umtsno.de


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe
stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym
choroby i powolną śmierćnie tylko
Tobie najbliższych osób.
Stow. Eko. Świdnica, List Puzyna | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 1 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 2 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 3 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 4 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 5 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 6 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 7 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 8 | Stow. Eko. Świdnica, Skarga WSA Lublin str. 9 | Wyrok WSA Lublin str. 1 | Wyrok WSA Lublin str. 2 | Wyrok WSA Lublin str. 3 | Wyrok WSA Lublin str. 4 | Wyrok WSA Lublin str. 5 | Wyrok WSA Lublin str. 6 | Wyrok WSA Lublin str. 7 | Wyrok WSA Lublin str. 8 | Wyrok WSA Lublin str. 9 | Wyrok WSA Lublin str. 10 | Wyrok WSA Lublin str. 11 | Wyrok WSA Lublin str. 12 | Wyrok WSA Lublin str. 13 | Wyrok WSA Lublin str. 14 | Wyrok WSA Lublin str. 15 | Wyrok WSA Lublin str. 16 | Wyrok WSA Lublin str. 17 | Wyrok WSA Lublin str. 18 | Wyrok WSA Lublin str. 19 | Wyrok WSA Lublin str. 20 | Stow. Eko. Świdnica komentarz do Wyrok WSA Lublin str. 1 | Stow. Eko. Świdnica komentarz do Wyrok WSA Lublin str. 2 | Stow. Eko. Świdnica komentarz do Wyrok WSA Lublin str. 3

Lublin. Sygn. akt II SA/Lu 571/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 16 grudnia 2008 r. - całość, ale bez imion własnych i danych osobowych .pdf, 138,6 KBLublin. Sygn. akt II SA/Lu 571/08 - Wyrok WSA w Lublinie, Data orzecz enia 2008-12-16, wpłynęło 09.01.2009r. Wynik: Uchylono decyzję I i II instancji,

Uzasadnienie wyroku c.d. : Ponadto o wadliwości uzasadnienia zaskarżonej decyzji świadczy istniejąca w niej rozbieżność pomiędzy częścią jej petitum, w której wskazano podmioty, których odwołania rozpatrzono a treścią jej uzasadnienia (strona 10 akapit 1 uzasadnienie zaskarżonej decyzji).
W uzasadnieniu organ stwierdza, że w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek do rozpoznania odwołania Stowarzyszenia Ekologicznego "Ojczyzna" z siedzibą w Świdnicy, gdyż nie przysługuje mu przymiot strony zaś z petitum wynika, iż odwołanie to rozpoznał.

Rozbieżność ta wskazuje na to, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie spełnia wobec powyższego stowarzyszenia swojej podstawowej funkcji, funkcji przekonywania. Trudno wszak przyjąć aby uzasadnienie to mogło przekonać Stowarzyszenie Ekologiczne "Ojczyzna", że organ odwoławczy rzetelnie zajął się sprawą i że rozstrzygnięcie zaskarżonej decyzji zapadło z uwzględnieniem wszelkich zarzutów stawianych decyzji utrzymanej w mocy zaskarżoną decyzją a więc po rozpatrzeniu wszelkich okoliczności sprawy.

Nie można więc także przyjąć, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji pokazuje, iż decyzja jest słuszna i nie zapadła arbitralnie, a tym samym, iż odpowiada ono wymogom art. 107 § 3 k.p.a. Naruszenie w sposób wyżej opisany przez organy obu instancji art. 107 § 3 k.p.a. mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Na wynik sprawy wpływają bowiem uchybienia art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a., art. 84 § 1 k.p.a. i art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., które znajdują bezpośrednie odbicie w treści uzasadnień decyzji organów obu instancji. Gdyby bowiem organ odwoławczy zdecydował czy decyzja jego odnosić się ma do zarzutów podniesionych w odwołaniu Stowarzyszenia Ekologicznego "Ojczyzna", mógłby wydać decyzję rozstrzygającą inaczej, niż czyni to zaskarżona decyzja, a tym samym inna byłaby także treść uzasadnienia wydanej przezeń decyzji.

Również gdyby organy obu instancji oparły wnioski i twierdzenia dotyczące tego, czy wzdłuż osi głównej promieniowania poszczególnych anten wchodzących w skład planowanej inwestycji nie znajdują się miejsca dostępne dla ludzi, na przeprowadzonych przez siebie dowodach lub, w przypadku organu odwoławczego, gdyby co najmniej rozważył on ewentualność przeprowadzenia dowodów na powyższą okoliczność, inne mogłoby być rozstrzygnięcia ich decyzji jak i ich uzasadnienie.

Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna 58-105 Świdnica
Lublin. Skarga o uchylenie Decyzji SKO z dnia 30.06.2008r. Załączniki do skargi
Strona skarżąca: Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna 58-105 Świdnica
Strona przeciwna: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie ul. Zana 38c