy montażowej mówili, iż umieszczą na dzwonnicy również szafę z zasilaczem, czyli pełną stację bazową.- Ich zdaniem nadajnik miał rozpocząć pracę za pół godziny- opowiada żorzanka.

Mieszkańców zbulwersowało także to, że byłaby to już trzecia stacja telefonii komórkowej na dzwonnicy kościoła. Jedna z dwóch dotychczasowych należy do PTC (Era), druga do Centertela (Idea).

W związku z protestem magistrat skierował sprawę do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Żorach oraz sanepidu w Katowicach. Pierwszy sprawdzi, czy Polkomtel działał legalnie.

Jeden z urzędników magistrackich powiedział nam ogólnikowo, że każdy operator musi mieć zezwolenie na założenie pełnej stacji bazowej telefonii komórkowej. Obowiązek ten nie wynika jednak z prawa budowlanego, a z przepisów o ochronie środowiska.

Właśnie dlatego sanepid zbada oddziaływanie na otoczenie dwóch czynnych już na dzwonnicy nadajników. Dodatkowo Anna Szkołda w imieniu mieszkańców powiadomiła o wszystkim prokuraturę rejonową.

Ludzie twierdzą, że emitowane przez urządzenia promieniowanie szkodzi ich zdrowiu. Skarżą się na liczne dolegliwości, których wcześniej nie mieli. Halinie Musiolik od dwóch lat np. dokuczają bóle głowy. Cierpi na nie także Róża Papierok.- Jeździłam nawet na krioterapię do Goczałkowic, ale nie pomogło- mówi starsza pani.

Andrzej Szkołda twierdzi, że promieniowanie elektromagnetyczne to nie jest para na wodzie, jak chcą niektórzy zwolennicy nadajników, ale realne zagrożenie. Przypomina, że fale elektromagnetyczne zakłócają pracę rozruszników serca. Dlatego w wielu szpitalach nie wolno dzwonić z aparatów komórkowych. Żorzanin przypomina, że kiedyś uważano azbest za bezpieczny komponent do budowy domów, teraz wszyscy znają rakotwórcze właściwości pyłu azbestowego.- Kto nam zagwarantuje, że skutkiem promieniowania nie będą jakieś poważne choroby?- pyta żorzanin.

Udało nam się również uzyskać opinię pracownika instytutu naukowego w Warszawie, który bada wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka.

Nie chciał ujawnić swojego
nazwiska*, ale stwierdził, że generalnie pole elektromagnetyczne szkodzi. W organizmach żywych energia zamienia się w ciepło, które może zaszkodzić, gdy poziom promieniowania jest ponadnormatywny. Na szczęście w Polsce obowiązują na tyle rygorystyczne normy, że oddziaływanie nadajników nie szkodzi ludziom. Negatywne skutki promieniowania mogą odczuć osoby zajmujące się montowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej, o ile zdarzy im się popracować przy włączonym zasilaniu. Naukowiec podkreśla, że o wiele silniejsze promieniowanie emitują aparaty komórkowe, bez których nie możemy się obejść. Nie wolno też wchodzić na wieże, gdzie znajdują się nadajniki, bo wtedy można znaleźć się w zasięgu silnego pola elektromagnetycznego.


*Uwaga umtsno: propagandową bzdurę podaje się anonimowo


Tymczasem ostatnio pojawiło się wiele opracowań naukowych, w których autorzy nie mają takiego zaufania do norm obowiązujących w Polsce oraz w innych krajach Europy. Twierdzą, że każde promieniowanie elektromagnetyczne, podawane przez długi czas choćby nawet w małych dawkach, jest szkodliwe. Mieszkańcy prosili ponadto o interwencję ks. proboszcza Eugeniusza Górę, który wydzierżawił przykościelną dzwonnicę operatorom sieci komórkowych. Kapłan powiedział nam, że dostosuje się do ewentualnych zaleceń kompetentnych urzędów i nie chce żadnych konfliktów z mieszkańcami.

Ireneusz Stajer

http://nowiny.rybnik.pl/index.php?show=artykul&id=5474&last=

Plus GSM w Żorach zatrzymany 2

Brawo Policja w Żorach

17.05.05,

Szanowny Panie!

Plus GSM w Żorach zatrzymany, Urząd Miasta w Żorach oficjalnie dla radia 90 potwierdził, że nie wydał żadnej zgody na montaż stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM na kościele Św. Stanisława, a ponadto Prezydent Miasta wystosował pismo do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o zapewnienie bezpieczeństwa pozostałych stacji bazowych, które są sprawdzane przez Prokuraturę i Nadzór Budowlany.

PIS zgodnie z opinię swojego rzecznika z Warszawy nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa stacji, Wiesław Rozbicki, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie mówi, że póki co nie ma żadnych dokumentów jednoznacznie stwierdzających, że stacje bazowe telefonii komórkowej są nieszkodliwe. Trwają różne badania, póki co, na wszelki wypadek zalecamy, żeby BTS były sytuowane jak najdalej od miast i ludzkich skupisk - mówi rzecznik.
W praktyce zasada ta w ogóle nie jest stosowana.

Jak na podstawie powyższego wygląda, pan Rokita i Platforma Obywatelska kłamie, a ludzie ich nie obchodzą i to jest potwierdzenie.

Jako Stowarzyszenie razem z protestującymi mieszkańcami Żor chciałbym złożyć serdeczne podziękowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Żorach za podjęcie stosownych i zdecydowanych działań, które pozwoliły uniknąć złamania prawa i pokazały, że operator nie jest ponad prawem i są organy które strzegą praworządności i stoją na straży prawa, chroniąc mieszkańców.

Wielkie brawa dla Policji !!!
Tego Polkomtel nie przewidział !!!
Gelzok ZbigniewŻory; to jeden z największych przekrętów Polkomtel SA

Plus GSM próbuje zamontować nielegalnie stacje bazową telefonii komórkowej robiąc to bez potrzebnych zezwoleń twierdząc nawet w obecności funkcjonariuszy Policji, że tego nie potrzebuje czym w sposób oczywisty mówi nieprawdę z uwagi na,

1. Podawane przez inwestora fakty nie dotyczą stacji bazowych telefonii komórkowej, ponieważ one są zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Tego typu inwestycje wymagają pozwolenia na budowę oraz muszą być prowadzone z udziałem społeczeństwa i zachowaniem następujących artykułów.
więcej patrz pod:

pismo do Prokuratury Rejonowej w Żorach, (org., .doc, 38 KB)

pismo Prezydenta Miasta Żory do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żorach,
(org., .pdf, 60 KB)

12 maja 2005idiotyzm Polkomtel SA

Szanowny Panie

Przesyłam panu pismo dotyczące stacji na kościele w Żorach. W tym wypadku idiotyzm Polkomtel SA przeszedł wszelkie granice. Polkomtel SA wystąpił o pozwolenie na budowę pomieszczenia gospodarczego oraz złożył wniosek o montaż 5 anten. Ludzie z Polkomtel SA chcą by ktoś uwierzył, że to nie będzie stacja bazowa telefonii komórkowej !
Nikt w to nie wierzy oprócz proboszcza.

Urząd Miasta Żory nie wydał pozwolenia na budowę stacji telefonii komórkowej PLUS GSM na kościele co potwierdził.

Zgodnie z prawem mogą sobie powiesić 5 anten bez kabli i całej reszty oprzyrządowania.

To jeden z największych przekrętów jakie Polkomtel SA próbuje zrobić.

W obecnej chwili w tą sprawę zamieszani są Mieszkańcy, Proboszcz, Kuria z Katowic, Policja, Prokuratura, Urząd Miasta, Nadzór Budowlany oraz Stowarzyszenie moje.
W środę gdy interweniowała Policja proboszcz zamknął się na parafii, a dzisiaj mimo że wie, że PLUS GSM łamie prawo chce jednak tą stację montować, szkoda teraz mu oddać te kilka tysięcy złotych, które dostał, po prostu sprzedał parafian operatorom.

Proboszcz nienawidzi mnie za to, że pomagam ludziom, że chcę uratować ich zdrowie i życie. Kim on jest w tym wypadku? - księdzem? - to bardzo wątpliwe.

Trzeba pokazać te przekręty Polkomtela SA bo możliwe, że robią to w innych miejscach i łamią wszelkie prawa tak jak na kościele, którego świętości nie szanują,

barbarzyńcy !!!

Typowa sprawa dla Prokuratora i Policji.
Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.Zdjęcia śmiertelnej wieży kościelnej

Panie Krzysztofie

Przesyłam zdjęcia śmiertelnej wieży kościelnej w Żorach, która jest 40 metrów od domów, gdzie Centertel i ERA już zabijają w imię Boga, i PLUS ma do nich dołączyć.

Kościół, który niesie choroby i śmierć, stacje nielegalne w dodatku,a nadzór nie wie czy to dzwonnica czy stacje bazowe telefonii komórkowej.
W Żorach proboszcz skazał ludzi na choroby i śmierć, a w Kamieniu mają księdza, który razem z ludżmi walczy ze stacją ERY, która ma tam powstać. W kościele jest nawet lista przeciwko i tam zebrano większość podpisów.

Przykład proboszcza z prawdziwym powołaniem, który jest ze swoimi parafianami.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
7.5.2005

uwaga umtsno Promieniowanie jest niewidoczne i niewyczuwalne, gdyż człowiek nie ma zmysłu elektromagnetycznego. Tutaj próbujemy je uwidocznić przy zachowaniu wierności naukowej na podstawie pracy dla Ministerstwa Środowiska Nordhein -Westfalen wykonaną przez firmę Institut für Mobil- und Satellitenfunktechnik GmbH w Kamp-Lintfort, NRF


List protestacyjny stowarzyszenia "Prawo do Życia"

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik 2005-04-21
"Prawo do Życia"
Gelzok Zbigniew
Ul. Bracka 16 A
44-251 Rybnik 9

URZĄD MIASTA ŻORY
Prezydent Miasta
Waldemar Socha

W związku z informacją otrzymaną z Kancelarii Premiera, z której jednoznacznie wynika, że odpowiedzialność za wydawanie pozwoleń na budowę stacji bazowych telefonii komórkowej ponoszą organy władzy publicznej, czyli Prezydenci Miast oraz Wojewodowie i to oni odpowiadają za dopuszczenie do budowy obiektów bez jakichkolwiek gwarancji, że stacje te są całkowicie bezpieczne po długotrwałym oddziaływaniu na organizm a winę ponoszą za ten stan operatorzy telefonii komórkowej, którzy doskonale wiedzą, że stacje te są niebezpieczne dla zdrowia i życia, ale ukrywają i przemilczają ten fakt oraz niepodważalnymi dowodami szkodliwości pola elektromagnetycznego emitowanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej zwracam się do pana z powiadomieniem, iż wymienione stacje zlokalizowane na kościele Św. Stanisława, w Żorach zamienionego na komercyjne obiekty emitujące szkodliwe i niebezpieczne promieniowanie stanowią bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia dla mieszkańców zamieszkałych w pobliżu kościoła.

W związku z wydaniem pozwolenia na budowę kolejnej stacji bazowej operatora PLUS GSM łamiącego prawo w Polsce i który naraził już monterów przedsiębiorstwa "GAWINEX" na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia proszę o podanie osoby odpowiedzialnej za wydanie zgody na budowę stacji bazowej mimo nie zapewnienia jej bezpieczeństwa dla zdrowia i życia obywateli i złamania tym samym następującego najwyższego prawa:

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 68.
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób
epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia
skutkom degradacji środowiska.

Art. 74.
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwa ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony
poprawy stanu środowiska.

W związku z powyższym czy Prezydent Miasta przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych stacji i w razie potwierdzenia się oczywistych faktów nie będzie uchylał się od odpowiedzialności karnej.

W obecnej chwili jest udowodnione, że pole elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych i po czasie zniszczy ich układ odpornościowy i tym samym zostaną skazani na śmierć i choroby.

Operatorzy telefonii komórkowej nie będą ponosić odpowiedzialności, bo jak sami przyznają oni nie wydali zgody na budowę stacji, lecz ją otrzymali, a nikt nie żądał od nich potwierdzenia nieszkodliwości tego czynnika.

Z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że stacje bazowe zlokalizowane na kościele Św. Stanisława to wyrok na mieszkańców zamieszkałych w pobliżu i to wyrok skazujący ich na śmierć z obiektu, który ma nieść miłość i radość a niesie zupełnie coś innego tym bardziej, że jest to wbrew słowom największego Polaka ukochanego Papieża Jana Pawła II, który mówił,

Z encykliki "EVANGELIUM VITAE" :

"Jakże nie wspomnieć tu?o zasiewie śmierci, jaki dokonuje się przez bezmyślne naruszanie równowagi ekologicznej. Człowiek został powołany, aby uprawiać ogród Ziemi i strzec go, jest, zatem w szczególny sposób odpowiedzialny za środowisko życia, to znaczy za rzeczywistość stworzoną, która z woli Boga ma służyć jego osobowej godności i jego życiu; odpowiedzialny nie tylko wobec obecnej epoki, ale i przyszłych pokoleń?Kultura śmierci agresywnie atakuje kulturę życia".

Papież Jan Paweł II

Do pana jako osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mieszkańców Miasta Żor zwracam się o doprowadzenie do spotkania pomiędzy inwestorami i ich ekspertami ze mną jako przedstawicielem stowarzyszenia i zainteresowanymi mieszkańcami Żor, gdzie udowodnię na podstawie dowodów, że operator dokonał oszustwa polegającego na przedstawieniu ekspertyzy

"Ocena oddziaływania na środowisko",

która w żadnym punkcie nie gwarantuje bezpieczeństwa ludzi mieszkającym w pobliżu stacji bazowych zgodnie z Ustawą "Prawo Ochrony Środowiska".

Ponadto posiadam niepodważalne dowody o szkodliwości pola elektromagnetycznego, a operator nie ma żadnych dowodów świadczących o nieszkodliwości.

Pozostałe informacje na stronie internetowej http://iddd.de .

Powtarzam:

stacje bazowe telefonii komórkowej na kościele Św. Stanisława stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla mieszkańców.

Z uwagi na w miarę krótki czas działania istniejących już stacji można jeszcze uniknąć sytuacji tragicznych takich, jakie mają miejsce w Rybniku, Słupsku, Brodnicy, Polanicy oraz wielu innych miastach.

Proszę o podjęcie stosownych działań, jeżeli zależy panu na zdrowiu i życiu mieszkańców swojego miasta lub podanie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo środowiska i ludzi w nim żyjących na terenie miasta Żor.

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom
"Prawo do życia"
Gelzok Zbigniew.

Załączniki:

Ulotka informacyjna.
Potwierdzenie rejestracji stowarzyszenia.
Zobrazowanie niebezpieczeństwa na podstawie wykresów odnoszących się do polskiej bardzo niebezpiecznej normy.
Wykres "Heurystyczne zobrazowanie stopnia zagrożenia zdrowia (Ryzyka).
Wykres "Zobrazowanie zakresu poziomów promieniowania mikrofalowego oraz związanego z nim ryzyka zawodowego"
Stanowisko Kancelarii Premiera w piśmie kierowanym do Gliwic stwierdzającym zagrożenie płynące ze stacji bazowych telefonii komórkowej i podaniu przez nią przepisów Prawa Ochrony Środowiska jako podstawę prawną likwidacji stacji.

Do wiadomości:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. org. pismo
Kuria Metropolitalna w Katowicach. org. pismo


Panie Krzysztofie ludzie już protestują w Żorach

Panie Krzysztofie ludzie już protestują w Żorach i Plus na pewno nie uruchomi stacji a pozostałe mam nadzieję zostaną zlikwidowane. Dzisiaj wysyłam list do Kurii oraz wieczorem mam spotkanie z mieszkańcami w Grabowni gdzie będzie Prezydent Rybnika.

Pozdrawiam Gelzok Zbigniew.
26 kwietnia 2005
Żory strona główna