umtsno.de

Walcz z mafi± telefonii komórkowej
 1. Wrocław, strona główna
 2. Sztabowa strona główna
 3. My¶leli¶my, że to słupy o¶wietlenia boiska
 4. Adresy i aktualna hierarchia odpowiedzialnych za wyroki na mieszkańców urzędników i urzędów
 5. 8.9.05, zawiadomienie o wniesieniu odwołania z 30.08.2005r. przez mieszkańców ulicy Wi¶niowej od decyzji Prezydenta Miasta Wrocławia
 6. 5.2.06, Wygrana mieszkańców przed Samorz±dowym Kolegium Odwoławczym
 7. 18.5.06, Oficjalne zawiadomienia
 8. 8.11.06, Raport oddziaływania na ¶rodowisko, (Ron¦), strona tytułowa, pismo do Ron¦, Anna Warżała
 9. Ron¦, spis tre¶ci, spis tabel
 10. Ron¦, Streszczenie w języku niespecjalistycznym
 11. Ron¦, Informacje wstępne
 12. Ron¦, charakterystyka stacji ł±czno¶ci radiowej cz. 1
 13. Ron¦, charakterystyka stacji ł±czno¶ci radiowej cz. 2-nachylenia, tilt
 14. Ron¦, wybrane parametry anten radioliniowych, i anten sektorowych, tabela 1 i 2
 15. Ron¦, konfiguracja systemu antenowego stacji bazowej sieci Era Wrocław 462.27.05 Krzyki U, tabela 3
 16. Ron¦, czynniki mog±ce oddziaływać na ¶rodowisko
 17. Ron¦, warianty planowanego przedsięwzięcia, Wpływ promieniowania e-m na organizmy.
 18. Ron¦, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-¶ciekowa i wpływ na ziemię, powietrze, hałas
 19. Ron¦, klimat, krajobraz, wieża jest w kolorze szarym dzięki czemu jest niewidoczna
 20. Ron¦, zabytki, wpływ planowanej inwestycji na warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
 21. Ron¦, wpływ planowanej inwestycji na obszary chronione europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, oddziaływanie transgraniczne
 22. Ron¦, Monitoring planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji
 23. Ron¦, występowanie pól elektromagnetycznych o gęsto¶ci mocy większej niż 0,1 W/m2, tabele 4,5,6,7
 24. Ron¦, występowanie pól elektromagnetycznych o gęsto¶ci mocy większej niż 0,1 W/m2, tabele 8,9,10,11
 25. Ron¦, Ocena zagrożenia ¶rodowiska i ludno¶ci. Analiza możliwych konfliktów społecznych, obszary ograniczonego użytkowania
 26. Ron¦, wymagania przepisów
 27. Ron¦, Przewidywany rozkład występowania obszarów granicznych, zał±cznik 2
 28. Ron¦, Przekroje obszarów granicznych od anten stacji bazowej w płaszczyĽnie pionowej, zał±cznik 3
 29. Ron¦, przewidywany rozkład promieniowania na tle mapy położenia
 30. 11.12.06, W zał±czeniu przesyłam wniosek i raport oddziaływania na ¶rodowisko
 31. 17.1.07, Przeciwko woli mieszkańców ulicy Wi¶niowej E. Biały i jego przełożeni decyduj± o następnej instalacji stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA.
 32. 26.1.07, Wykręty Łukasiewicza, odpowiedĽ na pismo z 29 grudnia 2006r. w sprawie postępowania administracyjnego dot. decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach.
 33. 1.2.07, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach przez dyrektora wydziału Bogdana Łukaszewicza
 34. 6.2.07, zażalenie mieszkańców ulicy Wi¶niowej do Ministra Ochrony ¦rodowiska podaje inż. Edward Biały dalej
 35. 22.2.07, Opinia i protest mieszkańców Wrocław Krzyki dotycz±ca nierzetelnego Raportu oddziaływania na ¶rodowisko
 36. 6.3.07, Raport Anny Warżały pod względem metodologii, wyliczeń i wniosków nie spełnia kryteriów prawa ochrony ¶rodowiska oraz podstaw matematyki i fizyki