umtsno.de

Neu hinzu | Beweise | Recht | Kontakt | Statistik | Grenzwerte


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Wyrok - kompromitacja Instytutu Medycyny Pracy w Sosonowcu


Elrow - Do Prezydenta miasta Rybnika A. Fudali
Elrow - postępowanie przeciwko ERA GSM w Rybniku
Elrow - w Rybniku potwierdzili, że anteny na maszcie ERA GSM są bez pozwolenia

Walka o zdrowie w Rybniku-Gotartowice, pismo 2
Najszybsza porażka PLUSA
Kamień zaczyna walczyć
Naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Rybnik A. Fudali
Komentarz K.P.
Jastrzebie Zdrój zaczyna protesty .pdf, 240 KB
Diabeł Rokita, chce piekła dla polskich rodzin, (.pdf, 60 KB)

Rybnik-Ochojec

O6.6.05, Ochojec-historyczny sukces!

13.04.05, Prezydent Miasta Rybnika odmówił udzielenia pozwolenia na budowę stacji na dachu budynku "ELROW"

18.05.05 Elrow i Ochojec -wszczęcie postępowania wobec samowoli budowlanej Polkomtelu

Protokół interwencyjnej kontroli sanitarnej, (.pdf, 102 KB)

14.05.05 zawiadomienie prokuratury rejonowej w Rybniku oryginalny dokument (.doc, 35 KB)

12.05.05 składamy odwołanie od decyzji pozwolenia na budowę
oryginalny dokument (.doc, 50 KB)

07.05.05 odwołanie m. in. od decyzji Błaszczyńskiego i innych, że mieszkańcy nie są stroną
oryginalny dokument (.doc, 52 KB)

07.05.05 trzeba pokazać fałszerstwa oraz kłamstwa Polkomtel S.A.

05.05.05 w świetle prawa decyzja Prezydenta Miasta Rybnik została wstrzymana
i przekazał on sprawę do powiatowego Nadzoru Budowlanego (.pdf, 52 KB)


05.05.05 diabelska decyzja urzędnika miasta Rybnik Błaszczyńskiego
- narażeni na śmiertelne promieniowanie e-m mieszkańcy nie są stroną !!!


01.05. 05 w sprawie Ochojca- stanowisko pana Gelzoka

29. 04. 05 zawiadomienie o decyzji pozwolenia na budowę (.doc, 6 KB)

27.04.05 Decyzja pozwolenia na budowę (,pdf. KB 242)


Stanowczo nie wyrażamy zgody na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej a nasza decyzja jest zgodna również z najwyższym prawem (.doc, 48 KB)

Do Prokuratury Rejonowej w Rybniku.
oryginał listu(.doc, 30 KB)

URZĄD MIASTA RYBNIKA
oryginał listu(.doc, 25 KB)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
oryginał listu(.doc, 25 KB)
Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Prawo do Źycia zostało uznane za stronę w postępowaniu w Rybniku-Boguszowicach
Rybnik-Grabownia-silny protest rozpoczęty


nowy polecany w
zór listu
"Jak bronić się przed stacjami" (.doc, 46 KB)

stary wzór listu
stary wzór listu "Jak bronić się przed stacjami" wypełniony
oryginał listu "Jak bronić się przed stacjami" (.doc, 40 KB)

stary wzór listu "Jak bronić się przed stacjami" do indywidualnego użytku
jako .doc, 40 KB

jako .pdf, 139 KB- z linkami do dokumentów

opis postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę.
jako .doc, 48 KB

jako .pdf, 106 KB- z linkami do dokumentów

dalsze teksty


DE

Najszybsza porażka firmy PLUS GSM

W dniu dzisiejszym, 22-go marca 2005 firma reprezentująca operatora PLUS GSM powiadomiła urząd w Rybniku o wycofaniu sie z inwestycji w Gotartowicach. To najszybsza porażka jakiej doznał PLUS. Pismo, które panu wysłałem i które złożyli ludzi przyniosło efekt jak i zaangażowanie mieszkańców dzielnicy Rybnika.

Pozdrawiam Gelzok Zbigniew.

PL

Die schnellste Niederlage des Mobilfunkbetreibers PLUS GSM

Am heutigen Tag, den 22.3.2005 die Mobilfunkfirma PLUS GSM hat die Anträge auf Investitionen in Rybnik-Gotartowice zurückgezogen. Dies geschah nach einem heftigen Protest von 302 Bewohnern mit Hilfe des Protestbriefes auf dieser Seite. Das ist die schnellste Niederlage des Mobilfunkbetreibers PLUS.

Mit freundlichen Grüßen

Gelzok Zbigniew


Stefan Danuta Frydecki
ul. Jaśminowa 29 c
44-203 Rybnik
Rybnik 2005-02-20
URZĄD MIASTA RYBNIKA
ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Wydział Architektury


W związku z planowaną budową stacji bazowej telefonii komórkowej

BT-24561 Rybnik-Gotartowice nr. 1158/14 (ul. Buchalików-Szyb Nr. 7 Polkomtel SA i w związku z otrzymanym pismem z dnia 15 lutego 2005 roku numer Ar I-7331/00017/05 i wystąpieniem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego działałając na podstawie następujących przepisów:


USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane

Opracowano na podstawie: tj. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska

Ze zmianami

Ponadto zgodnie pismem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2005 roku.
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Departament Telekomunikacji


Adres do korespondencji:
ul. Chałubińskiego 4/6,00-928 / Warszawa
tel. 522-50-00; fax 522-50-45
LT40-053-01/05

Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budową są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczystości lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Wybudowanie inwestycji bez zgody stron jest naruszeniem prawa.

Stanowczo nie wyrażamy zgody na ustalenie lokalizacji dla celu użyteczności publicznej stacji bazowej telefonii komórkowej a nasza decyzja jest zgodna również z najwyższym prawem a mianowicie,

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.


Art. 68.

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Art. 74.

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwa ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony poprawy stanu środowiska.

Ponadto,

Stacje bazowe telefonii komórkowej ( Orzeczenie NSA z dnia 8.11. 2000 r. sygn. akt. I S.A 1966/99. ) oraz
Zgodnie z decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 2004-10-08 i 2004-11-25 (decyzje w załączeniu) nie są inwestycjami celu publicznego.

W myśl obowiązujących przepisów ustawy "Prawo ochrony środowiska" i podanego w nim przepisu:

Art. 47.

W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:
1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

W każdej ekspertyzie oceny oddziaływania na środowisko ekspert podaje tylko, że w miejscach dostępnych dla ludzi nie wystąpi pole o wartości wyższej niż 0,1 W/m2, co nie jest żadną gwarancją bezpieczeństwa, a potwierdza to

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 lipca 2004 roku o Sygn. akt 7/IV SA, 3475/02 w którym podkreślono,

Wydając decyzje organ powinien opierać się na okolicznościach faktycznych a nie na domniemaniu, iż w przedmiotowej sprawie (identycznej jak ta) szkodliwe oddziaływanie promieniowania jest teoretycznie wykluczone.

Znamienne jest stwierdzenie wybitnego polskiego specjalisty prof. H. Mikołajczyka:

"Na podstawie własnego wieloletniego doświadczenia w zakresie badań nad działaniem pól e-m na organizmy żywe, w tym i na człowieka niżej podpisany reprezentuje opinię, że każde pole e-m niezależnie od natężenia wywiera działanie biologiczne. Najlepiej byłoby wtedy, gdyby w środowisku człowieka działały tylko naturalne pola e-m i nie było w ogóle pól e-m ze źródeł sztucznych".

Wobec powyższego jest jednoznaczne, że planowana inwestycja nie spełnia wymogów prawnych i dopuszczenie do jej lokalizacji będzie stanowiło naruszenie prawa oraz podważy istniejący system prawny łącznie z Ministerstwem Infrastruktury.

Załączniki: Decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

Apel o prawo do życia
Urodziliśmy się tutaj i mamy prawo do życia!Promieniowanie pod antenami osiąga wartości progowe
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum1.htm#25podant
Musi byc najpierw test pozytywny, żeby dostac "AIDSa" ?
http://iddd.de/umtsno/rodz.htm#pl
List otwarty do Watykanu (do Papieża Jana Pawła II)
http://iddd.de/umtsno/pappl.htm
Telefony komórkowe mogą zredukować płodność mężczyzn o 30 procent.
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#30pr

Uwaga!

Do kontaktu z umtsno wystarcza zwykły mail z tekstem bez opcji html, a napisany w kodowaniu Latin 2 czyli iso 8859-2. Listy bez polskich nagłówków nie sciągam z servera tylko niszczę bez czytania. Załączników .exe itp nie otwieram. Otwieram: .pdf, .doc, .rtf, .gif , .jpg i worda od znanych mi adresów

pozdrowienia
administrator

ze względu na globalną zensurę tematu szkodliwości promieniowania EM wyklejanie plakatów przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejszą metodą poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. Do plakatów, można też zamówić nieodpłatnie własną treść (webmaster@umtsno.de) ***


| polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | Apel Freiburdzki