umtsno.de


Stowarzyszenie Prawo do Życia


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Lublin, strona główna
Położenie Lublina
Policja na zlecenie niemieckiego Deutsche Telekom (ERA) bije polskie matki
Polizei im Auftrag von Deutsche Telekom (ERA) schlägt polnische Mütter zusammen
Demonstracja przed domem prezydenta
Demo vor der Residenz des Präsidenten
Przykład listu o odszkodowania do Prezydenta Miasta Lublina
List do Instytutu Łączności Stowarzyszenia przeciw Elektroskażeniom, inż Ryszard Dziworski
Interpelacja posła Bolesława Borysiuka do Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego
materiały prasowe Kurier Lubelski: ex5.9.2007,
.doc 65,5 KB, ex12.9.2007,.doc 343 KB, ex13.9.2007,.doc 62,4 KB
19.10.2007, Die Erklärung des Stadtpräsidenten von Lublin A. Wasilewski zum Mobilfunkmast von Deutsche Telekom (Era) im Stadtteil Poręba
19.10.2007 r. Oświadczenie prezydenta Lublina dotyczące sprawy masztu na Porębie
Filmy video na Youtube Nie chcemy wieży Aiffla
Videos: Wir wollen keinen Eiffelturm, die Verdeckten Ermittler ziehen ihre Waffen, Rettungswagen waren verboten u.a.
25.10.2007, Postanowienie Wojewody Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego: "..utrzymuję w mocy zaskarżone postanowienie"

9.11.2007 Urząd Miasta Lublin, Pisemna Decyzja Prezydenta
10.2.2008, ponad 600 polskich osiedli wykluczyły się z przymusu napromieniowania przez BTS-y
 • 11.2.2008, normalka ? Urząd Miasta Lublin fałszuje protokoły rozprawy administracyjnej na korzyść niemieckiego okupanta Deutsche Telekom (ERA) • exWzór listu do prezydenta. oryginał. .pdf. 77.5 KB

  Lublin, dn. ????? 2007 r. Sz. P. Adam Wasilewski Prezydent Miasta Lublin

  1. W przypadku kontynuowania budowy i rozpoczęcia pracy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 27072 Lublin-Czuby, będę zmuszony do natychmiastowej sprzedaży mojego mieszkania. W związku z tym oczekuję od Pana Prezydenta pisemnego zobowiązania, że wypłaci mi stosowne odszkodowanie za utratę wartości mieszkania i poniesie wszelkie inne koszty opuszczenia przeze mnie dotychczasowego domu (koszty usług biura nieruchomości, przeprowadzki, itp.) na drodze ugody bez postępowania sądowego.

  2. W związku z policyjną pacyfikacją pokojowej demonstracji mieszkańców osiedla Poręba w dniu 11 września b.r., stawiam publicznie pytania:

  a) Czy Pan Prezydent zaprosił ERĘ do negocjacji i zaproponował alternatywną lokalizację masztu - poza osiedlem Poręba ? Tak postępują samorządy w innych miastach Polski !

  b) Czy zgodnie z obietnicą Pana Prezydenta, została wyjaśniona personalna odpowiedzialność osób kierujących pacyfikacją ?

  c) Czy i jakie Pan Pan Prezydent podjął działania w celu naprawy krzywd moralnych, których doznały wtedy w szczególności nasze dzieci ? Te krzywdy moralne można przeliczyć na pieniądze, tak samo jak beton zużyty przez ERĘ na budowie masztu !

  3. Wnoszę o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej w sprawie budowy masztu (rozprawy otwartej, z udziałem operatora i wszystkich zainteresowanych mieszkańców) o co już trzykrotnie prosiliśmy (na piśmie) Pana Prezydenta - zanim doszło do pacyfikacji na ul. Szafirowej. Proponuję konkretny termin ? 5 października b.r.

  4. Za pośrednictwem Pana Prezydenta składam wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Czuby Południowe. W obszarze zabudowy mieszkaniowej oczekuję wprowadzenia ograniczeń i zakazów budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, które obowiązują już w wielu miastach Polski (np. w Świdnicy) oraz w wielu państwach Europy (np. we Włoszech), a które będą gwarantowały bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.

  Mam nadzieję, że podobne ograniczenia zostaną wprowadzone na terenie całego Lublina. Tak postępują samorządy w innych miastach Polski !


  Uzasadnienie

  Niniejszym informuję Pana Prezydenta, że działanie stacji bazowej telefonii komórkowej w bezpośrednim sąsiedztwie mojego mieszkania spowoduje nie tylko znaczącą utratę jego wartości, ale również poważnie zagrozi zdrowiu mojemu i mojej rodziny. Żyjąc w cieniu masztu będę tym samym żyć w ciągłym poczuciu zagrożenia własnego zdrowia, co w efekcie zmusi mnie do opuszczenia mieszkania.

  W związku z odczuwanymi tam dolegliwościami, zakłócone zostanie moje normalne funkcjonowanie, uniemożliwiając mi osiągnięcie pełnego dobrostanu psycho-fizycznego (czyli pełnego zdrowia według definicji Światowej Organizacji Zdrowia). Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekał w podobnej sprawie i w uzasadnieniu wyroku z dnia 2 listopada 2006r. zobowiązał władze Włoch do wypłaty 12.000,00 euro, jako zadośćuczynienie za krzywdę moralną w postaci udręki i lęku, których doznała ofiara sąsiedztwa zakładu oddziałującego szkodliwie na środowisko.

  Podstawą tego orzeczenia było pogwałcenie art. 8. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, nakazującego chronić życie prywatne, rodzinne, dom i korespondencję, gdyż ochrona prawa do domu odnosi się nie tylko do fizycznego obszaru życia osoby i rodziny, lecz także do spokojnego cieszenia się tym obszarem.

  Tym samym naruszenie miru domowego nie ogranicza się do aktów konkretnych lub fizycznych, jak nieuprawnione wtargnięcie do czyjegoś domu, ale uwzględnia także naruszenia niekonkretne i niefizyczne, takie jak hałas, emisje, odory i inne formy szkodliwego oddziaływania. Proszę o ustosunkowanie się do wyżej wymienionych kwestii i natychmiastowe podjęcie stosownych działań oraz o odpowiedź w terminie 30 dni, przewidzianym przez KPA .

  Adres: Imiona, nazwiska i podpisy współwłaścicieli danego mieszkania:  Dotyczy zlecenia, jakie Instytut Łączności otrzymał od Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublina


  Lublin, 20 września 2007 r.
  0000265977
  Instytut Łączności
  ul. Szachowa 1
  04-894 Warszawa

  Dotyczy zlecenia, jakie Instytut Łączności otrzymał od Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublina, na opracowanie "Opinii w zakresie oddziaływania pola elektromagnetycznego na środowisko i ludzi z uwzględnieniem stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie miasta Lublin" (zwanej dalej Opinią).
  W związku z ww. zleceniem, Stowarzyszenie Przeciw Elektroskażeniom kieruje do Instytutu Łączności następujące pytania i wnioski, z prośbą o ich uwzględnienie w przygotowywanej Opinii.

  1. Wnosimy o ujawnienie, czy istnieją i w jakim zakresie ? powiązania materialne pomiędzy
  Instytutem Łączności a przemysłem telekomunikacyjnym.

  W szczególności:

  a) Prosimy podać czy i jakie formy współpracy (zlecenia, granty, wspólne projekty i inne),
  wiążą Instytut Łączności z przemysłem (w szczególności bezpośrednio lub pośrednio z
  przemysłem telefonii komórkowej) - obecnie, w przeszłości oraz planowane na najbliższe lata.
  b) Czy i ile instalacji antenowych (w szczególności anten telefonii komórkowej) znajduje się
  na terenie nieruchomości zarządzanych przez Instytut Łączności - obecnie, w przeszłości oraz
  planowane na najbliższe lata?

  2. Pan Dariusz Oleszczuk wypowiada się w prasie w imieniu Instytutu Łączności
  więcej .pdf, 392,3 KB


  Pl - De - En | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa